Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Hírek, Kiemelt hírek, Kötelezően közzéteendő dokumentumok, Uncategorized @hu

Partnerségi Egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) ide kattintva:

Településszerkezeti Terv leírása

Településrendezési eszközök módosítása – változtatási igények

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve:

  • e-mailen: partnersegi@godollo.hu
  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekezdéseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor.

 

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Hirdetmények, Ingatlanok

TÁJÉKOZTATÓ a Gödöllő, Kossuth L. u. 54.II/8., Szabadság út 167/1., Zombor u. 1. II/13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 110/2020.(VI.12.) polgármesteri határozatával elrendelte a Gödöllő,
−Kossuth L. u. 54. II/8. (55m2egy szoba + 1db félszoba, konyha, előtér, fürdőszoba,wc helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti díj: 77.000 Ft/hó,közös költség: 4935Ft/hó
−Szabadság út 167/1. (65m2kétszoba + 1db félszoba, konyha, előtér, fürdőszoba,wc, helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj:91.000 Ft/hó,és
−Zombor u. 1. II/13. (28m2, egy szoba, főzőfülke, előtér, fürdő + wc, helyiségekből álló,komfortos), bérleti díj: 39.200 Ft/hó, közös költség: 4620Ft/hó,szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásokpiaci elvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb 3éves határozottidőtartamra (mely meghosszabbítható) történő bérbeadását.

A pályázati eljárás lebonyolítására, valamint a sikeres pályázóval történő szerződéskötésre a hivatkozott határozat alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

A pályázati eljárás:

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú magyar állampolgár, aki
a) a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban azéletvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli hozzátartozóival együtt,
b) a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű, vagy piacilakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásban,
c) és akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lakbérét fizetni és fenntartási költségeit viselni tudják,
d) a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelembe véve a méltányolható lakásigény mértékének alsó határát.

A rendelet 4. §-a alapján az egyszobás lakás maximum 2 fő, másfél szobás lakás maximum 3 fő, kétés félszobás lakás maximum 5fő részére adható bérbe.

A pályázati határidő lejártát követően az önkormányzata mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével folytatja le a pályázati eljárást az alábbi értékelési szempontok szerint:
a) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama, legalább 5 év esetén 1 pont,
b) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
c) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 5 év esetén 2 pont,
d) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
e) 40. életévét betöltött házastársak, egyedülálló pályázó 0 pont,
f) egyedülálló pályázó 1 gyerekkel 1 pont,
g) egyedülálló pályázó 2 gyerekkel 2 pont,
h) házaspár/élettársak 1 gyerekkel 1 pont,
i) házaspár/élettársak 2 gyerekkel 2 pont,
j) emelt összegű családi pótlékra jogosító fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekenként 1 pont.
k) 40. életévét be nem töltött házasságban élő pályázó 2 pont

Vizsgálni és értékelni kell a pályázók jövedelmét és fizetőképességét a bérleti díj és a fenntartási költségek finanszírozása tekintetében. A pályázók jövedelmi és fizetőképességi helyzetüknek megfelelő sorrend alapján kapnak pontokat oly módon, hogy a legkedvezőbb jövedelmi, fizetőképességű pályázó kapja a legnagyobb, a legkedvezőtlenebb kapja a legkevesebb pontot. A pontozás során a legmagasabbelérhető pontszám 10. A legmagasabb pontszám jövedelmi viszonyait figyelembe véve arányosítással kell meghatározni a többi pályázónak adható pontszámot.

A fenti pontozási eljárást megpályázott lakásonként és pályázónként egyesével kell lefolytatni.

Vizsgálni és értékelni kell a pályázók jövedelmét és fizetőképességét a bérleti díj és a fenntartási költségek finanszírozása tekintetében. Egyedülálló, egyedül költöző pályázó esetében a maximum 1 főre jutó nettó jövedelem 300 000 Ft/hó összeget nem haladhatja meg. Minden más pályázó esetében a maximum 1 főre jutó jövedelem a 250 000 Ft / hó összeget nem haladhatja meg. A pályázók jövedelmi és fizetőképességi helyzetüknek megfelelő sorrend alapján kapnak pontokat oly módon, hogy a legkedvezőbb jövedelmi, fizetőképességű pályázó kapja a legnagyobb, a legkedvezőtlenebb kapja a legkevesebb pontot. A pontozás során a legmagasabb elérhető pontszám 10. A legmagasabb pontszám jövedelmi viszonyait figyelembe véve arányosítással kell meghatározni a többi pályázónak adható pontszámot.

A pályázatok benyújtásának módja: a tájékoztatóhoz csatolt formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával
levélben GödöllőiPolgármesteri Hivatal(2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)ill.
emailben nagy.noemi@godollo.hucímezve, vagy
személyesen az ügyfélszolgálaton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő: 8:00-18:00 és szerda 8:00-16:30 óráig)
-Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
-Életvitelszerű Gödöllőn lakás igazolása lakcímkártya másolatával, lakásbérleti szerződés csatolásával stb. (gödöllői lakos pályázó esetén).
-A munkaviszony igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott igazolás alapján (Gödöllőn dolgozó pályázó esetén).
-A jövedelem igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott jövedelemigazolás alapján, mely igazolás a pályázó legalább elmúlt 6 havi jövedelmét tartalmazza.
-Saját háztartásban eltartott kiskorú gyermek esetén a családtámogatási ellátás (pl. családi pótlék stb.) folyósításának igazolása.(MÁK határozattal, bankszámlakivonattal)

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 22.

A bérleti jogviszony
A bérbeadó a sikeres pályázóval lakásbérleti szerződést köt. A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 havibérleti díj).A bérbeadó a sikeres pályázatot benyújtó házastársakkal bérlőtársi szerződést köt. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A lakásbérleti szerződés fennállta alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

A bérlő az általa használt lakásba a törvényben meghatározott személyek körén kívül más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be.

Bérlő a bérlet időtartama alatt köteles gondoskodni a lakás belső burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. A bérbeadó szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról, cseréjéről, az ezzel kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó kötelezettséget vállalhat.

Bérlő köteles a lakásbérleti díjat előre, minden hónap 15. napjáig a bérbeadó számlája alapján megfizetni. A Képviselő-testület a lakásbérleti díjat évente felülvizsgálja, és rendeletében módosíthatja, melyet a bérlő tudomásul vesz.

Bérlő köteles a lakásbérleti díjon felül a lakás használatából eredő költségeket (vízfogyasztás és csatornahasználati díj, elektromos áramfelhasználás, gázfelhasználás, szemétszállítás, egyéb) közvetlenül a szolgáltató társaságok felé megfizetni.

A bérleti szerződés a bérlet időtartama alatt közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

Pályázatához sok sikert kívánok!

Gödöllő, 2020. június 30.

dr. Kiss Árpád
jegyző

A formanyomtatvány innen tölthető le: http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/07/formanyomtatvány-július.docx

Egészségügy, Hírek, Kiemelt hírek

Tájékoztató- Országos Orvosi Ügyelet lakossági tájékoztatója a 2020. július 01. napján biztosított ügyeleti ellátásról

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy 2020. július 01. napján (Semmelweis nap- egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja) a Gödöllői Orvosi Ügyeleten 24 órás, folyamatos ügyeleti ellátást biztosítunk az Önök részére.

Sürgős szükség esetén keressék bizalommal kollégáinkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Személyesen: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.- Tormay Károly Egészségügyi Központ

Telefonon: 06-70-370-3104

 

 

Gasztronómia, Hírek, Programok

Augusztus 20.: Keressük Gödöllő kenyerét!

Kezdődik a nevezés!
Nevezni kizárólag házi sütésű kenyérrel lehet, amit otthonról egészben kell elhozni és a piacon kihelyezett asztalokon mutathatják be a versenyzők, és a helyszínen kell felvágni.
Azt, hogy sajátkezűleg, otthon készítette a versenyző, fotóval kell bizonyítani. A kenyér formája és alapanyaga bármilyen típusú lehet, a tradicionális veknik mellett várják azokat is, amik napjaink különböző ízesítésű és változatos alapanyagaiból készülnek.
A kenyereket augusztus 20-án, 12 órától várja a piacon a szakértő zsűri. Nevezési díj itt sincs.
Jelentkezni július 1-jétől augusztus 15-ig lehet az alábbi emailcímen: kenyersutesgodollo@gmail.com.

