Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE

Ügyintézés határideje, díja: illetékmentes

Illetékesség: Országos

Ügyleírás:

Szükséges okiratok:      

– Az édesanya személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)

– Az édesanya személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa

– Az édesapa személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)

– Az édesapa személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa

– Elvált családi állapotú édesanya válását igazoló jogerős bírói ítélet

– Az édesanya terhes kiskönyve, illetve igazolás a terhességről, mely tartalmazza a vélelmezett fogamzásidejét és a szülés várható időpontját.

– Özvegy családi állapotú édesanyánál az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonatai

– Külföldi állampolgárságú édesanya hajadon családi állapát a külföldi ország magyarországi külképviseletéről beszerzett családi állapot igazolással igazolhatja. Figyelem! Csak az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el!

Alkalmazott jogszabályok:        

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv. 70. §.

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv. 4:98. §., 4:101.§., 4:102. §.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

Ügytípus neve: Születési név megváltoztatása

 

Ügyintézés határideje, díja: anyakönyvvezetőnél 45 nap – 10.000 Ft értékű illetékbélyeg (első kérelem esetén) minden további kérelem illetéke 50.000.- Ft.
Illetékesség: Országos szinten, bármely anyakönyvvezetőnél.
Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.
Ügyleírás: Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása
Szükséges okiratok: Nagykorú kérelmező esetén:

– Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.

– Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

– Születési, házassági anyakönyvi kivonat, kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata.

–  (Nagykorú gyermek személyi adatainak változását befolyásoló névváltoztatási kérelem esetén a gyermek kérelme -alapilletékkel ellátva- a változás hatályának kiterjesztésére vonatkozóan)

Kiskorú kérelmező esetén:

– 14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

– A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Alkalmazott jogszabályok: – 2010. évi I. tv  az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

-Az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. tv.  X. melléklet 2. pontja.

– Az eljárási költségekről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28) Kormányrendelet 5. §. – 11.§.

-429/2017 (XII.20.) Kr.

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézés határideje, díja: 3 munkanapon belül, illetékmentes

Illetékesség: A születés anyakönyvezését az az anyakönyvvezető végzi, akinek működési területén történt

Ügyleírás: A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be a születést követő első munkanapon.

Intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

Szükséges okiratok:      

– Jegyzőkönyv születés bejelentéséről.

– Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele)

– személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)

– Szülők 300 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata.

– Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy igazolás arról, hogy nyilvántartott élettársi kapcsolatban élnek (Közjegyzőtől) amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben.

Ha a születés intézeten kívül történik:

A születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre a születést követő első munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél aki kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről.

Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatványt és be kell mutatni a „Terhesgondozási könyvet” vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított-a születés tényét megállapító igazolást.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet

-Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékmentes

Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók házasságot kívánnak kötni.

Ügyleírás:-

Szükséges okiratok:

– menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése  szükséges!

– a házasulók érvényes személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele

– a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

– házasulók születési anyakönyvi kivonata

– elvált családi állapot esetén eredeti záradékolt  házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata, vagy az eredeti záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Külföldi állampolgárok esetében:

– tanúsítvány: mely tartalmazza  a  házasulók személyes adatait, lakóhelyet, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy a nem magyar állampolgár országának  joga szerint, magyarországi  házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

– születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása

– megszűnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, mely tartalmazza a válás tényét

– özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti vagy záradékolt házassági  anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítása.

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító és Fordítás- hitelesítő Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okirat elfogadhatóságát vizsgálni kell az NMJ.tv. szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv.

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet

– Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. évi (VI.23) önkormányzati rendelete

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

Ügyintézés határideje, díja: 30 nap – 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg

Illetékesség: Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Ügyleírás: Házassági névviselés szabályait a Polgári Törvénykönyv  tartalmazza, házasságkötéskor az abban rögzített névviselési  formák közül választhat a férj és a feleség egyaránt.

A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Szükséges okiratok:

– Kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.

– Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány.

Alkalmazott jogszabályok:

-2010. évi I. tv. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

Ügyintézés határideje, díja: felterjesztéssel, illetékmentes

Illetékesség: Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya, kérelem benyújtása országos illetékesség, bármely anyakönyvvezetőnél

Továbbítás határideje 5 munkanap.

Ügyleírás: Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történ anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, haláleset) hazailag anyakönyveztetni.

Szükséges okiratok:

Születés hazai anyakönyvezése:

 Szükséges iratok:

– Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

– szülők házassági anyakönyvi kivonata

– vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem házasok

– személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

 

Házasságkötés hazai anyakönyvezése:

 Szükséges iratok:

– Házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

– Házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordításban

– Házastársak házasságkötés előtti családi állapotának igazolása

– Megállapodás a házassági névviselésről, valamint a születendő gyermekek családi nevéről

– Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

 

Haláleset hazai anyakönyvezése:

 Szükséges okiratok:

– Halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

– Az elhunyt személyazonosságát igazoló okmányai

– Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata

– Az elhunyt családi állapotának igazolása, házassági anyakönyvi kivonata

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I.

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20) Kormányrendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézés határideje, díja: 8 munkanapon belül, illetékmentes

Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető

Szükséges okiratok:

– halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya

– az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány, lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya)

– születési, házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas)

– halotti anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota özvegy)

– jogerős bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált)

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv.

– Az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20) Kormányrendelet

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

Ügyintézés határideje, díja: A kérelemre általános tételű illetékbélyeget kell felragasztani. Illetékköteles: (3.000,-Ft)

Illetékesség: Országos

Ügyleírás: A hatóság, ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik az ügyfél kérelmére anyakönyvi hatósági bizonyítványt ad ki.

Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány tartalmazza a kérelmező által igazolni kért adatot, természetes személy természetes személyazonosító adatait, vagy – ha a kérelmező nem természetes személy – nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét.

Szükséges okiratok: Ügyfél kérelme

Alkalmazott jogszabályok:        

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv. 73.§.(1) bek.  b pontja, 74 §.

– Az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet 14 §.

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. tv. 94. §, 95.§.

– Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. X. Melléklet 1. pontja.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

ANYAKÖNYVI KIVONATOK KIÁLLÍTÁSA

Ügyintézés határideje, díja: Írásbeli kérelemre 8 munkanap-kiállítása illetékmentes

Illetékesség: Országos

Szükséges okiratok: Személyes kérelemre az átvevő személyazonosítására szolgáló okmány,

a kivonat kiállítása azonnal

Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. március 1. napját követően az anyakönyvekben doktori címet nem tarthatunk nyilván. A már bejegyzett doktori címet, az ezt követően kiállítandó kivonatokba nem jegyezhetjük.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv.

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. tv.

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE

Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes.

Illetékesség: Annak a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél, ahol a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánják.

Ügyleírás: A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni.

Szükséges okiratok:      

– érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy útlevél – születési anyakönyvi kivonat, ha a születés nem Gödöllőn történt és az okirat rendelkezésére áll

– ha elvált családi állapotú, akkor a válásáról szóló jogerős bírói ítélet

– ha özvegy családi állapotú a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

– A családi állapotot tartalmazó személyi adat – és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személyek esetében a nőtlen vagy hajadon családi állapotról nem kell igazolást bemutatni.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv.  18. §., (2-3) bek, 31.§.- 42.§.

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv. 4:8. §. (1-2) bek,

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet 2. §.

– Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. évi (VI.23) önkormányzati rendelete

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr) 81. §. (2) bek.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Betűk visszaállítása
Kontraszt