Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

2/2023.(XI.30.) HVI vezető határozata

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306/A.§ és 306/C.§-ában kapott felhatalmazás alapján – Gödöllő Helyi Választási Bizottság előzetes véleményének kikérését követően – Gödöllő város választókerületeinek területi beosztását e határozat 1. számú melléklete szerint, a központi névjegyzék alapján az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak számát e határozat 2. számú melléklete szerint állapítom meg a 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására.

Elrendelem e határozat közzétételét Gödöllő Város honlapján (www.godollo.hu) és a Gödöllői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Hatályát veszti a 2019. évi általános helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra megállapított egyéni választókerületi határokat megállapító 2/2019.(IV.1.) HVI határozat.

E határozat ellen közzétételének időtartama alatt, 2023. november 30-2023. december 15. napján 16.00 óráig nyújtható be bírósági felülvizsgálati kérelem.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Törvényszékhez (Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest Hungária krt. 179-187. e-mail cím: birosag_bkt@birosag.hu ) személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat – a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre vagy mérlegelési körben hozott határozat ellen lehet benyújtani.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a) a kérelem alapját, azaz jogszabálysértésre hivatkozással vagy a mérlegelési körben hozott határozat ellen,
  2. b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  3. c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy

más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5.§ (2) b) pontja alapján a 10 000-nél több lakosú településen a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Az egyéni választókerületek száma 50 000 lakosig 10 egyéni választókerület.

A Ve. 306/C.§-a úgy rendelkezik, hogy a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben november 30-ig módosítja a választókerületi beosztást, ha

  1. a) a település lakosainak száma tízezer fölé emelkedik vagy megváltozik az egyéni választókerületek száma,
  2. b) valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérése meghaladja a húsz százalékot.

A Ve. 306/A.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével került sor az egyéni választókerületek kialakítására. Eszerint a választókerületeknek összefüggő területet kell alkotniuk és a központi névjegyzék alapján a választásra jogosultak számának megközelítően azonosnak kell lennie. Továbbá az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától – a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel – legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.

A Ve. 306/D §-ában foglaltak szerint az eltérés mértékét a központi névjegyzéknek az általános választást megelőző év szeptember 1-jei adatai alapján kell megállapítani.

A Nemzeti Választási Rendszer (NVR) adatai alapján Gödöllő városban a választópolgárok átlagos létszáma egy egyéni választókerületben a 2023. szeptember 1-jei adatok alapján 2.532 fő.

A Ve. 306/C.§ (b) pontjában foglaltakat figyelembe véve megállapítottam, hogy a 2/2019.(IV.1.) HVI határozattal megállapított 01., a 06., és a 10. egyéni választókerületek választópolgárainak létszáma a 2023. szeptember 1-jei adatok alapján az átlagtól 20%-ot meghaladóan eltér. Így az egyéni választókerületek területi beosztásának módosítását el kellett végezni. A választókerületek határainak módosításával egyidejűleg a szavazókörök területi beosztását is változtatni kellett. Az egyéni választókerületek felülvizsgálata során törekedtem arra, hogy a Ve.306/A.§-ában előírtak szerint az átlagtól való eltérés 15%-ot ne haladja meg. Az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától öt százaléknál nagyobb eltérést a település földrajzi adottságai indokolják.

Az egyéni választókerületek területi beosztásával a Helyi Választási Bizottság egyetértett.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225.§-aiban, és a 307/Q.§-ában foglaltakon alapul.

Gödöllő, 2023. november „    „

Dr. Kiss Árpád
HVI vezető

ZÁRADÉK:

Jelen határozatot és a hozzá tartozó 1. és 2. mellékletet 2023. november 30-tól 2023. december 15-éig, 15 napig Gödöllő város honlapján közzéteszem.

Dr. Kiss Árpád
HVI vezető

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás