Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Kiemelt hírek

Konzorciumi megállapodás a Rákos-patak revitalizációja érdekében

A képviselő-testület elfogadta a Pest Megye Önkormányzatával, Szada Nagyközség Önkormányzatával, Isaszeg Város Önkormányzatával és Pécel Város Önkormányzatával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást, melynek célja, hogy a Rákos-patak menti területek revitalizációja minél szélesebb körben megvalósuljon, és hosszabb távon a Rákos-völgy Pest megyei szakasza a Dunakanyarhoz fokozatosan felzárkózó minőségű, ismertségű, rekreációs és turisztikai desztinációvá, ökoturisztikai folyosóvá váljon.

A Rákos-patak revitalizációja érdekében évek óta folynak szakmai egyeztetések, mivel a patak megyei szakaszának rendezése, illetve a patak menti területek turisztikai, rekreációs és egyéb potenciáljának kihasználása összehangolt fellépést igényel az érintettek részéről. Pest Megye Önkormányzata a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programot Pest Megye Önkormányzata elfogadta.

A Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020. (ITS) több, a Rákos-patakot érintő programelemet határoz meg, melyek közül meghatározó a komplex ökológiai fejlesztés a Rákospatak mentén, a Rákos-patak egységes revitalizációja, vízgazdálkodás fejlesztése, rekreációs-zöld folyosó létesítése projekt.
Az Önkormányzat 2017 novemberében vállalkozási szerződést kötött a Hidro-Consulting Kft.-vel a Rákos-patak Gödöllő, alsóparki szakasza mederrendezési terveinek és a hozzá kapcsolódó „városi biodiverzitás-tanösvény” létrehozásához szükséges tervek elkészítésére. Az engedélyezési tervek elkészültek, a projekt megvalósításához szükséges engedélyek (a gyalogos hidak építési engedélye kivételével) megvannak.

A Pest Megyei Önkormányzat a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok megvalósításának érdekében – az érintett településekkel (Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel) konzorciumot alkotva a pénzügyminiszterhez a projektelemek megvalósítása érdekében egyedi támogatási kérelmet kíván benyújtani.

Az egyedi támogatási kérelem bruttó 420.000.000.- Ft támogatási igénnyel kerül benyújtásra, melyből a gödöllői projektelemre bruttó 197.167.924.- Ft jut a tervezet szerint (a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén). A Konzorciumvezető a támogatási összegből bruttó 12.319.000.- Ft-ot külön pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átad Gödöllő Város Önkormányzata részére tekintettel a Rákos-patak környezetében megvalósítani kívánt egyéb beruházásokkal való összhang érdekében és a korábbiakban megindított tervezési eljárásra.

Kiemelt hírek

A tűzesetek és a műszaki mentések száma is csökkent 2018-ban a korábbiakhoz képest

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.  A testület előtt Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy ismertette a 2018-as évben történteket.

Mint az a beszámoló adataiból kiderül, a Gödöllő HTP  26 településre kiterjedő működési területén a 2018. évben tűzeset, műszaki mentés tekintetében összesen 792 káreset történt. A káresetek megoszlását tekintve a tűzesetek (456 db) voltak többségben. Műszaki mentésre 336 db esetben volt szükség. Ebből 86 műszaki mentés és 95 tűzeset Gödöllőn volt.

A műszaki mentések számának változása elsősorban a szélsőséges időjárás az oka, mint például a hirtelen jött zivatarok, széllökések és fa kidőlések, illetve vízeltávolítások. A 2017. évhez képest a műszaki mentések száma 15% csökkent. A 2018. évben a Gödöllő HTP tudatos, megelőző tevékenységének köszönhetően a működési területen nem történt CO mérgezés – CO érzékelés 12 esetben történt -, valamint a korábbi évek számadataihoz képest az ilyen jellegű események száma közel 10% csökkent, és mintegy 12% csökkent a tűzesetek száma is.
Szomorú azonban, hogy 2 esetben szándékos megtévesztő jelzésre vonultak ki a tűzoltók.

A tűzoltóság vezetése kiemelt figyelmet fordít a társ- és együttműködő szervekkel, a helyi önkormányzatokkal., valamint a civil szervezetekkel való szoros együttműködésre.

