Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

2017

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. december 14.

Meghívó a képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülésére

1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet szolgáltatása tárgyú közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására

4. Javaslat Gödöllő Város Kerékpárforgalmi Hálózati tervének elfogadására

5. Javaslat Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének áttekintésére

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadására

7. Javaslat a helyiségbérleti és a földterületi-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására

8. Javaslat a Gödöllő Táncsics Mihály útról megközelíthető 647/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett röplabda csarnok létesítésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadására

9. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan bérletére kötött szerződéshez kapcsolódó, az értéknövelő beruházások elszámolására vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

11. Javaslat a Gödöllő Önkormányzata által lefolytatandó, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások megindításához szükséges fedezet biztosításra

12. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetése során fizetendő közmű fejlesztési hozzájárulás ütemezett fizetési megállapodásáról

13. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója intézményvezetői kinevezésének visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírására

15. Javaslat a Gödöllői Cserkészetért Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására

17. Javaslat a Gödöllő Munkácsy Mihály u. 3/b., 2/9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás használatba adására

18. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. november 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

2. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések megkötésére

5. Javaslat a városi piac bérleményeiben alkalmazott díjak 2018. évi meghatározására

6. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására

7. Javaslat az Alsóparkban elhelyezkedő 3 db mélyfúrású kút informatikai fejlesztésére

8. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonát képező Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. ingatlan bérletbe-üzemeltetésbe adására szóló pályázat kiírására

9. Javaslat a gödöllői 297/4 hrsz.-ú, a Szabadság tér 6. szám alatti társasházi ingatlanban egyes közös tulajdonú ingatlanrészek tulajdoni illetőségeinek megvételére és az új városháza beruházás előkészítése érdekében tulajdonosi döntések meghozatalára

9. napirend melléklete

10. Javaslat az Ady Endre sétány 22. szám alatti, 5834/1/A/5 helyrajzi számú garázs, társasházi külön tulajdonú ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon (hrsz.:8110) asztalitenisz csarnok elhelyezésére, az erre irányuló projekt támogatására

12. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

13. Javaslat Gödöllő Sportkoncepciójának megvitatására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának megvitatására

15. Javaslat a Gödöllő- Incső Lakoközösség Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat a Frédérich ChopinAlapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének vezetői megbízásával kapcsolatos véleményezésre

17. Javaslat a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére műemlék épület felújítására szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

18. Javaslat előirányzat átcsoportosítására és az intézmények bérmegtakarításának kiegészítésére

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

2017, Testületi ülések

2017. október 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. október 19-én tartandó ülésére

1. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására

3. Javaslat Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4. Javaslat bérleti szerződés kötésére a karácsonyház helyszínének biztosítása céljából

5. Javaslat az Alsópark területét érintő tervezett „Gödöllői Uszoda beruházás” telekhatár rendezésére

6. Javaslat a Meggyes területén lévő 4427/9-4427/32 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

7. Javaslat a Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésre

8. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal hasznosítási megállapodás megkötésére a Városi Sportcsarnok építése kapcsán

9. Javaslat az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” pályázat megvitatására -Első olvasat-munkaanyag

10. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

11. Javaslat a Gödöllő Deák Ferenc tér 3. I/9 sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

12. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződés hosszabbítására

13. Javaslat a Gödöllő, Kossuth L. u. 50. szám alatt található földszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatói pályázatának kiírására

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések

2017. július 18.

Meghívó a képviselő-testület 2017. július 18-án tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében

1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében – rendelettervezet II. melléklete

2. Javaslat előszerződés megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az M31 autópálya levezető meder üzemeltetési feltételeiről, üzemeltetési költségekhez való hozzájárulásról

3. Javaslat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 6 db épületére fennálló bérleti szerződés meghosszabbítására

4. Javaslat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségével szerződés megkötésére kinológiai bázis megvalósításához

5. Gödöllő város szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése viziközmű társulat bevonásával

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének pályázati kiírására

7. Javaslat „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”elnevezésű pályázaton történő részvételre

8. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

 

2017, Testületi ülések

2017. június 22.

Meghívó a képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló ……/2017.( VI. 22.) számú önkormányzati rendelet megalkotására.

3. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 16/2016. (X.21. ) számú önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllő Város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat Gödöllő város területén az országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére, karbantartásra, irányítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről

6. Javaslat pályázati beszámoló elfogadására

7. Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2016/2017-es nevelési évre

8. Tájékoztatás és intézkedési javaslatok a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00731- 2/2017. számú törvényességi felhívására

9. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. I/7. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakás munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadására

10. Javaslat egyes közterületi munkákra vonatkozó szerződések megkötésére szóló felhatalmazások megadására

11. Határozati javaslat – buszközlekedéssel kapcsolatos nyilatkozat módosítása

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

2017, Testületi ülések

2017. május 25.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére

1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi átfogó értékeléséről

2. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje jóváhagyására

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a 2017. évi közútfejlesztésekre vonatkozó kivitelezési szerződés módosítására a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

5. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármesteri előterjesztés

6. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

7. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető előterjesztése

7. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester előterjesztése

8. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető előterjesztése

8. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármester előterjesztése

9. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető előterjesztés

9. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármester előterjesztése

10. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető előterjesztése

10. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármester előterjesztése

11. Beszámoló a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Kuratóriumának 2016. évi tevékenységéről

12. Beszámoló a Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

12. Beszámoló a Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről – könyvvizsgáló jelentés

13. Beszámoló a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

14. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

15. Beszámoló a Gödöllői Sport Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

15. Beszámoló a Gödöllői Sport Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről – könyvvizsgálói jelentés

16. Javaslat a gödöllői repülőtér üzemben tartására vonatkozó szerződés megkötésére

17. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” illetve az M3-as autópálya mellett lévő LUKOIL benzinkút szennyvizeinek a gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetésére

18. Javaslat a Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. sz. épületének 2017. évi felújítására (kiviteli tervezés és kivitelezés), valamint a IV. sz. épület 2018. évi felújításának előkészítéseként az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére szolgáló fedezet költség-átcsoportosítással történő biztosítására

19. Javaslat pályázat benyújtására „Gödöllő-Polgárőr Város” címmel

20. Javaslat a kiemelt egyéni- és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására

21. Javaslat a nem kiemelt versenysport szakosztályok, egyesületek támogatására

22. Javaslat a szabadidős sportszakosztályok, egyesületek támogatására

23. Javaslat a „Gödöllő Kupa Tájékozódási Futóverseny” rendezvény nevében a településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására

24. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására

25. Javaslat a Főtér bővítésének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

26. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

 

2017, Testületi ülések

2017. április 27.

Meghívó a képviselő-testület 2017. április 27-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Református Egyházközség 401 hrsz-ú telkének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására tornacsarnok építése céljából

2. Javaslat a Budapest, Rákos – Hatvan vasútvonal Gödöllőt érintő átépítéshez szükséges településrendezési szerződés és az azt megalapozó tanulmányterv elfogadására

3. Javaslat a kiemelt fejlesztések megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat módosítási eljárásának megindítására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása elfogadására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása elfogadására – könyvvizsgálói jelentés

5. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

6. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I.27.9 önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Gödöllő város nemzeti vagyonáról szóló 8/2012. (III.8.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 12/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a Karácsonyház helyszínének biztosítása céljából

10. Javaslat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére terület biztosítására kinológiai bázis megvalósításához

11. Javaslat szerződés megkötésére a Lear Corporation Hungary Kft.-vel önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használatáról

12. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzési tapasztalatokról

13. Javaslat a „Rönkvár Zöldítés” című pályázat megvalósításához kölcsön nyújtására

14. Javaslat “Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázaton történő részvételre

15. Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására

16. Javaslat a 2018-s tematikus év témájára és elnevezésére

17. Javaslat az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” elfogadott logó módosításának jóváhagyására

18. Javaslat a Józsa Tésztaipari és Kereskedelmi Kft. „Gödöllő” településnév és a város címerének használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

2017, Testületi ülések

2017. március 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésre

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról

2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról

3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás éves költségelszámolásának elfogadására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzat és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. közötti Közművelődési Megállapodás megkötésére a 2017. évre

5. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum Kubinyi Ágoston Programra való jelentkezésre és önkormányzati III. ütem, önrész biztosítására

6. Javaslat a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, valamint Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

7. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának,valamint Szakmai Programjának jóváhagyására

8. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata által kiírt pályázati pénz felosztására a civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására

9. Javaslat a „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023” című pályázaton való elindulás megerősítésére, valamint keretösszeg meghatározása a pályázat elkészítésére

10. Javaslat a „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023” című pályázat szakmai vezetőjének és művészeti vezetőjének kiválasztására

11. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata által kiírt „Gödöllő Európa Kulturális Főváros 2023.” című logópályázat elbírálására

12. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezésére szolgáló bérlemények bérleti szerződéseinek meghosszabbítására

14. Javaslat a Kör utca 21. szám alatti, 1497 helyrajzi számú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának értékesítésére

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadása

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések

2017. február 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Könyvtárhasználti szabályzatának módosítására

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft és Gödöllő Város Önkormányzata közötti szerződések felülvizsgálatára

3. Javaslat a 2017. évi közút-fejlesztésekre vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.-vel.

4. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára és megkötésére

5. Javaslat a Dózsa György út 72. és 74. szám alatti 1087/1 és 1088 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes használatba adására a KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére

6. Javaslat a Művészetek Háza Nonprofit Kft bérleti szerződésének módosítására

7. Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. bérleti – üzemeltetési szerződésének felülvizsgálatára

8. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. alatti, 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan hasznosításra

9. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel

10. Javaslat a síremlékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

11. Javaslat a Gödöllői Sport Közalapítvány és Gödöllő Város Önkormányzata szerződéseinek felülvizsgálatára

12. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal vagyonjogi megállapodás megkötésére a Városi Sportcsarnok építése kapcsán

13. Javaslat a sportfeladatokra biztosított 41.000 E Ft felosztására

14. Javaslat Gödöllő Város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet valamint a Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

15. Javaslat csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása vezetékes földgáz energia beszerzésére

16. Javaslat a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátására szóló egy éves közszolgáltatási szerződés megkötésére a Volánbusz Zrt.-vel

17. Javaslat földterület-bérleti szerződés meghosszabbítására

18. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

19. Javaslat pályázat benyújtására „Gödöllő Város Önkormányzat csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez” címmel

20. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződés hosszabbítására

21. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére a röntgen készülék alkatrész cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

22. Javaslat Gödöllő 291/5 297/3 297/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási evalamint telekalakítás átvezetés kezdeményezésére

Az ülés jegyzőkönyve

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt