Tiszteletadással kezdődött Gödöllő város képviselő-testületének május 30-i ülése. Gémesi György polgármester kérésére a képviselők egy perces néma felállással emlékeztek meg a szerdai dunai hajóbaleset áldozatairól.

***
A képviselő-testület  a Gödöllői Palotakert Óvoda alkalmazotti közössége és a szülői munkaközösség támogatásával újabb öt évre Varga Lillát nevezte ki az intézmény vezetőjének.

***

A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Néhány adat a beszámolóból:

A Családvédelmi Szolgálat által készített anyag szerint Gödöllőn az állandó lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú népesség 6500 fő, (tartózkodási hellyel rendelkezőkkel együtt) 6762 fő.
2018. évben hozott döntések alapján a tárgyévben nyilvántartásba vett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 320 fő volt.

Alapösszegű támogatásban 2018. augusztus hónapban 78 fő kapott támogatást összesen 468 E Ft értékű Erzsébet-utalványban, 2018. novemberben 516 E Ft értékben 86 gyermek részesült 6.000,- Ft értékű Erzsébet-utalványban, melynek fedezetét a normatív támogatás biztosította.

Emelt összegű támogatásban 2018. augusztus hónapban 198 fő kapott támogatást összesen 1.287 E Ft értékű Erzsébet-utalványban, 2018. novemberben 1.082 E Ft értékben 172 gyermek részesült 6. 5 00, – Ft értékű Erzsébet-utalványban, melynek fedezetét a normatív támogatás biztosította.
2018. évben 615 fő részére, összesen 10.895 E Ft összegű rendkívüli települési támogatás került kifizetésre. Ebből az összegből 195 család, 370 gyermeke részére 2.980 E Ft összegű támogatás került megállapításra.

A rendkívüli települési támogatás keretén belül természetbeni juttatásként (rászorultsági étkezési támogatás) 3 fő részére összesen 183 E Ft összegű támogatás került kifizetésre.

Az önkormányzat a városi bölcsődékben 169 férőhelyen biztosít ellátást azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Az értékelés tartalmazza a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

***

Több pontban módosították és jóváhagyták a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját és annak mellékleteit, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. Szintén elfogadták a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család-és Gyermekjóléti Központ, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása , az Éjjeli Menedékhely , a Nappali melegedő és a  Szociális konyha házirendjét. A módosításra a jogszabályi környezet változása miatt volt szükség.

***

A képviselő-testület jóváhagyta a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát. A módosítását a jogszabályi változások indokolták.

***

A képviselő-testület döntése értelmében hogy az önkormányzat a családok átmeneti elhelyezésének biztosítása céljából a Magyar Protestáns Segélyszervezettel köt határozatlan idejű szerződést.

***

A testület jóváhagyta a Tormay Károly Egészségügyi Központ Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díjára vonatkozó Szabályzatát és a térítési díjakat tartalmazó mellékletet.

Az intézmény finanszírozási szerződéssel rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, ennek  keretében az általános járóbeteg szakellátás a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes körűen finanszírozásra kerül, amelynek szabályozása, díjtétele, elszámolása és számlázása a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

A NEAK általi finanszírozás keretében nem elszámolható betegellátási szolgáltatások díjtételeinek, továbbá a fizetési kötelezettséggel érintett személyek meghatározása érdekében  a Tormay Károly Egészségügyi Központnak rendelkezni kell a szükséges a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzattal.
A dokumentum pontosan tartalmazza, kik , milyen feltételek mellett és mely szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyenesen, és azt is, hogy kiknek és mely szolgáltatásokért kell fizetni.
A térítési díjakról szóló tájékoztatást kifüggesztik a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatói titkárságán és a betegregisztráción, valamint hozzáférhető lesz a  Tormay Károly Egészségügyi Központ honlapján  (www.tormay.hu).

***

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány és a Gödöllői Sport Közalapítvány 2018-as tevékenységéről szóló beszámolókat.

***

31.146 000 Ft pozitív eredménnyel zárta a 2018. üzleti évet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft, ami a harmadik üzemeltetési évét kezdte meg. Ez alatt sikerült az országos átlag feletti mutatókat elérnie. A szálloda fő tevékenységi köre, szállodai szolgáltatás és saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
A szálloda átlagos foglaltsági mutatója 63,7 %-os volt, amely magasabb mint az országos átlagos kihasználtság.A Szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzá kapcsolódó garázs és terembérletből, a másik pedig az üzletek kiadásából van. Az értékesítés bevétele 356.618 E Ft, ami a tervezettnél 4,1 %-kal magasabb. Egyéb bevétele 3.349 E Ft, Pénzügyi műveletek bevétele 268 E Ft, összes bevétel 360.235 E Ft volt, amely 5,2 % -al haladta meg a tervezettet.
A képviselő-testület elfogadta az Erzsébet Királynl Szálloda Kft. 2018. évi beszámolóját, az ügyvezető igazgató részére pedig 3 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyták jóvá.

***

A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 111.440 E Ft mérleg-főösszeggel fogadta el.
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 56.852 E Ft bevétellel, 52.176 E Ft költségekkel, ráfordításokal, és 4.676 E Ft adózott eredménnyel.
A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. bevételei az  üzleti tervben tervezetthez képest 93,5 %-ban, kiadásai 92,11 %-ban teljesültek.  
A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. a tulajdonos részére, 2.000 E Ft osztalékfizetési kötelezettséget állapított meg, az ügyvezető igazgató részére pedig kéthavi munkabérnek megfelelő jutalom kifizetéséről döntött.
A beszámoló kapcsán Simon Gellért (Fidesz-KDNP) a piaci csarnok üvegtetejének tervezett felújításával kapcsolatban tett fel kérdéseket.
Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. vezetője ezekre válaszolva elmondta, már a múlt évben tervezték a felújítást, de mivel kiírásra került egy olyan pályázat, ami eredményesség esetén jelentős forrást biztosíthatott volna, ezért elhalasztották a munkát. A pályázat azonban nem kapott támogatást, így idén újra megkeresték a korábban ajánlatott beadott három, nagy tapasztalatokkal és megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozót, akik közül kettő adott be ismét ajánlatot. Közülük a kedvezőbb ajánlattévőt kérték fel a munka elvégzésére, amire július 5-augusztus 31.között kerül sor.

***

A Gödöllői Távhő Kft. A 2018. évi gazdálkodásának bevételét nagymértékben befolyásolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díjtételekre vonatkozó előírása. A társaság fő tevékenységének bevétele az alapdíj és hődíj bevétel tesz ki.
Geiger Ferenc ügyvezető a beszámoló kiegészítőjeként elmondta, hogy az elmúlt időszakban felülvizsgálták a távhőrendszert és optimalizálták a működést. Ennek eredményeként mind gázköltségben, mind elektromos enegrgia felhasználásban jelentős megtakarítást tudtak elérni. Mivel a tőzsdei árnál jobb gáz vételárat tudtak elérni, így itt is megtakarítás jelentkezett. Mindezek mellett sikerült csökkenteni a cég kintlévőségeit is.
A képviselő-testület a a Gödöllői Távhő Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét: 748.197 E Ft mérleg~főösszeggel, a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását: 566.515 E Ft bevétellel, 532. 782 E Ft költséggel, ráfordítással, 33.733 E Ft adózott eredménnyel fogadta el, valamint jóváhagyta az ügyvezető részére három havi munkabér összegének megfelelő jutalom kifizetését.

***

A képviselő-testület a 2019-es költségvetésben 37.000 E forintot biztosított sportfeladatokra, melynek felosztásáról pályázati felhívást tett közzé a település sportéletében versenyeztetés területén tevékenykedő civil szervezetek, szakosztályok pályázati úton történő, továbbá a gödöllői diák- és szabadidősport, valamint a versenysport területén működő egyesületek, szakosztályok tevékenységükkel kapcsolatos, ténylegesenfelmerült költségeinek támogatására.
A felosztás pontrendszer alapján történt.
A testületi ülésen döntöttek a 13 millió Ft-os I. keret fellosztásáról, amelyre kiemelt egyéni- és csapat sportegyesületek, szakosztályok (GEAC Atlétika-szakosztály, GEAC Vívó-szakosztály, Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz-szakosztály) pályázhattak.
A testület döntése értelmében a GEAC Atlétikai szakosztály 5000 000,-, GEAC Vívó szakosztály szintén
5 000 000,- a  GSK Asztalitenisz szakosztály pedig 3 000 000 ,-támogatást kapott.

A nem kiemelt versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő 8,5 millió forintos összegű támogatási keretét két részre bontották. A II/a. keretben a versenysport szakosztályoknak 6.000 E forintot, a II/b. keretben a a szakosztályok szabadidősport tevékenységére 2.500 E forintot osztottak szét.
A Képviselő-testület a nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok részére az alábbi támogatási összegeket hagyta jóvá:
Gödöllői Taekwon-do SE 1 000 000
Grassalkovich SE 1 000 000
VUELTA SE 500 000
Jumpers Tánc és Sport KE 500 000
Team Coach Kuzma Team 170 000
Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály 300 000
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 250 000
Gödöllői Judo Klub 130 000
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE 220 000
Gödöllői Sakkbarátok Köre 150 000
Gödöllői Kirchhofer SE 500 000
Sainó Karate-Do Közhasznú SE 320 000
Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szako. 150 000
1 WD Motorsport Egyesület 180 000
Fujinaga Karaete-do SE 150 000
TIG-Diák Sport Egyesület 480 000

A szabadidősport egyesületek/szakosztályok részére az alábbi támogatási összegeket hagyták jóvá:
Gödöllői W ado Sport Egyesület 200 000
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület 500 000
Pelikán Horgász SE 150 000
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület400 000
Aikido Testgyakorló Egyesület 100 000