Az elmúlt években lezajlott jármű és eszközfejlesztési nemzeti támogatásnak és a hazai tűzoltó gépjárműgyártásnak köszönhetően egy új Rába R16. gépjárműfecskendővel és egy Iveco típusú létrás különleges szerrel bővült a parancsnokság.

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága 2018-ban a Pest MKI által biztosított volt. A készenléti szolgálatot ellátók közül mindenki rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.
A2018.évben kiépítésre került a laktanya előtti részen egy négy személyautó részére alkalmas parkoló, ami segíti a biztonságos parkolást.

A 2019. év célkitűzései, feladatai között a tűzesetek, műszaki mentések számának visszaszorítása áll az első helyen, de nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy életszerű gyakorlatok segítségével az állomány szakmai ismereteit, gyakorlati tudását fejlesszék.

Gémesi György polgármester a beszámolót követően három kérdésben kért kiegészítést. Egyrészt arra volt kíváncsi, hogy jelenleg is a katasztrófavédelem irányításával látja-e el a korábban kivéreztetett Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.  a feladatot, és mi várható ezen a téren a következő időszakban, valamint a szúnyogírtás és a kéményseprés helyzetére kérdezett rá.
Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, megbízott kirendeltség-vezető válaszában elmondta, a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség tervszerűen és tudatosan hajtja végre azokat a feladatokat, amelyeket megkapnak. A Zöld hídnál leginkább a logisztikában vesznek részt és sok energiáét tesznek a feladat megoldásába. Mint mondta, hulladék nem maradhat az utcán. Prioritást élvez a kommunális hulladék elszállítása, a zöldhulladék és a szelektív hulladék esetén előfordul, hogy pótnapokat kell beiktatni, ilyenkor igyekeznek a legrövidebb idő alatt pótolni a szállítást.
A kirendeltség vezető a kérdés egyéb részeire vonatkozóan úgy fogalmazott: az országos kompetencia, arra az igazgatónak van joga válaszolni.
A kéményseprések megrendelésével kapcsolatban – amik szintén a katasztrófavédelem hatáskörébe tartoznak – megjegyezte, hogy a lakosság elég passzív ebben a tekintetben, annak ellenére, hogy a szolgáltatás a lakosság részére ingyenes. Mint mondta, fontos lenne, hogy minél előbb tegyék meg az igénybejelentéseket, hogy azok ne a fűtési szezon idején torlódjanak fel.
A szúnyoggyérítésre vonatkozóan Ürmös Károly elmondta, a napokban tájékoztatta Gödöllő jegyzőjét az irtás menetéről. A Gödöllő által leadott igényt a hivatalos eljárási rend keretében három napja továbbították a Gazdasági Ellátó Központ felé. Ezt követően egy szakértő bizottság a helyszínen vizsgálja meg, hogy a szúnyog gyérítés légi, földi, biológiai vagy kémiai úton történjen. Ennek az átfutási ideje hét nap, ezt követően kerül sor a feladat beütemezésére.

Kiemelt hírek

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület június 20-án megtartott ülésén módosította a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. évi (11.01.) számú önkormányzati rendeletet.

Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 9.026 E Ft támogatást kapott a központi költségvetéstől a 2018. évi L. tv.  szerint. A bevétel összegével megemelték a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozását és kiadási előirányzatát.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben bérkompenzációban részesülnek a 275/2018.(XII.21 .)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 1.039 E Ft támogatást kapott az önkormányzat ezen a jogcímen. Ebből a támogatásból a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Kastélykert Óvoda. a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői Városi Múzeum, valamint a Polgármesteri Hivatal kapott többlet forrást.

kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.218 E Ft támogatási kapott a 2018. évi L. törvénynek megfelelően, melynek összegével a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata került megemelésre.

