Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hirdetmények

Hirdetmények, Ingatlanok

TÁJÉKOZTATÓ a Gödöllő, Kossuth L. u. 54.II/8., Szabadság út 167/1., Zombor u. 1. II/13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 110/2020.(VI.12.) polgármesteri határozatával elrendelte a Gödöllő,
−Kossuth L. u. 54. II/8. (55m2egy szoba + 1db félszoba, konyha, előtér, fürdőszoba,wc helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti díj: 77.000 Ft/hó,közös költség: 4935Ft/hó
−Szabadság út 167/1. (65m2kétszoba + 1db félszoba, konyha, előtér, fürdőszoba,wc, helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj:91.000 Ft/hó,és
−Zombor u. 1. II/13. (28m2, egy szoba, főzőfülke, előtér, fürdő + wc, helyiségekből álló,komfortos), bérleti díj: 39.200 Ft/hó, közös költség: 4620Ft/hó,szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásokpiaci elvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb 3éves határozottidőtartamra (mely meghosszabbítható) történő bérbeadását.

A pályázati eljárás lebonyolítására, valamint a sikeres pályázóval történő szerződéskötésre a hivatkozott határozat alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

A pályázati eljárás:

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú magyar állampolgár, aki
a) a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban azéletvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli hozzátartozóival együtt,
b) a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű, vagy piacilakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásban,
c) és akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lakbérét fizetni és fenntartási költségeit viselni tudják,
d) a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelembe véve a méltányolható lakásigény mértékének alsó határát.

A rendelet 4. §-a alapján az egyszobás lakás maximum 2 fő, másfél szobás lakás maximum 3 fő, kétés félszobás lakás maximum 5fő részére adható bérbe.

A pályázati határidő lejártát követően az önkormányzata mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével folytatja le a pályázati eljárást az alábbi értékelési szempontok szerint:
a) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama, legalább 5 év esetén 1 pont,
b) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
c) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 5 év esetén 2 pont,
d) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
e) 40. életévét betöltött házastársak, egyedülálló pályázó 0 pont,
f) egyedülálló pályázó 1 gyerekkel 1 pont,
g) egyedülálló pályázó 2 gyerekkel 2 pont,
h) házaspár/élettársak 1 gyerekkel 1 pont,
i) házaspár/élettársak 2 gyerekkel 2 pont,
j) emelt összegű családi pótlékra jogosító fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekenként 1 pont.
k) 40. életévét be nem töltött házasságban élő pályázó 2 pont

Vizsgálni és értékelni kell a pályázók jövedelmét és fizetőképességét a bérleti díj és a fenntartási költségek finanszírozása tekintetében. A pályázók jövedelmi és fizetőképességi helyzetüknek megfelelő sorrend alapján kapnak pontokat oly módon, hogy a legkedvezőbb jövedelmi, fizetőképességű pályázó kapja a legnagyobb, a legkedvezőtlenebb kapja a legkevesebb pontot. A pontozás során a legmagasabbelérhető pontszám 10. A legmagasabb pontszám jövedelmi viszonyait figyelembe véve arányosítással kell meghatározni a többi pályázónak adható pontszámot.

A fenti pontozási eljárást megpályázott lakásonként és pályázónként egyesével kell lefolytatni.

Vizsgálni és értékelni kell a pályázók jövedelmét és fizetőképességét a bérleti díj és a fenntartási költségek finanszírozása tekintetében. Egyedülálló, egyedül költöző pályázó esetében a maximum 1 főre jutó nettó jövedelem 300 000 Ft/hó összeget nem haladhatja meg. Minden más pályázó esetében a maximum 1 főre jutó jövedelem a 250 000 Ft / hó összeget nem haladhatja meg. A pályázók jövedelmi és fizetőképességi helyzetüknek megfelelő sorrend alapján kapnak pontokat oly módon, hogy a legkedvezőbb jövedelmi, fizetőképességű pályázó kapja a legnagyobb, a legkedvezőtlenebb kapja a legkevesebb pontot. A pontozás során a legmagasabb elérhető pontszám 10. A legmagasabb pontszám jövedelmi viszonyait figyelembe véve arányosítással kell meghatározni a többi pályázónak adható pontszámot.

A pályázatok benyújtásának módja: a tájékoztatóhoz csatolt formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával
levélben GödöllőiPolgármesteri Hivatal(2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)ill.
emailben nagy.noemi@godollo.hucímezve, vagy
személyesen az ügyfélszolgálaton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő: 8:00-18:00 és szerda 8:00-16:30 óráig)
-Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
-Életvitelszerű Gödöllőn lakás igazolása lakcímkártya másolatával, lakásbérleti szerződés csatolásával stb. (gödöllői lakos pályázó esetén).
-A munkaviszony igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott igazolás alapján (Gödöllőn dolgozó pályázó esetén).
-A jövedelem igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott jövedelemigazolás alapján, mely igazolás a pályázó legalább elmúlt 6 havi jövedelmét tartalmazza.
-Saját háztartásban eltartott kiskorú gyermek esetén a családtámogatási ellátás (pl. családi pótlék stb.) folyósításának igazolása.(MÁK határozattal, bankszámlakivonattal)

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 22.