Hírek

TÁJÉKOZTATÁS településképi rendelet módosításáról

A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet 2020. június 13-án lépett hatályba.

 A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az Ady Endre sétány 9. sz. alatti (5880 hrsz.-ú) ingatlanon található, építészeti és helytörténeti értéket képviselő barokk pince megóvása, illetve egy védett érték telekalakítás miatti helyrajzi szám módosítása tette szükségessé.

A hosszadalmas műemléki védelem alá helyezés eljárása alatt lévő barokk pince a módosító rendelet megalkotásával addig is helyi védelem alá került.

A településképi rendelet módosítása megtekinthető ide kattintva.

Gödöllő, 2020. június 25.

Dr. Gémesi György sk.

 

Kiemelt hírek

Harmincadik alkalommal ünnepeltük meg a Magyar Szabadság Napját

A Magyar Szabadság Napja szombat esti, ünnepi – megzenésített versekből álló – műsorát a Rokkka zenekar adta. A címe “Lángol a hajnali szél” volt. Köszöntőt dr. Gémesi György polgármester mondott.
A Rokkka zenekar tagjai: Benedek Krisztina, Pertis Szabolcs, Mester Attila, Richter Tibor, W. Nagy Péter, Meleg Dezső, és vendégként Széphalmi Pál táncművész lépett színpadra.

Dr. Gémesi György polgármester ünnepi beszéde:

“Jó estét kívánok Hölgyeim és Uraim!

Ma délután ki menetem az Alsóparkba a Világfa elé, és kicsit szomorú voltam, mert ilyenkor már ott hatalmas színpad szokott állni. Ülőhelyek, előkészületek, izgalmas próbák , fél kilenckor kezdtük minden esztendőben, huszonkilenc alkalommal. Ma lett volna a harmincadik Magyar Szabadság Napja ünnepi programja.
1991. június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét és akkor, június 30-án volt az első műsor.
Most nem egy nagy beszédben gondolkodom, hiszen nem azon a helyszínen, nem azzal az atmoszférával ünnepelünk, mégis, önök eljöttek egy Szabadság napi piknikre.

Engedjenek meg néhány gondolatot 30. Magyar Szabadság Napja alkalmából!

Az előzményekről: Miért is van Gödöllőn ez a rendezvény és miért nincs máshol?
Mindenekelőtt még egyszer köszöntöm Koltay Gábort, aki a Magyar Szabadság napi ünnepségsorozat elejétől kezdve velünk volt. Közösen találtunk ki nagyon sok mindent, és akkor, 1991. június 30-án az “István, a király” és a Kőmíves Kelemen részleteiből tartottunk előadást egy ökumenikus istentisztelet után. Közel 15-20 ezren voltunk ott, Habsburg Ottó, Gödöllő díszpolgára is megtisztelte a jelenlétével. Azóta minden esztendőben június utolsó hétvégéjén tartottuk meg a Magyar Szabadság Napját.

1992-ben állítottuk a Világfát,Velekei József Lajos alkotását – amikor Tolcsvay Béla és Kallós Zoltán darabjait mutattuk be – azt a Világfát, amelyik két nagy szárnyával fordul az ég felé, mintha imádkozna, és kötött össze bennünket földieket az éggel.
Azután 1993-ban egy alkalommal nem Gödöllőn rendeztük meg a Magyar Szabadság Napját, mert úgy gondoltuk, hogy menjünk az ország különböző pontjaira. Akkor Mohácson volt az előadás, “Nekünk Mohács kell” címmel, szintén Koltay Gábor rendezésében. Gyönyörű műsor volt, megfogalmazott aktuális üzenetekkel.