Mindezek mellett a képviselő-testület saját hatáskörében döntött arról, hogy egyes fejlesztésekhez többletforrást biztosít.
– A GAK Nonprofit Közhasznú Kft részesedés miatt beruházás előirányzat növelésre 20 E Ft ;
– a Tormay Károly Éti Intézmény felújítási ei. növelés kivitelezési munkák és eszközbeszerzésre (röntgen előhívórendszer) 10 000 E Ft ;
– Kenyérgyári út aszfaltjavítás miatti felújítására 6 000 E Ft;
– az Ady sétány aszfaltjavítás miatt felújítására 12 500 E Ft;
– a Fenyvesi út, Kertész köz mart aszfalt javítás miatt útépítés felújítási előirányzatának növelésére
44 500 E Ft;
– Járdaépítésre a máriabesnyői parkolótól az incsői lakóparkig 25 000 E Ft;
– Futókör kialakításához pályázati önrész biztosítására 30 000 E Ft;
– A Mosolygó óvoda felújításához pályázati önrész biztosítására 25 565 E Ft;
– Okos zebra kialakításához  pályázati önrész biztosítására 1 273 E Ft támogatást szavazott meg a testület.

Az előterjesztésben szerepelt, hogy polgármesteri hatáskörben  1 900 E Ft-ot kapott támogatási szerződéssel a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ,  és 2 480 E Ft -ot a Gödöllői Városi Múzeum programjaik megvalósítására.
A városi óvodák közül a Mesék Háza óvoda 100 E Ft-ot kapott a csíkszeredai testvéróvoda látogatásának támogatására, valamint a Gödöllői Kastélykert Óvoda 559 E Ft, a Gödöllői Palotakert Óvoda 627 E Ft, a Gödöllői Zöld Óvoda pedig 427 E Ft-ot dologi kiadásokra.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ bevételi és kiadási előirányzata megemelésre került 9.000 E Ft-tal a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozás növekedése miatt.

***

Három feltételt szabott a képviselő-testület a Gödöllői Premontrei Apátság által készíttetett telepítési tanulmányterv elfogadásának.
A Gödöllői Premontrei Apátság 2019. április végén azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy ismételten szeretné kérni a tulajdonába került területre vonatkozó hatályos építési előírások módosítását. Levelükben leírták, hogy több zöldterületet szeretnének biztosítani az iskolába és az óvodába járó gyermekeknek, az új templom építésére pedig a korábbi elképzeléstől eltérően, az örökségvédelmi és hitéleti igények egyaránt figyelembe vevő új, optimális helyszín került kiválasztásra, amelynek erre a célra való felhasználása a jelenlegi övezeti besorolása miatt nem lehetséges.

A Képviselő-testület által elfogadott, a rend területére vonatkozó korábbi (2018. novemberi) telepítési tanulmánytervhez képest az alábbi változások, fejlesztési szándékok tervezettek: – a tervezett templom helyszínének módosítása az örökségvédelmi és hitéleti szempontokat figyelembe véve, – temetkezési emlékhely övezeti határának korrekciója, – iskola- és óvodakert bővítése.

A megindított GESZ-módosítás jogszabály szerinti Partnerségi egyeztetése keretében, első körben az előzetes tájékoztatást az önkormányzat megtette. Az eljárást megindító módosítási szándékról 2019. június 11-én Lakossági Fórumot tartottak, amelyen a helyi lakosság nagy számban, és igen aktívan vett részt. A Fórumon a Premontrei Apátság nem képviseltette magát, módosítási szándékaikat, és a telepítési tanulmányterv szakmai tartalmát a hatályos településrendezési terveinket készítő, ezúttal általuk felkért településtervező szakember, illetve táj építész szakember mutatta be. A Fórumon a lakosság hangot adott azon igényének, hogy az Apátság által tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban érdemi párbeszéd alakuljon ki a Rend és az itt élők között, és hogy képviselhessék a jelenlegi, ill. korábbi életminőségük fenntartásával kapcsolatos érdekeiket. Ennek kapcsán a lakosság aggályát fejezte ki többek közt a tervezett közlekedési hálózat esetleges többlet átmenő forgalmat generáló hatása, és a zöldfelületek kezelése miatt.

Gémesi György polgármester a testület ülésén elmondta, hogy a 2019. június 11-én megtartott fórumon ígéretet tett, hogy az érintett helyi lakosságból szerveződő érdekképviseleti csoporttal a Polgármesteri Hivatal munkatársai felveszik a kapcsolatot, és személyes egyeztetéseken próbálják összehangolni a különböző szempontokat. A polgármester arra is ígéretet tett, hogy az Apátság felé egyfajta közvetítő szerepet vállal és megpróbálja elérni, hogy a kormánydöntés eredményeképpen kialakult igen speciális tulajdonjogi helyzet ne váljon az itt élők hátrányára, alakuljon ki a párbeszéd, egymás jogos érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása, ami alapja lehet a jövőbeli harmonikus együttélésnek.

A  képviselő-testület végül szakmai kiindulási alapként, azzal a feltétellel fogadta el a Gödöllői Premontrei Apátság által készíttetett telepítési tanulmánytervet, hogy a tervezett közlekedési rendszert felül kell vizsgálni a következő szempontok alapján:
– Az iskola és az óvoda által generált napi szintű, csúcsidőben jelentkező forgalom súlypontja ne terhelődjön át a lakóházak környezetére, és a tervezett új létesítmények (pl. sportcsarnok) forgalma se a lakózónát terhelje.
– A parkolókapacitás-számításnál figyelembe kell venni a korábbiakhoz képest megnövekedett lakossági személygépjármű-állományt (ami átlagosan lakásonként kb. 1,5 autót jelent).
–  A továbbtervezés során meg kell vizsgálni a zöldfelületek jövőbeli megújításának ütemezettségére vonatkozó szabályozási garanciák beépíthetőségét.

***

A  képviselő-testület  Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Református Egyházközség kérelmére ingyenesen tulajdonba adta a Szabadság út 201.sz alatt lévő  „kivett óvoda” megnevezésű ingatlanát, amelyben jelenleg az egyházközség a Gödöllői Református Óvodát működteti.
Az ingatlant 2011-ben „Ingatlan használati szerződés “keretében ingyenes használatba adta az önkormányzat az egyházközség részére, amely azóta több, mint 23 millió forintot fordítottak az óvodaépületre és az annak helyet adó telek fejlesztésére. Az egyházközség a további felújításra és bővítésre állami támogatás keretében pályázatot nyújtottak be, aminek lebonyolításához is szükséges az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
Az egyházközség a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nyújtotta lehetőségre hivatkozva, kérte az ingatlan ingyenesen kérte átadást.
Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásához a képviselő-testület többek között azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a Gödöllői Református Egyházközség  visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, miszerint  15 évig működteti az óvodát, ez idő alatt az ingatlant nem idegeníti el és vállalja a tulajdonba adással felmerülő költségeket.

***

A képviselő-testület elfogadta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosítását. Ennek értelmében a jövőben a Dózsa György úti temető területére a halottszállítók, a szemétszállítók, a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállítók, a temetkezési tevékenységben részt vevők, valamint az üzemeltető VÜSZI Kft. által kiadott engedéllyel rendelkezők mellett az utast szállító vagy utasért érkező személytaxisok is díjmentesen behajthatnak.

A rendelet egyúttal a temetőben 2019-ben épült új urnafal esetében az alábbi megváltási díjakat állapítja meg:
Kolumbárium egyes fülke: 32.000 Ft + ÁFA,
Kolumbárium kettes fülke : 49.000 Ft + ÁFA.

***

Csak 2020. január 1-jével lép életbe az a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló szabályozás, amelyről februári ülésén döntött a képviselő-testület. A most elfogadott módosítást az indokolta, hogy a gödöllői közutak védelmét szolgáló rendeletre való felkészülésre a nagy tömegű gépjárművet használóknak több időre van szükségük.

***

Adatváltozás miatt módosította a testület a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társasággal kötött szerződést.

***

44 csoport indítását engedélyezte a 2019/2020-as nevelési évben a Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján az önkormányzat által fenntartott óvodákban.
Szeptember l-jén a maximális létszám 5 százalékos túllépését engedélyezék a Gödöllői Fenyőliget Óvoda VI. csoportjában, a Gödöllői Kastélykert Óvoda II. és III. csoportjában, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda II. csoportjában.
10 százalékos túllépésre kaptak engedélyt a Gödöllői Kikelet Óvoda II. és III csoportjában, a Gödöllői Mosolygó Óvoda II csoportjában, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda V, VII. és VIII csoportjában.
15 százalékos túllépésre a Gödöllői Fenyőliget Óvoda VII. csoportjában, a Gödöllői Kikelet Óvoda I. és IV. csoportjában, a Gödöllői Zöld Óvoda I., III., VI. csoportjában lesz lehetőség.
20 százalékos túllépésre a Gödöllői Mosolygó Óvoda I. és IV. csoportjában és  a Gödöllői Zöld Óvoda IV. csoportjában adtak engedélyt.
A Képviselő-testület valamennyi saját fenntartású óvodájában engedélyezte nevelési év közben a 20 százalékos eltérést azzal a kikötéssel, hogy a gyermekek összlétszámát tekintve év közben a kihasználtság nem emelkedhet 115 százalék fölé.

***

Kiegészítést kért a Magyar Államkincstár  miután a képviselő-testület május 30-ai ülésén módosította a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát. A június 20-ai ülésen a kiegészítést megtette a testület és elfogadta az ennek megfelelően módosított szövegezést.

***

Továbbra is a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a Gödöllői Piac Kft. könyvvizsgálója. A testület további öt évre meghosszabbította a cég megbízatását, valamint az önkormányzat, mint alapító székhelyének megváltozása miatt módosította a Gödöllői Piac Kft. alapító okiartát.

***

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadta a KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-01222 azonosítószámú pályázat keretében elkészült Gödöllői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatát, valamint a szintén a pályázat kereténem elkészült IT Biztonsági Szabályzatát.

***

A Képviselő-testület 2019. május 30-án megtartott ülésén egyebek napirendi pont alatt Kovács Barnabás képviselő hozzászólásában választási célú ingyenes hirdetőberendezések kihelyezését kérte a közelgő önkormányzati választás idejére a jelöltek számára történő nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Mivel a kérés jogi akadályba nem ütközött, a június 20-ai ülésen a testület úgy döntött, hogy Gödöllő város belterületén 15 db választási célú, ideiglenes, térítésmentesen igénybe vehető hirdetőtáblát helyez ki a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának választási kampánya időtartamára.

***

Helyi védetté nyilvánították a Dózsa György úti temetőben Felsőmérai Ostorharicsi Horváth Károly jogász, Ferencváros egykori országgyűlési képviselője, valamint a máriabesnyői temetőben az 1868-ban született Neszvada Antal gyertyaöntő síremlékét.

Kiemelt hírek, Közlekedési Hirek

Tájékoztatás forgalmi rend változásról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Szőlő utcai körforgalom kialakítása során, a DMRV- tájékoztatása szerint a következő időszakban az alábbi forgalmi rend változásokra kell felkészülni.

2019.06.26-án és 27-én a Szőlő utcában (Szent János utcai kereszteződés) félpályás útlezárás lesz, napközben jelzőőrös forgalomirányítás mellett zajlik majd a közlekedés.

2019.06.28-án és 29 -én, a Röges utcában (Szőlő utcai kereszteződés) kell félpályás útlezárásra számítani, itt is napközben jelzőőrös forgalomirányítás lesz érvényben.

A fenti időszakban javasolt az érintett utcák elkerülése! A kivietelező az arra közlekedők türelmét és megértését kéri!

Hírek, Uncategorized @hu

Pedagógusnapi elismerések

Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díjakat, valamint Polgármesteri Ezüstérmeket adott át Gémesi György polgármester a Művészetek Házában megtartott, ünnepi műsorral egybekötött városi pedagógusnapon, s itt került sor a Gödöllő Talentum díj átadására, valamint a jubileumi diplomás és a nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntésére is.
Az ünnepség elején Gémesi György beszédében példaképeknek nevezte a kitüntetetteket. Mint mondta, minden nap kimenni a katedrára és megfelelni a kihívásoknak ebben a változó világban, szolgálat. Rajtuk múlik, hogy a következő generáció mennyire lesz versenyképes, hogy fogja továbbvinni azokat az értékeket, amiket fontosnak tartunk.
Gödöllő város képviselő-testülete 1998-ban alapította meg az oktatás-nevelés területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat. Az elismerést idén Szűcs Máriának, a Gödöllői Mesék Háza Óvoda óvodapedagógusának és dr. Katonáné Kármán Katalinnak, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola földrajz-testnevelés szakos tanárának, valamint a Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai óvoda) és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola szakmai közösségének ítélte oda a képviselő-testület. A Gödöllői Kastélykert Óvoda részéről Gambárné Szántai Ildikó intézményvezető, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola részéről Zmák Julianna igazgató vette át a díjat.

Szűcs Mária, a Mesék Háza óvoda óvodapedagógusa tanulmányai elvégzése óta, immáron 35 esztendeje dolgozik a Szent János utcai (ma Mesék Háza) óvodában. Mindenkivel igyekszik megtalálni a hangot. Szülői igény szerint képes akár a szabadidejéből is áldozni a nehezebb esetek átbeszélésére, a stratégiák kidolgozására, kompromisszumokra. Lényegesnek tartja, hogy mindenki elégedett legyen. Nevelési módszereit a gyerekek jól tartása jellemzi mind verbálisan, mind zeneileg, mind humorral. Kollégái kikérik véleményét, elismerik szakmaiságát. Továbbképzéseken, bemutatókon kérik, várják és elfogadják hozzászólásait. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás terén egyaránt kiváló munkát végez.

Dr. Katonáné Kármán Katalin 1988 óta dolgozik a Gödöllői Damjanich János Általános Iskolában, rendkívüli személyiségével az intézmény meghatározó pedagógusa. 1999-2006 között az iskola általános igazgatóhelyettese. 2006-2008 között a földrajz és testnevelés tantárgyak oktatása mellett a testnevelés és a sport munkaközösség vezetői feladatát is ellátta. Fontosnak érezve az általa megszerzett tapasztalatok és tudás átadását, számos bemutató órát vállalt, sok magyarországi iskolának megmutatva a náluk folyó eredményes munkát. A gyermekek felé közvetített értékrendje, a tanításhoz való hozzáállása magas szakmaiságról tesz bizonyságot. A tájékozódási futásban elért nemzetközi és országos eredményei kimagaslóak, a fiatalabb generációk számára példaértékűek. Lelkes tagja Garabonciás Színtársulatnak.
A Gödöllői Kastélykert Óvoda pedagógusi közössége a saját maga által kidolgozott „Ügyes kezek” nevelési program keretében segíti a gyermekek testi-lelki fejlődését. Az óvónők minden szabadidejükben (munkaidőn kívül is) keresik az újabb ötleteket és előkészítik azokat a következő foglalkozásokra. A manuális tevékenykedésen túl a pedagógusok rengeteget dolgoznak különböző színvonalas programok megteremtésével azon, hogy az ide járó gyermekek nagyszerűen érezzék magukat; így például ismert mesedarabokat adnak elő. Odafigyelnek a hagyományok megőrzésére, tiszteletére, a magyar népi szokások bemutatásával, szemléltetésével. Ünnepi hagyományok felidézésével is igyekeznek a gyermekek ismeretét bővíteni.

A Hajós Alfréd Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, uszodája 1991 óta szolgálja a saját és a város többi iskolájának tanulóit, egyben Gödöllő úszni vágyó lakosságát. Nyertes európai uniós pályázatuk segítségével indították el a kompetencia alapú oktatást, amivel lehetőséget teremtettek a tehetséges tanulók képességeinek széleskörű kibontakoztatására, valamint egyenlő esélyeket biztosítanak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására. Ennek megvalósítása alsó tagozaton elsősorban egyéni fejlesztési programokkal, míg felső tagozaton a tehetségek felismerésével, gondozásával, fejlesztésével történik. Tehetséggondozó tevékenységükért 2010-ben az iskola elnyerte a Kiváló Akkreditált Tehetségpont elismerést. Az iskola minden évben otthont ad a városi riporter-, illetve angolversenynek. Utóbbira nemcsak a városból, hanem a környező településekről is érkeznek diákok. A helyben megrendezett futóversenyeken a sporttagozatos iskola diákjai rendszeresen dobogós helyezéseket érnek el. A Jó Tanuló, Jó Sportoló díjátadó keretein belül évről-évre számos diák vehet át elismeréseket.