A bérleti jogviszony
A bérbeadó a sikeres pályázóval lakásbérleti szerződést köt. A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 havibérleti díj).A bérbeadó a sikeres pályázatot benyújtó házastársakkal bérlőtársi szerződést köt. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A lakásbérleti szerződés fennállta alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

A bérlő az általa használt lakásba a törvényben meghatározott személyek körén kívül más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be.

Bérlő a bérlet időtartama alatt köteles gondoskodni a lakás belső burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. A bérbeadó szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról, cseréjéről, az ezzel kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó kötelezettséget vállalhat.

Bérlő köteles a lakásbérleti díjat előre, minden hónap 15. napjáig a bérbeadó számlája alapján megfizetni. A Képviselő-testület a lakásbérleti díjat évente felülvizsgálja, és rendeletében módosíthatja, melyet a bérlő tudomásul vesz.

Bérlő köteles a lakásbérleti díjon felül a lakás használatából eredő költségeket (vízfogyasztás és csatornahasználati díj, elektromos áramfelhasználás, gázfelhasználás, szemétszállítás, egyéb) közvetlenül a szolgáltató társaságok felé megfizetni.

A bérleti szerződés a bérlet időtartama alatt közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

Pályázatához sok sikert kívánok!

Gödöllő, 2020. június 30.

dr. Kiss Árpád
jegyző

A formanyomtatvány innen tölthető le: http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/07/formanyomtatvány-július.docx

Hirdetmények, Hírek

Pályázat Csecsemő- és kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csecsemő- és kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Kossuth L út 5-7
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
csecsemő- és kisgyermeknevelői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
 csecsemő- és kisgyermeknevelő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betöltésének időpontja: 2020.09.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Sándorné nyújt a 06 28 410-566
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Pálfi Sándorné intézményvezetőnél, vagy a
mesevilag.bolcsode@gmail.com email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08.10.

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás közterületen történő permetezésről

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő város közterületein – időjárás függvényében – 2020.06.25 – 2020.07.12 időintervallumban megtörténik a hárs, fenyő, platán, vadgesztenye és vegyes fák permetezése, melyet napnyugta után végez a szakcég.

Felhasználásra kerülő szerek: Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ ha, Coragen 20 SC (rovarölő) 0,2 l/ha, Topas 100 EC (gombaölő) 0,5 l/ha, Mospilan 20 SG (rovarölő) 0,3 kg/ha, Csöppmix (tápoldat) 3 l/ha, Vektafid A (rovarölő) 1 l/ha;

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0
Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes
A méhészek értesítése megtörtént.

Hirdetmények, Hírek, Nem lakás célú ingatlan

T Á J É K O Z T A T Ó a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséről

a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséhez
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete 252/2015. (XII.10.) sz.
önkormányzati határozatával elrendelte az önkormányzat Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. és 2.
számú lakóépületekben található üres, illetve év közben megüresedő garázsok bérbeadását.
A bérbe vehető üres garázs:
Cím Alapterület Bérleti díj

Deák F. tér 1. fsz. 4. 15 m2  11.250 Ft/hó + ÁFA

Deák F. tér 2. fsz. 4. 14 m2  10.500 Ft/hó + ÁFA
*
750 Ft/m 2 /hó + ÁFA figyelembevételével
A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2020. augusztus 01 2023. december 31. napjáig szóló.
A bérbevétel feltételei:
– Garázst természetes személy vagy jogi személy vehet bérbe, kizárólag gépjármű tárolására, miután bemutatta az eredeti forgalmi engedélyt, mely szerint gépjármű van
a tulajdonában vagy üzemben tartásában és befizette az első kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget.
– Gödöllői állandó lakos magánszemélynek, gödöllői székhelyű, telephelyű vállalkozásnak a szerződéskötés feltételeként be kell mutatnia a Polgármesteri Hivatal Adó és Ingatlangazdálkodási Irodájának igazolását arról, hogy helyi adótartozása nincs.
– Egy egy garázs bérbeadására a bérbeadó azzal köt szerződést, aki a meghirdetett bérleti díjnál magasabb havi bérleti díjat ajánl meg és teljesíti a bérbevételi feltételeket . Egy magánszemély vagy társaság több garázst is bérelhet.
– A garázs kizárólag gépjármű tárolására használható, az ettől eltérő használat, valamint a garázs albérletbe adása tilos. A bérleti jog el nem cserélhető, át nem ruházható. Valamennyi eset a bérleti jogviszony felmondását vonja maga után.
A pályázatok benyújtásának módja:
Jelentkezési lap kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.noemi@godollo.hu címezve, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, Petőfi tér 4 6., ügyfélfogadási idő: hétfő,
8:00 18:00, szerda 8.00 16.30)
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 15.
Részletes tájékoztató és jelentkezési lap átvehető az ügyfélszolgálaton, ill. letölthető a honlapról:http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/06/jelentk.-lap-es-atvet.-elism.pdf
Érdeklődni lehet a 06 28 529 171 as telefonszámon Nagy Noéminél.