Azután, 2000-ben megalapítottuk a Magyar Szabadságért Díjat, 2001-ben pedig Salamon László és Orosházi György – sajnos ők már nincsenek közöttünk – és jómagam országgyűlési képviselőként adtuk be azt a törvényjavaslatot, ami június utolsó hétvégéjének szombatját a Magyar Szabadság Napjának nyilvánítja, június 19-ét pedig nemzeti emléknappá.
Újra és újra próbáltunk ezekkel a rendezvényekkel építkezni, a szíveket megtölteni a magyar szabadság érzésével, a magyar történelem különböző korszakaiból kiragadott pillanatokkal, azokat a megfelelő formában bemutatva a Világfa előtt.
Soha nem politikai beszédekről, soha nem pártpolitikai küzdelmekről szólt a Magyar Szabadság Napja. Akkor, ott a Világfánál egy olyan kohéziós erő jött létre itt Gödöllőn – és bíztunk abban, hogy az országban is – ami áthidalta a különböző pártpolitikai küzdelmeket és ellentéteket.
Nem sikerült mindenben ezt a szándékunkat megvalósítani, de azért mindig újra és újra kezdtük ezt az építkezést.
Azután a Világfa kettétört. Egy villám belecsapott. Mintha üzent volna az ég számunkra, hogy valami nincs rendjén ebben az országban. Mintha a mi szabadság vágyunkat és nagyon sok kezdeményezésünket is egy villám kettévágta volna.
Azután Velekei József Lajossal megbeszélve elkészült egy másik Világfa, ami az ég felé hatol és köt össze minket földieket az éggel a Magyar Szabadság Napja gondolatán keresztül.
Hatalmas monumentális emlékmű és könnyed. Egy posztamensen állva fogalmazza meg az üzeneteit számunkra.
És azután újra és újra nekikezdtünk a Magyar Szabadság Napja megünneplésének. Sokan kérdezték, hogy minek, mert nincs rá igény, mások már a mai fiatalok, hiszen lassan két generáció felnőtt ezalatt a harminc év alatt.
Ez mindig újabb erőt adott ahhoz, hogy megpróbáljuk megfogalmazni a magyar szabadság aktuális üzeneteit. És ezek nem egy hadsereg, vagy idegen hatalom elleni harcot fogalmaznak meg ,hiszen ebben az országban nekünk nem kell idegen hatalom ellen harcolni, nem kell szuronyokkal, hadsereggel szembe nézni. A magyar szabadság vér nélkül hullott az ölünkbe. Ezért adott erőt ez a gondolat, hogy újra és újra próbáljuk megfogalmazni a gödöllői kulturális csoportokon keresztül, a magyar kultúra értékein keresztül a magyar szabadság aktuális üzeneteit.
És minden évben újabb és újabb gondolatok kerültek elő.
És most is megkérdezhetném: Mi 2020-ban a magyar szabadság üzenete? Mit tudunk mondani újat erről a fantasztikus dologról, ami összeköt bennünket határon innen és határon túl, és ami a történelmünkön keresztül kapaszkodókat ad bármelyik korosztálynak, bárhol a világon?

Tegnap jártam az egri várban, egy hivatalos program kapcsán elmentem az unokámmal, aki 9 éves. Végigmentünk a történelmi helyeken. Figyeltem az arcát, figyeltem a szemét. Nem tudja mi a szabadság… Kérdeztem, volt-e már korábban az egri várban. Nem volt. De látta már kétszer a fimet, és látta már a film kapcsán felépített másik építményt.
Valahol elment a két dolog egymás mellett…
Egy építmény, ami egy filmhez készül, ami nem hordoz magában semmit, csak egy díszlet értékét… Miközben ott van az eredeti… Az eredeti falakkal, az erdeti érzésekkel, gondolatokkal, küzdelmekkel, tárgyakkal.
Kiéhezve fogta meg a kiállított ágyúkat és mondta, hogy ez már valószínűleg ötszáz éves!
Igen, vannak olyanok is ott.
És arra gondoltam, hogy milyen fontos nekünk újra és újra elmondani, a mindennapi nyelvre lefordítani, hogy mit jelent a magyar szabadság.