A díjazottak mellett Gémesi György többeket „Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért” kitüntetésben részesített. Ilyen elismerést vehetett át lelkiismeretes, hivatástudattal végzett óvodapedagógusi és gyógytestnevelői tevékenységéért Buzásiné Kómár Noémi; kimagasló sportolói teljesítményének elismeréseként Hornyák Bernadett kézilabdázó, aki 2018-ban a Debrecenben megrendezett junior kézilabda-világbajnokságon aranyérmet szerzett a magyar női kézilabdacsapat tagjaként; Széles Petra röplabdázó, aki 2019-ben, 14 éves sportsikerekben gazdag gödöllői pályafutását lezárva vonult vissza a röplabdázástól; Csenteri Csaba, aki az Abu-Dzabiban megrendezett XV. speciális olimpia nyári világjátékokon a magyar labdarúgó válogatott tagjaként aranyérmet szerzett.
Szintén „Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért” kitüntetést kapott Mészáros Eszter sportlövő, aki 17 évesen első gödöllői sportolóként kvalifikálta magát a 2020-as tokiói olimpiára. Mivel ő hivatalos elfoglaltsága miatt a díjátadón nem tudott jelen lenni, az elismerést egy későbbi időpontban veszi majd át.
Az ünnepség részeként adták át a Gödöllő Talentum díjat is, amelyben olyan Gödöllőn élő, 15-25 év közötti fiatal személyt részesít a képviselő-testület, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A díjat idén kimagasló, rendkívüli zenei tehetségének elismeréseként, továbbá a tanulmányaiban elért kiváló eredményéért Eszenyi Zsombor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzője növendéke kapta.
Eszenyi Zsombor zenei tanulmányait a Frédéric Chopin Zenei AMI-ban kezdte, ahol kitartó szorgalmának köszönhetően nemcsak a hangszertanulásban (zongora, furulya, klarinét), hanem szolfézs tárgyból is kiemelkedő volt. Sokszor játszott a zeneiskola szimfonikus zenekarában klarinéton, de a vonószenekar continuo-játékosaként is nagyszerűen megállta a helyét. Szólistaként is hallhattuk a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kíséretével játszani. 2017-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek tagozatára. Azóta több nemzetközi klarinétverseny első díjasa. 2018 nyarán már zeneakadémistaként, mint tanár vett részt a Chopin Zenei AMI hagyományos zene-és társművészetek táborában. Mindezek mellett tagja a gödöllői asztalitenisz csapatnak, rendszeres fellépője a helyi rendezvényeknek.

A hagyományoknak megfelelően, a rendezvényen köszöntötték a nyugdíjba vonuló és szolgálati emlékéremben részesülő, továbbá a színes diplomás pedagógusokat is.
Nyugdíjba vonulása alkalmából szolgálati emlékéremre jogosult idén: dr. Fülöp Istvánné, Tóth Zsuzsanna Katalin, Péter Erzsébet, Németh István, Hucskó Erzsébet Mária, Bajnócziné Gálóczi Mária Julianna, Farkasné Kozma Krisztina, Jónáné Simon Katalin, Tóth Antal Istvánné, Marton László Istvánné, Horváth Andrásné, Zsinkó Endréné Ács Erzsébet, Rapai Ferencné, Nagyné Zsolnai Julianna, Vellali Éva, Unger Róbertné, Zahoreczné Horváth Ágnes.
Aranydiplomára jogosult: Bencze Andrásné, Mundruczó Kornélné, Lázár Julianna, Zadravecz Teréz, Somogyváriné Balatinácz Anikó.
Vas diplomára jogosult: Urbán Jánosné, dr. Vágó Józsefné, Onofer Mihály, Dr. Faragó Ferencné, Tábik Ferencné, dr. Szőke Károly Györgyné, Darányi Jánosné.

A rendezvény ünnepi műsorában a Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei és tanárai (Berkó Domonkos, Bernácz Ábel, Éder Áron. Lázár Levente, Bakos Ferenc, Lukács Lilla Réka, Kertész Mátyás, Ferenczy
Beáta, Horváth Judit) működtek közre.
Ez a programrész is különleges pillanatokat tartogatott. Rácz Barnabás nagybőgőkészítő mester ugyanis felajánlott a város részére egy saját készítésű nagybőgőt. amit az ünnepség keretében adott át Gémesi György polgármesternek (érdekesség, hogy ebből a fajta nagybőgőből összesen kettő darab készült, a másikat Plácido Domingo világhírű operaénekes rendelte meg Rácz Barnabástól). A hangszert Csuja Dániel szólaltatta meg.

Kiemelt hírek, Templomok, kolostorok, temetők

FELHÍVÁS

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint a temető üzemeltetője felhívja az érintettek figyelmét, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX.14.) sz. Önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése szerint a temetőben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról, a temetkezési hely felett rendelkező személy gondoskodik. A sírgondozás során keletkezett hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad letenni.
A fentiek alapján kérjük, hogy a sírhely felett rendelkezni jogosultak a gondozási kötelezettségüknek szükség szerint önként tegyenek eleget és ezzel is járuljanak hozzá a köztemető kulturált és rendezett állapotban tartásához.
A gondozatlan, kegyeletsértő és elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását a temető üzemeltetője minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti. Ennek keretében a sírokon és síremlékben keletkező esetleges károkért társaságunk felelősséget nem vállal.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Gödöllő, 2019.06.12. VÜSZI Nonprofit Kft.

Hírek

Két kitüntetettje is lesz idén a Magyar Szabadságért Díjnak

 

A Magyar Szabadság Napja alkalmából idén is átadásra kerül a Magyar Szabadságért Díj. A Magyar Szabadság Napja Alapítvány által 2000-ben alapított díjat minden évben olyan személy kaphatja meg, aki az elmúlt évtizedekben tevékenységével hozzájárult Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez, a magyarságtudat, kultúránk megőrzéséhez és munkájukkal példát mutatnak. Az elismerést idén dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök, és Roszik Gábor evangélikus lelkésznek ítélte oda a kuratórium. Az elismerések átadására az ünnepi június 29-én, az ünnepi program részeként kerül sor.

Kiemelt hírek

Ők vehetnek át elismerést a városi pedagógusnapon

A hagyományokhoz híven idén is a tanév zárásával kerülnek átadásra a Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díjak, valamint a Gödöllő Talentum díj.
A Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díjat idén Szűcs Máriának a Gödöllői Mesék Háza Óvoda óvodapedagógusának és Dr. Katonáné Kármán Katalinnak, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola tanárának, valamint a Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai óvoda) és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola szakmai közösségének ítélte oda képviselő-testület.
Polgármesteri Ezüstérem kitüntetést öten vehetnek át: Buzásiné Kómár Noémi, Hornyák Bernadett, Mészáros Eszter, Széles Petra és Csenteri Csaba.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban idén Eszenyi Zsombor, a Fréderic Chopint Zenei AMI egykori növendéke részesül, aki jeleneg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek tagozatán klarinétosként folytatja tanulmányait.
Az elismerések átadására június 18-án kedden, 14 órakor kerül sor a Művészetek Házában.

2019, Testületi ülések

2019. június 20.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására – tanulmány terv

5. Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére a Rákos-patak revitalizációjával kapcsolatban

6. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának ingyenes átruházására

7. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2019/2020-as köznevelési évre

11. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására

12. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. alapító okiratának módosítására

13. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzatának elfogadására

14. Javaslat ideiglenes választási hirdetőtáblák kihelyezésére

 

Hírek

Emlékezés Grassalkovich Antalra

Hagyományosan június 13-án emlékeztek meg a gödöllőiek Grassalkovich I.Antalról, Gödöllő egykori kastélyépítő földbirtokosáról. A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete kezdeményezése az egykori Antal-napi vigasságokra utal, amikor is a a kastélyban nagy ünnepségeket rendeztek Gödöllő urának tiszteletére.
Grassalkovch Antalnak a kastéllyal szemben álló, Bíró János szobrászművész által készített szobránál dr. Czeglédi Noémi
történész, a Gödöllői Városi Múzeum főmuzeológusa mondott megemlékező beszédet,melyben kiemelte: Gödöllő Grassalkovich Antal idején három utcácskából álló faluból uradalmi központ lett impozáns kastéllyal, új utcákkal, házakkal. A város református őslakossága telket és építőanyagot kapott lebontott templomuk helyett. Mint mondta, Gödöllő arculatára a mai napig hatással van Grassalkovch I. Antal építő tevékenysége.
A beszédet követően a résztvevő szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a szobornál.

Betűk visszaállítása
Kontraszt