Január elsejétől fizetni kell a városi kezelésben lévő utak használatáért azoknak, akik 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművekkel kívánnak azokra behajtani. A behajtási díjból 50-75% kedvezményt kaphatnak azok a Gödöllőn bejelentett telephellyel rendelkező vállalkozások, akiknek nincs helyi adó, vagy egyéb köztartozása az önkormányzat felé. A behajtási engedélyhez igényléséhez szükséges „Kérelem a súlykorlátozással védett helyi közutakra történő behajtás engedélyezésére” című formanyomtatvány már letölthető a város honlapjáról a http://www.godollo.hu/irodak linken, a mérnöki iroda oldaláról.

Gödöllő közigazgatási területén több olyan út, útszakasz is van, amelynek teherbírását átlagos lakossági használatra tervezték, azonban – elsősorban fuvarozási tevékenység során – gyakran használják nagy, 20 vagy akár 30 tonnát meghaladó megengedett össztömegű gépjárművek, teherautók is. A szabályozás célja, hogy a város tulajdonában lévő utaknak az állapota ne romoljon olyan ütemben, mint ahogyan az az elmúlt években megfigyelhető volt. Az ebből származó bevétel kizárólag a város helyi közútjainak építésére, fenntartásra, fejlesztésre, üzemeltetésére és a közúthoz tartozó csapadékvíz elvezetés megoldására használható fel.

A rendeletben meghatározott engedélykérelmet a tehergépjármű tulajdonosának, üzemben tartójának, (továbbiakban: kérelmező) a jegyzőhöz kell benyújtania a Rendelet melléklete szerint, az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton. A kérelmező, köteles a kérelem bejelentésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságát igazoló eredeti dokumentumokat (működési, telephely engedélyt stb.), a tehergépjármű forgalmi engedélyét bemutatni, vagy azok másolatát mellékelni. Elektronikus benyújtás esetén a mellékleteket elektronikus formában kell mellékelni. A behajtási hozzájárulás az adott kérelemben megjelölt járműre, járművekre, névre és időtartamra szól, rendszámhoz kötve adható ki, nem átruházható.
Az eljárás papír alapon, vagy elektronikusan benyújtott kérelemre indul. Természetes személy kérelmező esetén a papír alapú kérelem benyújtására postai úton és személyesen is lehetőség van a hivatal ügyfélszolgálati irodáján. Az Eüsz. tv. 9. § (1) bekezdés értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve pl. az egyéni vállalkozókat, egyesületeket is), önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Az felsorolt szervek ügyfélkapuról, illetve cégkapuról kell, hogy megküldjék a kérelmet az önkormányzat hivatali kapujára az e-Papír szolgáltatás igénybevételével.
A rendelettel kapcsolatos kérdésekkel Gödöllői Polgármesteri Hivatalához fordulhatnak az érdeklődők, ahol készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:
mernoki.iroda@godollo.hu , vagy a 28/529-246-os telefonszámon
***
A 2021. január elsejétől érvényes útfenntartási hozzájárulás díjak a mellékelt táblázatban olvashatók.
Az útfenntartási hozzájárulási díjból 50 százalék kedvezményt kapnak a Gödöllőn bejelentett telephellyel rendelkező tehergépjármű tulajdonosok, üzembentartók, akik kérelmük beadásával egyidejűleg igazolják, hogy nincs helyi adó vagy egyéb fennálló tartozásuk az önkormányzat felé. Azokat pedig, akik az országos közút és a telephely között elhelyezkedő helyi közutat kizárólag a telephely megközelítése és elhagyása céljából veszik igénybe 75 % díjkedvezmény illeti meg az éves díjból.
A kedvezménynek szintén feltétele, hogy ne legyen helyi adó vagy egyéb fennálló tartozásuk az önkormányzat felé.
A rendelet hatálya nem terjed ki az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében behajtó gépjárművekre, a rendvédelmi szervek, a büntetés-végrehajtás, a polgári- és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszervei által üzemben tartott járművekre, a katasztrófa elhárítását, megelőzését és ezzel összefüggésben segítségnyújtást végző, valamint a műszaki és baleseti mentést, közüzemi hibaelhárítást végző járművekre.