dr. Kiss Árpád
jegyző

Hirdetmények, Hírek

FELHÍVÁS

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal Adó- és Ingatlangazdálkodási Irodájára adóhatósági ügyintézőt keres, iparűzési adóigazgatással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Képesítési előírás: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, pénzügyi vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.

Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, illetve megegyezés  alapján.

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)

Jelentkezési határidő: 2020. 07. 10.

 

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

 

Hirdetmények, Kiemelt hírek

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1998. évi 12. (V.28.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat kiemelkedő elismerését a
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj
adományozásának rendjét.
A rendelet 4/A.§.(1) pontja szerint:
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

A rendelet 4/A.§.(2) pontja szerint:
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjban évente két személy részesíthető.

A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját!

Kérem, hogy javaslatukat részletes indoklással szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. június. 10. (szerda) 12:00 óra

Pelyhe József sk.
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
elnöke

Hirdetmények, Kiemelt hírek, Koronavírus

KÖZLEMÉNY ÓVODAI ÜGYELETET BIZTOSÍTÓ TOVÁBBI INTÉZMÉNY KIJELÖLÉSÉRŐL

A Kormány 45/2020. (III.14.) számú rendelete 2. § alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerint, mint a települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendeltem el 2020. március 17-től visszavonásig. A rendkívüli szünet ideje alatt az ügyeletet az alábbi intézmények biztosították:

Bölcsőde: Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakerti Épület Palota-kert)

Óvodák: Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utca 4-6.)

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm.- rendelet kötelezővé tette az ügyelet megszervezését, és egyben szabályozta, hogy csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. A megnövekedett ügyeleti igényre és az 5 főben maximalizált csoportlétszámra való tekintettel szükségessé vált az ügyeletet biztosító intézmények számának bővítése.

A kormányrendeletben kapott felhatalmazásom alapján 2020. május 20-tól (szerdától) ügyeletes óvodának kijelölöm a

 

Gödöllői Fenyőliget Óvodát (2100 Gödöllő Táncsics Mihály út 1.).

 

Amennyiben az ügyeletet igénylők száma indokolja, további óvodai intézmények kerülhetnek bevonásra ügyeletes intézményként.

 

Gödöllő, 2020. 05. 18.

 

Dr. Gémesi György

polgármester sk.

 

Hirdetmények, Hírek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

 

PÁLYÁZAT I   H I R D E T M É N Y

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

A pályázat a 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2, 8126/3 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra mind együtt, mind ingatlanonként (kivéve a 8126/1 és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt) nyújtható be.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlan együttes megvételére tesznek ajánlatot.

Az ingatlanok irányára:

Sorszám Helyrajzi szám Terület Ingatlan- nyilvántartási megnevezés Az ingatlan minimum irányára   mindösszesen
1. 8102/3 800 m2 beépítetlen terület 18.800.000 Ft
2. 8102/4 800 m2 beépítetlen terület 18.800.000 Ft
3. 8126/1 1231 m2 beépítetlen terület 29.000.000 Ft
4. 8126/3 140 m2 beépítetlen terület 2.000.000 Ft
5. 8126/2 906 m2 beépítetlen terület 21.400.000 Ft
Összesen: 3877m2   90.000.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. június 15. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról, vagy ide kattintva tölthető le.

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

    A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Hírek, Kiemelt hírek, Kötelezően közzéteendő dokumentumok, Uncategorized @hu

Partnerségi Egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) ide kattintva:

Településszerkezeti Terv leírása

Településrendezési eszközök módosítása – változtatási igények

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve:

  • e-mailen: partnersegi@godollo.hu
  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekezdéseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor.

 

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Hirdetmények, Kiemelt hírek

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a
GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím adományozásának rendjét.
A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében  maradandót alkottak;
egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.

„Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb 1 személynek adományozható.

A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható, posztumusz nem adományozható.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját!

Kérem, hogy javaslatukat részletes indoklással szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. május 29. (péntek) 12:00 óra

Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő város polgármestere

Betűk visszaállítása
Kontraszt