Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város Önkormányzata megkezdte

Gödöllő város településrendezési eszközeinek

azaz

  • a 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT) és
  • Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet (GÉSZ)

módosítását.

A módosítás tartalma:

A Gödöllői Premontrei Apátság azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy ismételten szeretné kérni a tulajdonába került területre vonatkozó hatályos építési előírások módosítását. Levelükben leírták, hogy több zöldterületet szeretnének biztosítani az iskolába és az óvodába járó gyermekeknek, az új templom építésére pedig a korábbi elképzeléstől eltérően, az örökségvédelmi és hitéleti igények egyaránt figyelembe vevő új, optimális helyszín került kiválasztásra, amelynek erre a célra való felhasználása a jelenlegi övezeti besorolása miatt nem lehetséges.

Az ún. premontrei területre készülő módosítással együtt lehetőség nyílik arra, hogy azon lakossági változtatási kérések is megvizsgálásra kerüljenek, amelyek az előző évi felülvizsgálat partnerségi egyeztetése után, megkésve érkeztek be hozzánk.

A rendezés célja:

A módosítással érintett területekre vonatkozóan a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő építési előírások meghatározása.

A rendezés várható hatása:

A módosítással érintett területeken a tervezett fejlesztések megvalósulhatnak, kapcsolódva a városfejlesztési célkitűzésekhez.

A módosítással kapcsolatos előzetes észrevételeiket, javaslataikat írásban 2019. június 20-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve

  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. vagy
  • e-mailen: foepitesz@godollo.hu.

Előzetes észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő

lakossági fórumon

is, mely

2019. június 11-én 17:00 órakor

 kerül megtartásra a

SZIE Alma Mater Étteremben

(2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.).

 

Dr. Gémesi György polgármester sk.