Ügytípus neve: Óvodai felvételi ügyekben kérelem benyújtása

Ügyleírás: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az negyedik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A kérelmet Gödöllő Város jegyzőjének címezve írásban kell benyújtani – az óvodavezető és a védőnő véleményezésével ellátva – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A kérelmek benyújtásának határideje az óvodai beiratkozást megelőzően tárgyév április 20-a, illetve a kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a nevelési év során kérheti a gyermek felmentését.

Elbírálás szempontjai: A kérelemben írt indokolás, valamint az óvodavezető és a területi védőnő véleményezése alapján.

Szükséges okiratok:
Személyes iratok, illetve igazolások, melyek a kérelemben leírtakat alátámasztják.

Alkalmazott jogszabályok: 2011. évi CXC. tv., 20/2012. (VIII.31.) EMMI. rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: 

FELMENT.KERELEM uj