Nekem idén a gondolat szabadsága az, ami üzenetként megfogalmazódik. Hogy a gondolat, ami megfogalmazódik bennünk egy értékrend alapján, az valóban a miénk lehessen!
Hogy ne azt kelljen mondani kötelezően, amit mások, hanem mondhassam azt, amit én gondolok, azon értékrend alapján, ami összetart bennünket: a nyelvünk, a kultúránk, a himnuszunk, a történelmünk, az örömeink, a bánataink, a küszködéseink, a sikereink és a történelmi eredményeink, és sorolhatnám tovább. Ezt az érzést, ezeket az értékeket kötelességünk a következő generációnak hitelesen elmondani! Mert ami ott Egerben 1552-ben történt az valami csodálatos dolog volt. Azután a Rákóczi szabadságharc, 1848, 1956 és sorolhatnám tovább, azt a rengeteg véráldozatot, ami azért történt, hogy megmaradjunk itt, a Kárpát-medence közepén, ebben az elképesztő, ellentmondásokkal, küszködésekkel, feszültségekkel teli világban.
Ez a mi dolgunk. És ezt csak akkor fogjuk tudni tovább adni, ha megmarad a gondolat szabadsága. Ha nem veszik el tőlünk, és nem diktálják belénk, hogy mit kell mondani. És ha kell, igenis ütközünk, és ha kell elmondjuk újra és újra. Mert akkor tudjuk a következő generációt hitelesen felnevelni, és akkor van esélye ennek a nemzetnek, hogy versenyképes maradjon Európában és a világban
Ez a gödöllői szabadság üzenete, innen, ma a szabadság városából!

Hölgyeim és Uraim!

Van mit tennünk. Menjünk úgy haza, hogy viszünk magunkkal gondolatokat és építsük tovább azt a közösséget, amelyik ott van az ország élvonalában, hiszen saját kategóriánkban a második legélhetőbb város vagyunk, minden ellenkező híresztelés ellenére.
És ennek az egyik oka az, hogy ebben a városban nem politikai harcok, nem acsarkodások. nem háborúk, hanem értékek mentén való együttgondolkodás van a többség részéről.
Adjuk át ezt a fiataloknak! Adjuk át nekik, tegyük az ő vállukra, készítsük fel őket erre a nagyon kemény versenyre.
Köszönöm, hogy eljöttek ebben a vírusos időszakban!

Kiemelt hírek

Koltay Gábor kapta a Magyar Szabadságért Díjat

Idén is a Magyar Szabadság Napja részeként került sor a Magyar Szabadságért Díj átadására. A Magyar Szabadság Napja Alapítvány által 2000-ben alapított díjat minden évben olyan személyiségek kaphatják meg, akik az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel nagyban hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez, a magyarság tudat, a magyar kultúra megőrzéséhez, továbbviteléhez. Munkájukkal példát mutatnak a magyar nemzetnek, a magyar népnek.
A díjat idén Koltay Gábor rendező vehette át életművéért, a magyarság értékeinek bemutatásáért.

A díjat dr. Gémesi György adta át, aki felelevenítette, hogy a kezdetektől együtt dolgoztak a Magyar Szabadság Napja alkalmából rendezett ünnepségeken, majd röviden méltatta azt a számos filmet és könyvet, ami Koltay Gábor nevéhez kötődik. Beszédében a “Verebes, a mágus” című könyvből választott idézetet, ma is aktuális gondolatokat. Ezek közül is kiemelte: „Csupán azt kérjük, hogy a saját magunk választotta utat végig járhassuk.” .
Mint mondta: Koltay Gábor valóban a saját útját járta mindvégig, mind írásaiban, mind rendezéseiben.

Az elismerés megköszönve Koltay Gábor felidézte a Magyar Szabadság Napja korábbi produkcióit s úgy fogalmazott: Ezek visszaadták a rendszerváltás eufóriáját, amit itt Gödöllőn őriztek meg. Beszédében elmondta, kevesen tudják, hogy több szállal is kötődik a városhoz. Többek között a II. világháború után édesanyja két évig Máriabesnyőn tanított, amíg át nem helyezték, középiskolásként pedig a gödöllői járás földrajzából írt dolgozatával a tanulmányi versenyben  országosan a legjobb 10 helyezett közé került. De maradandó emlék volt számára az is, amikor szüleivel a kastélyban működő szociális otthonban meglátogatták Szerb Antal szüleit.

