Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

2019

2019, Testületi ülések

2019. június 20.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására – tanulmány terv

5. Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére a Rákos-patak revitalizációjával kapcsolatban

6. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának ingyenes átruházására

7. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a síremlékek helyi védelméről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2019/2020-as köznevelési évre

11. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására

12. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. alapító okiratának módosítására

13. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzatának elfogadására

14. Javaslat ideiglenes választási hirdetőtáblák kihelyezésére

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. május 30.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Palotakert Óvoda vezetőjének kinevezésére

2. Javaslat a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

3. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és Házirendje jóváhagyására

4. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására

5. Javaslat a családok átmeneti elhelyezésére vonatkozó szerződés jóváhagyására

6. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központban térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzat jóváhagyására

7. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

7. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

8. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

8. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

9. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2018. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

9. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

10. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

10. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

11. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

11. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

12. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

12. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására- polgármesteri előterjesztés

13. Beszámolóa Segítség Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

14. Beszámoló a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

15. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

16. Beszámoló a Gödöllői Sport Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

19. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) módosítási eljárásának megindítására

20. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal szerződések megkötésére

21. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételre

22. Javaslat „Országos Futópálya-építési Program” elnevezésű pályázaton történő részvételére

23. Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítására

24. Javaslat a kiemelt egyéni- és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására

25. Javaslat a nem kiemelt, versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatására

26. Javaslat a Gödöllői Kolping Család „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

Az ülés jegyzőkönyve

 

2019, Testületi ülések

2019. április 25.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. április 25-én tartandó ülésére

1. Javaslat fedezet biztosítására a Városi Piac Csarnok üvegtető cseréjére

2. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. vállalkozási szerződésének elfogadására

3. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolásának elfogadására

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

5. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

6. Beszámoló a 2018. évi ellenőrzési tapasztalatokról

7. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt felhívásra, a gödöllői Várkapitányi Lak díszítő falképrestaurálási munkái II ütem támogatására

8. Javaslat egyes, a 2019. évi út- és járdafejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

9. Javaslat kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló szándéknyilatkozat benyújtására

10. Javaslat a Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötésére

11. Javaslat a 4411/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

12. Javaslat a gödöllői 5090/3 helyrajzi számú társasházi ingatlanból megosztott telekrész elidegenítésére

13. Javaslat a volt Posta épület melletti 424/1 helyrajzi számú ingatlan érétkesítésére

14. Javaslat az Ady Endre sétány 62. szám alatti, 5396/2 helyrajzi számú Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

15. Javaslat az 5898 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

16. Javaslat a 6292/3 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

17. Javaslat a gödöllői, 0137/9, 0137/22, 0137/23, 0137/60, 0137/65, 0137/193, 0195/13 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérletbe adásáról

18. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 5884/2/A/18 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. IV/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

19. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel

21. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

22. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

23. Javaslat „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására

24. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ pénzügyi támogatására

A nyilvános ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. március 28.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. március 28-án tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Könyvtár és Információs Központ 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének elfogadására

2. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum 2018. évi beszámolójának és a 2019.évi munkatervének elfogadására

3. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, Házirendje és Megállapodásai jóváhagyására

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására

6. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére -ügyvezetői előterjesztés

6. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére -polgármesteri előterjesztés

7. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. közötti Közművelődési Megállapodás megkötésére a 2019. évre

8. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti szerződésének módosítására

9. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és a Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület közötti bérleti szerződés megkötésének jóváhagyására

10. Javaslat maximálisan felvehető tanulólétszám emelésének véleményezésére

11. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és a választási plakátok elhelyezéséről szóló 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

12.Javaslat a földgáz energia beszerzésére, valamint a villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások megindítására

13. Javaslat a Kossuth Lajos u. 31-33. szám alatti vendéglátóipari egység mellett lévő 444/48 helyrajzi számú közterület részének értékesítésére

13. Javaslat a Kossuth Lajos u. 31-33. szám alatti vendéglátóipari egység mellett lévő 444/48 helyrajzi számú közterület részének értékesítésére – térkép

14. Javaslat a 4849/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

15. Javaslat a gödöllői 2313/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi igény bejelentésére

16. Javaslat vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyására

17. Javaslat a gödöllői 4427/7 helyrajzi számú közterület elnevezésének elfogadására

18. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. II/8., a Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. II/10., a Deák Ferenc tér 3. II/14., szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelésére

19. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 185/5/A/6 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szent János u. 26., fszt. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötésére

20. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata által kiírt pályázati pénz felosztására a civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására

21. Javaslat a sportfeladatokra biztosított 37.000 E Ft felosztására

22. Javaslat a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde vezetőjének intézményvezetői megbízatásának meghosszabbítására

23. Javaslat a Gödöllői Palotakert Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

24. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által bérbe adott bérlemény bérlője székhelyhasználati kérelmének elbírálására

25. Tájékoztatás együttműködési megállapodás megkötéséről a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársasággal

26. Javaslat zajvédőfal továbbépítésére vonatkozó kérés továbbítására

27. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. február 21.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. február 21-én tartandó ülésére

1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére- ügyvezetői előterjesztés

1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés

2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára

3. Javaslat egyes, a 2019. évi fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

4. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára

5. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. közötti bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására

6. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

9. Javaslat a LIFE18 IPE/HU000009 azonosítószámú “Meder fenntartási jó gyakorlat integrált vízgyűjtó-gazdálkodási szemléletű fejlesztése” című LIFE IP MEDER projektben együttműködő partnerként történő részvételre

10. Javaslat a gödöllői külterületi 0117/94 helyrajzi számú ingatlan Szabó tanya elnevezésének jóváhagyására

11. Javaslat Vécsey László országgyűlési képviselő felé megfogalmazott felkérések jóváhagyására

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. január 31.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. január 31-én (csütörtökön) tartandó ülésére

Testületi meghívó

1. Javaslat a “Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentáció társadalmi egyeztetés alapján véglegesített anyagának elfogadására (előterjesztés)

Közlekedési terv

2. Javaslat múzeumi műtárgy kölcsönzésére

3. Javaslat Gödöllő város 2019. évi költségvetésére

könyvvizsgálói vélemény

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési kitekintő határozatának elfogadására

5. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

8. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

8. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

9. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti szerződésének módosítására

10. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat a gödöllői 5313 helyrajzi számú „volt Pedagógus szálló” ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

12. Javaslat a 417/11/A/8 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. I/8. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás cserével történő bérleti szerződésének megkötésére

13. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 185/3/A/20 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szent János u. 17., fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötésére

14. Javaslat a 2100 Gödöllő, Szabadka u. 6/b., I/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződés megkötésére

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására

16. Javaslat a Mátyás király utca 10. szám alatti ingatlan oktatási célú használatának biztosítására

17. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

18. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

19. Javaslat a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervére

20. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

21. Egyebek

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. január 10.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. január 10-én tartandó rendkívüli ülésére

innen tölthető le a meghívó: testületi meghivo

Javaslat a PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton történő részvételre

innen tölthető le az előterjesztés: eloterjesztes

Az ülés jegyzőkönyve: jegyzőkönyv

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt