Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

Hírek, Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, amennyiben nem részesültek 2018. évben 12.000,- Ft egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban, várhatóan 2018. november-december hónapban egyszeri természetbeni támogatást igényelhetnek, amennyiben a következő fűtőanyagokkal fűtenek: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett.

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján önkormányzatunk felméri azon gödöllői háztartásokat, amelyek gáz-, vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és a fentiekben megjelölt fűtőanyagokkal fűtenek.

 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem vezetékes gázzal, vagy távfűtéssel fűt, és nem részesült 2018. évben 12.000,- Ft-os egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban és az egyéb módon fűtők részére nyújtandó támogatást igénybe venni szándékozik, úgy az „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” című nyomtatványt kitöltve és aláírva a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére 2018. október 15-ig eljuttatni szíveskedjék.

 

Levélcím:       Gödöllői Polgármesteri Hivatal

                        Közigazgatási és Szociális Iroda

                        2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

 

Személyesen: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

ügyfélfogadási idő: hétfő-8-16-ig, szerda, 8-16.30-ig

 

Felhívom az igénybejelentők figyelmét arra, hogy háztartásonként (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab igénybejelentés nyújtható be. A kormányhatározat értelmében a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Kormány 2018. október 31-e után dönt a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről és a támogatás felhasználásának részletszabályairól.

Felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben a 2017/18-as téli fogyasztási időszakban már részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban gáz, vagy távhő fogyasztásához, úgy az egyéb fűtési módon fűtő személyek támogatását nem veheti igénybe. (pl. a gázszolgáltatóval kötött szerződés a támogatás jóváírása után megszüntetésre került.)

 

Az igénylők a kitöltött és aláírt igénybejelentő nyilatkozatot a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán Kovács Istvánné ügyintézőnél adhatják le ügyfélfogadási időben: hétfő 8-18-ig, szerda 8-16.30-ig. Telefonszám: 06-28/529-114.

Gödöllő, 2018. augusztus 22.

 

                                                                                                          Dr. Kiss Árpád

                                                                                                               jegyző sk.

A nyomtatvány innen tölthető le:

Igénybejelentő nyilatkozat nyomtatvány szerkesztett

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

ÉLETBEN LÉT IGAZOLÁSA

Ügytípus neve: Életben lét igazolása

Ügyleírás: Az állampolgárnak egy más hatóság vagy szervezet megkeresésére igazolnia kell, hogy életben van. ( Általában más ország hatósága felé kell igazolni.) A személyes megjelenés kötelező, mert az ügyfél aláírása az ügyintéző előtt történik.

Szükséges okiratok: Az ügyfél hozza a nevére kiállított nyomtatványt.
Személyazonosítására alkalmas fényképes igazolvány, és lakcím igazolvány.

Alkalmazott jogszabályok: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormány  rendelet.

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

KÖZTEMETÉS

Ügytípus neve: Köztemetés

Ügyleírás: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

  1. b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

 

Elbírálás szempontjai: Közköltségen eltemetett személy hozzátartozója
a.) részben, vagy egészben mentesülhet a köztemetés költségeinek megtérítése alól, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át (42.750 Ft), egyedülálló esetén a 200%-át (57.000 Ft),
b.) részére részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a visszafizetendő összeg meghaladja családja havi nettó jövedelmének 50 %-át. A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető abban az esetben, ha a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át (57.000 Ft), egyedülálló esetén a 250%-át (71.250 Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.

Szükséges okiratok: – jövedelemigazolás

Alkalmazott jogszabályok: 1999. évi XLIII. tv., 1993. évi III. tv., 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Kérelem közköltségen történő temetés elrendeléséhez

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Ügytípus neve: Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás: Egyedi elbírálás alapján, évente négy alkalommal állapítható meg.

Jövedelemhatár: Családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2018. évben: 57.000,- Ft), egyedülálló esetében a 250 %-át (2018. évben: 71.250,- Ft),
valamint létfenntartást biztosító vagyona nincs.

Pénzbeli, vagy természetbeni formában állapítható meg a felsorolt esetekben:
– elemi kár esetén
– gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
– rendszeres pénzellátás megállapításáig jövedelemmel nem rendelkezők részére,
– büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére,
– gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
– tanulmányi kiránduláshoz,
– tüzelőanyag vásárláshoz,
– létfenntartási gondokkal küzdők részére,
– közüzemi szolgáltatási díj hátralékhoz (amennyiben fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot)
– temetkezés költségeihez,
– étkezési térítési díj hátralékoz,
– gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ig (2018. évben: 42.750,- Ft/ fő) esetén ingyenes, 180 %-ig (2018. évben: 51.300,- Ft/fő) esetén 50 %-os térítés mentesség adható.

Szükséges okiratok:

– saját, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolás (mely nem helyettesíthető folyószámla kivonattal)
– gyermekek ellátásához kapcsolódó támogatások esetén (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj) összegét igazoló csekkszelvény (banki átutalás esetén folyószámla kivonat),
– a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiállított értesítő a tárgyévre folyósított ellátás havi összegéről,
– álláskeresési ellátásban, aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, ápolási díjban részesülők esetében a támogatást megállapító határozat,
– jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása/hatósági bizonyítványa arról, hogy álláskeresőként nyilvántartják,
– vállalkozó esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolás,
– minden egyéb olyan irat fénymásolata, mely megalapozhatja az ellátásra jogosultságot (pl. kórházi zárójelentés, gyógyszertár által beárazott recept, kifizetetlen közüzemi számla, stb.)

Temetési segély esetén a fentieken túl:

– halotti anyakönyvi kivonat
– kérelmező nevére szóló eredeti temetési számla,
– kérelmező nyilatkozata arról, hogy az elhunyt személlyel tartási, vagy életjáradéki szerződést nem kötött, az elhunytnak életbiztosítása nem volt,

Alkalmazott jogszabályok: 2016. évi CL. törvény, 1993. évi III. törvény., 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: 
vagyonnyilatkozat minden esetben,

esetleges: nyilatkozat az egyedülállóságról, nyilatkozat az alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről

Kérelem-rendkívüli-települési-támogatás-megállapításához

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Ügytípus neve: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás: Szociálisan rászorult személyek részére, évente kétszer pénzbeli támogatás és ingyenes vagy kedvezményes (50%-os) intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosító ellátás.

Elbírálás szempontjai: A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145%-át (41.325 Ft), ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (38.475 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban előírt, külön-külön (570 e Ft) vagy együttesen (1.995e Ft) értéket.

Szükséges okiratok:

– Jövedelemigazolás
– Egyedülállóság tényére vonatkozó bírósági/gyámhivatali döntés, ennek hiányában személyes nyilatkozat
– Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás
– Nagykorú kérelmező esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása

Alkalmazott jogszabályok: 1997. évi XXXI. tv., 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: Formanyomtatvány_ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE

Ügytípus neve: Újszülöttek köszöntése

Ügyleírás: A gödöllői Védőnői Szolgálat az első családlátogatás alkalmával kitölti az újszülött köszöntéshez szükséges adatlapot, amelyet továbbít a Közigazgatási és Szociális Iroda részére. A pénzbeli támogatás és az emléklap átadásáról a Polgármester gondoskodik.

Elbírálás szempontjai: Gyermekenként 20.000,- Ft pénzbeli támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik.

Szükséges okiratok:

Alkalmazott jogszabályok: 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet 6.§

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: 
melléklet szerint

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

ADATIGAZOLÁS

Ügytípus neve: Adatigazolás, E 401 nyomtatvány igazolása

Ügyleírás: Külföldön dolgozó munkavállalók részére a család összetételére vonatkozó igazolás olyan családtagokról, akik után a családi juttatást kérik.

Szükséges okiratok: Az ügyfél hozza a nevére kiállított nyomtatványt.
Személyazonosítására alkalmas fényképes igazolvány, és lakcímigazolvány. (Szükség esetén házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős ítélet a házasság felbontásáról.) Kiskorúak születési anyakönyvi kivonata.

Alkalmazott jogszabályok: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet.

 

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások, Uncategorized @hu

HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Ügytípus neve: Hagyatéki eljárás

Ügyintézés határideje, díja: A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Illetékmentes.

Illetékesség: Az elhunyt utolsó állandó lakóhelye Gödöllőn volt.

Ügyleírás: A hagyatéki ügyintéző az eljárás megindulását (értesülés hivatalból a halálesetről) követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást.

A halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozónak két típusú nyilatkozat kerül kiküldésre. Amennyiben nem maradt leltározandó vagyon, akkor a hozzátartozó a nemleges nyilatkozatot tölti ki és postafordultával küldi vissza. Az utóbbi esetben a hagyatéki eljárás lezárul, a hagyatéki ügyintéző az ügyiratot irattárba helyezi.

Amennyiben hagyatéki eljárás alá eső vagyon maradt, az  eljárás lefolytatására vonatkozó nyilatkozat pontos, olvasható kitöltést követően a nyilatkozatot a lentebb részletesen felsorolt dokumentumok másolataival együtt kell az értesítésben  megjelölt időpontig megküldeni Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalába, az eljáró hagyatéki ügyintézőnek.

Az ügyfél mindkét nyilatkozatban büntetőjogi felelőssége tudatában, aláírásával igazolja az adatok valódiságát.

A nyilatkozatok elektronikus úton nem nyújthatóak be.

A hagyatéki leltárt az ügyintéző egyrészt az ügyfél nyilatkozata és az általa becsatolt okiratmásolatok, adatok alapján készíti el, másrészt ingatlan vagyon esetén az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik: megkeresi az ingatlanok fekvése szerint illetékes Polgármesteri Hivatalok adóirodáit és kéri az adó-és értékbizonyítvány kiállítását. Az illetékes adóirodák lakóházak és lakások esetében általában helyszíni szemle keretében értékelik fel az ingatlant, majd az elkészített az adó-és értékbizonyítványt megküldik a hagyatéki ügyintézőnek.

Amennyiben a hozzátartozó nem Gödöllői lakos, nyilatkozatfelvétel céljából a hagyatéki ügyintéző értesíti a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett temetést intéző személyt vagy belföldi jogsegély keretében megkeresi a  hozzátartozó lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt.

Miután a hagyatéki ügyintéző a rendelkezésére álló adatok és dokumentumok alapján elkészítette a hagyatéki leltárt, a kapcsolódó iratokkal együtt megküldi az eljáró  közjegyzőnek és kizárólag a nyilatkozatot tevőt értesíti az iratok közjegyzőnek történő megküldésének időpontjáról.

A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyző jogosult. A hagyatéki eljárás a közjegyzőnél fejeződik be, ahol a hagyatéki tárgyalás keretében átadják a vagyont az örökösöknek. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre. A tárgyalás időpontjáról a közjegyző értesíti az érdekelteket. A közjegyző tevékenységének díját jogszabály állapítja meg, összegéről a közjegyző tájékoztatja az érdekelteket.

Póthagyatéki eljárás lefolytatására abban az esetben kerül sor, amennyiben a hagyatéki eljárás befejezését követően kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy. Póthagyatéki leltár felvételét a hagyatéki ügyintézőnél lehet kérelmezni az  eljárás lefolytatására vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. Póthagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző az illetékes, aki a már korábban befejezett hagyatéki eljárást lefolytatta. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: halotti anyakönyvi kivonat másolta, Hagyatékadó Végzés másolata, az elhunyt személy hagyatéki eljárásának befejezését követően előkerült ingóságaira, ingatlanaira, valamint vagyoni jogosultságaira és kötelezettségeire vonatkozó dokumentumok.

Szükséges okiratok:

– a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata

– amennyiben az elhunyt végintézkedést tett, a végrendelet, öröklési szerződés fénymásolata

– betétkönyv  fénymásolata

– kárpótlás, letéti jegy, részvény, kötvény  fénymásolata

– az örökhagyó életbiztosítási vagy halálesetre szóló balesetbiztosítási szerződésének fénymásolata

– jármű, gépjármű, motorkerékpár, utánfutó forgalmi engedélyének fénymásolata

– amennyiben az elhunyt utolsó havi munkabérét, táppénzét nem tudták felvenni, úgy munkáltatói igazolás a munkabér, táppénz pontos összegéről

– nyugdíjszelvény fénymásolata, amennyiben az elhunyt halála hónapjára járó utolsó havi nyugdíját nem vették fel

Megjegyzés:

Az utolsó havi nyugdíjat akkor kell hagyatéki leltárba felvenni, ha az elhunyt nem vette fel, s nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult. A jogosult halála esetén a fel nem vett nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Megjegyzés: nyugellátásra jogosult elhunyt esetén a haláleset tényét a nyugellátás felvételére jogosított személy – vagy a várható örökös – 15 napon belül köteles bejelenteni az illetékes nyugdíjfolyósító szervnek (1997. évi LXXXI. törvény 97.§ (3) bekezdés)

– lakossági folyószámla, devizaszámla, egyéb bankszámla örökhagyó halálának hónapjára vonatkozó számlakivonatának fénymásolata

– vagyoni értékű jog (üdülési jog, stb.) hagyatékba tartozása esetén, az arra vonatkozó okiratok fénymásolata

– szerzői, találmányi jogdíjakat igazoló iratok, másolatban

– ha az elhunyt gazdasági társaság tagja volt, igazolás  arról, hogy a társaságban mekkora vagyoni résszel rendelkezett, cégkivonat,  az örökhagyó halálakor fennálló mérleg

hagyatéki terheket igazoló iratok fénymásolata

– temetési számlák fénymásolata

Megjegyzés: A temetési költségre vonatkozó adatokat kizárólag abban az esetben szükséges megadni és a temetési költségekre vonatkozó iratok (számlák) másolatait csatolni, ha nem egyeneságbeli rokon az örökös, illetve, ha az örökösök között a temetési költségek elszámolása kapcsán vita alakul ki, továbbá amennyiben hagyatéki hitelezői igényt nyújtanak be az örökösökkel szemben a temetési költségekre.

– egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgyak adatai (pl. lőfegyver, műkincs; védett műalkotás, hajó, repülőgép stb.)

– külföldi állampolgárok esetében az állampolgárság megállapításául szolgáló közokiratok:

idegenrendészeti jogállásra vonatkozó okmányok (pl. tartózkodási-, letelepedési engedély, regisztrációs igazolás stb.), örökhagyó belföldi jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó adatok és iratok csatolása kötelező, TAJ szám

Alkalmazott jogszabályok:

– A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.)

– A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), a Hetv-ben megjelölt esetekben

– A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:     melléklet szerint

Nyilatkozat-hagyatéki-eljárás-lefolytatásához-2

Nemleges-nyilatkozat-hagyatéki-ügyben

Egyéb, fontos tudnivalók: A hagyatékot Gödöllőn az alábbi közjegyzők adják át a haláleset hónapja szerinti beosztásban, amennyiben az  elhunyt utolsó belföldi lakóhelye Gödöllőn volt:

– január, április, július, október: Dr. Rádonyi Dénes József közjegyző, 2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. fsz. 2. tel.: 28/430-063, 28/512-266, fax: 512-265, e-mail: radonyi@mokk.hu

– február, május, augusztus, november: Dr. Pálné Dr. Gesztesi Szilvia közjegyző, 2100 Gödöllő, Kossuth utca 52. fsz. 3. . tel.:  28/430-032; fax: 28/411-585, e-mail: gesztesi@mokk.hu

– március, június, szeptember, december: Dr. Szabó Veronika közjegyző, 2100       Gödöllő, Kossuth u. 1.  tel.: 28/430-238, 28/413-039; fax: 28/413-039; e-mail: szabov@mokk.hu)

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

ÁPOLÁSI DÍJ

Ügytípus neve: Települési támogatásként folyósított ápolási díj

Ügyleírás: 1993. évi III. tv. 45. §-a alapján települési támogatás keretében nyújtható támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére.

Települési támogatásként ápolási díj állapítható meg méltányosságból azon kérelmező részére:

– aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi,
– amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2018. évben: 42.750,- Ft), egyedülálló esetében a 200 %-át (2018. évben: 57.000,- Ft)
– bejelentett munkaviszonyát a kérelem benyújtásakor megszüntette annak érdekében, hogy tartósan beteg hozzátartozóját ápolja,
– létfenntartást biztosító vagyona nincs,
– kérelmező az ápolttal tartási, vagy életjáradéki szerződést nem kötött.

Szükséges okiratok:
– a családtagok elmúlt havi nettó jövedelméről szóló igazolások,
– a háziorvos igazolása arról, hogy az ápolt tartósan beteg és önmaga ellátására képtelen,
– igazolás arról, hogy a kérelmező a beteg személy gondozása következtében munkaviszonyát megszüntette, vagy a továbbiakban csak napi 4 órában tudja folytatni.

Alkalmazott jogszabályok: 2016. évi CL. törvény., 1993. évi III. törvény, 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: vagyonnyilatkozat

Egyéb, fontos tudnivalók: havi rendszeres pénzellátás (havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a (2018. évben 22.800,- Ft), szolgálati időnek nem minősül

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM

Ügytípus neve: Hatósági Bizonyítvány kérelem

Ügyintézés határideje, díja: Sommás eljárás esetén 8 nap, illetékköteles,  3.000.-Ft, illetékbélyegben kell megfizetni.

Illetékmentes:
– a felsőoktatási intézményi ügyintézéshez, közös lakcím igazolására (1990.évi XCIII.tv.33.§(2) 11.pont alapján illetékmentes)

Illetékesség: Gödöllő közigazgatási területén bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely.

Ügyleírás: Az ügyfél adatainak igazolása hatósági bizonyítvány formájában.

Szükséges okiratok: Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, lakcímigazolvány. Amennyiben meghatalmazott jár el az ügyben, akkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás szükséges

Alkalmazott jogszabályok: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL.tv. 94.§.95.§

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

hatósági bizonyítvány – felsőoktatási

kérelem hatósági bizonyítvány kiadására

Egyéb, fontos tudnivalók: Olyan adat, tény igazolása adható ki, melyre vonatkozóan a hatóság adattal rendelkezik.

Betűk visszaállítása
Kontraszt