A Várkapitányi lakban megtartott ünnepségen Varga Miklós közreműködött.

Koltay Gábor a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végzett, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola filmrendező szakán szerzett diplomát. Először a Magyar Televízióhoz szerződött, majd a MAFILM rendezője, ezt követően pedig a Budapesti Szabadtéri Színpadok, majd a József Attila Színház igazgatója volt. Létrehozója és igazgatója a Szabad Tér Kiadónak.
Hosszú időn át rendezője volt a Magyar Szabadság Napja ünnepi műsorainak, amelyek középpontjában mindig a magyar szabadság ismert és névtelen hősei álltak. Mind színpadi, mind filmes rendezései során, nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy felhívja a figyelmet nemzetünk értékeire, azok megőrzésének fontosságára. Munkáiban mindig a hitelességet tartotta és tartja ma is szem előtt.
Történelmi témájú filmjei és könyvei a magyarság kiemelkedő személyiségeit, sorsfordító eseményeit mutatják be.
A Magyar Szabadság Napja ünnepi műsorai, az István, a király, a Honfoglalás, a Sacra Corona és a Trianon tragédiáját bemutató művei generációk számára váltak meghatározóvá.
Filmrendezőként elsőként dolgozta fel átfogóan, jelentős kutatásokat végezve a trianoni békediktátum előzményeit és következményeit. E témában készült művei magyarságtudatunk számára meghatározóak.
A Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriuma Koltay Gábor részére, életművéért a magyarság értékeinek bemutatásáért a Magyar Szabadságért Díjat adományozza.
A Magyar Szabadság Napját minden év június utolsó hétvégéjének szombatján ünnepeljük. a szovjet csapatok 1991. június 19-i Magyarországról történő kivonulásának, az ország függetlensége visszanyerésének emlékére.

Egészségügy, Hírek, Kiemelt hírek, Koronavírus

Semmelweis-napi megemlékezés a Tormayban

Pénteken délután rendezték meg a Tormay Károly Egészségügyi Központ hagyományos Semmelweis-napi ünnepségét, amin a gödöllői orvostársadalom szokta elismerni az egészségügyi dolgozók teljesítményét.
Dr. Dunai György igazgató-főorvostól ebben az évben Bangó Ernőné, Halász Zsuzsanna és dr. Fodor Erika vehetett át oklevelet. Dr. Dunai György beszédében hangsúlyozta, hogy az egészségügyi központ stabil működése csak úgy biztosítható, ha a karbantartóktól a szakorvosokig mindenki becsülettel végzi a dolgát. Dr. Fodor Erika úgy fogalmazott, hogy július 1-je a Semmelweis Nap, és az elmúlt hónapok koronavírus-járványa is megmutatta, a Semmelweis Ignác által felismert alapvető higiénia fontossága talán sosem volt aktuálisabb…
Az igazgató-főorvos ezúton is köszönetet mondott a kollégáknak és hozzátartozóiknak, amiért az elmúlt hétvégén közös erővel kifestették a Tormay földszintjét. És ha már a köszönetmondásoknál tartottunk: Dunai György elismerését fejezte ki dr. Gémesi György polgármesternek a veszélyhelyzet idején végzett tevékenységéért, ugyanis a polgármester dolga az operatív csoport munkáját összefogni.
Az ünnepségen a várost Gémesi György polgármester és Bajkó Norbert alpolgármester képviselte.

Kiemelt hírek

Ők vehetik át a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért, valamint a Gödöllő Talentum díjat

Gödöllő város Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj azoknak a személyeknek, közösségnek, szervezetnek adományozható, akik kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában; magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
Az elismerésben idén Fábián Tünde a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa, Gubáné Csánki Ágnes, a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatónője és a Gödöllői Zöld Óvoda szakmai közössége részesül.

Ezzel együtt kerül sor a Gödöllő Talentum díj adományozására. Az elismerést olyan gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15- 25 év közötti fiatal személy, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez. A Gödöllő Talentum díjat idén Vecsey Fanni, a Gödöllői Röplabda Club strandröplabdázója veheti át.

Az elismerések átadására augusztus végén kerül sor.

Betűk visszaállítása
Kontraszt