Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Főépítészi Iroda

Főépítészi Iroda ügyleírások

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS, SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

Településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció

A főépítész kérelemre a településképi követelményekről és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – szakmai konzultációt biztosít.

Az eljárásra vonatkozó főbb jogszabályok:

 • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (TKR)

Kérelem benyújtás módja:

A szakmai tájékoztatás megkéréséhez a kérelmező írásos kérelmet elektronikus úton, személyesen vagy postai úton nyújthatja be, illetve ügyfélfogadási időben szóban is kérhető szakmai konzultáció.

Kérelem tartalma:

A kérelemnek nincs kötelezően előírt tartalma.

Csatolandó mellékletek:

Nincs kötelezően előírt melléklet.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díja:

A szakmai konzultáció lefolytatása illeték- és díjmentes.

Az eljárás ügyintézési határideje:

A főépítész a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt biztosít.

A szakmai konzultációról a főépítész 5 munkanapon belül emlékeztetőt készít.

A szakmai konzultáció eljárásának rövid leírása:

A Főépítész kérelemre a településképi követelményekről és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – szakmai konzultációt biztosít.

A szakmai konzultáció kérelmezése kötelező

 1. a TKR 1. mellékletén jelölt kiemelt közlekedési utak (I. rendű főút, országos mellékút és helyi gyűjtőút) mentén elhelyezkedő,
 2. Gödöllő város településszerkezeti tervében meghatározott nagyvárosi lakóterület, kisvárosias lakóterület, településközpont terület és intézmény terület építési övezetben található,
 3. az 1. mellékleten jelölt domboldali területen található,
 4. helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett vagy
 5. védett épületet tartalmazó utcaszakaszon (védett épület telkétől számított 120-120 méteren belül) elhelyezkedő

ingatlanon történő egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén.

Fentieken túl a szakmai konzultáció kérelmezése kötelező

 1. a 400 m2 vagy az azt meghaladó bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatása vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítása, valamint
 2. több telket érintő vagy több főépítményt eredményező új beépítés

esetén.

A szakmai konzultációról a főépítész 5 munkanapon belül emlékeztetőt készít, amelyben rögzítésre kerülnek a felvetett javaslatok, valamint a főépítész lényeges nyilatkozatai.

A településképi véleményben foglaltak jogkövetkezménye:

Az emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.

További információk:

A szakmai konzultációról tájékoztatás kérhető telefonon, illetve személyesen:

 • telefon: 28/529-194
 • ügyfélfogadás: szerdán 08:00–16:30 óráig előzetes időpontegyeztetést követően (Dózsa György út 69.)

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

TKR_1 melléklet

 

Főépítészi Iroda ügyleírások

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

Településképi véleményezési eljárás

Építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell kérelmezni valamennyi építési engedély köteles építmény tekintetében, kivéve

 1. a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanács hatáskörébe tartozó építmények, és
 2. a meglévő építmények településképet nem érintő bővítése, átalakítása

esetén.

Az eljárásra vonatkozó főbb jogszabályok:

 • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
 • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet

Kérelem benyújtás módja:

A településképi véleményezési eljárást a kérelmező (építtető) a Főépítészi Irodán rendszeresített formanyomtatvány elektronikus úton való benyújtásával kezdeményezi.

A kérelmet és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) kell feltölteni, melyhez a polgármesternek és a főépítésznek hozzáférést kell biztosítani.

Kérelem tartalma:

A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni.

Csatolandó mellékletek:

Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez – a kérelem tárgyának megfelelően – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. a településképi arculati kézikönyvnek megfelelő környezeti vizsgálat (beépítések, tömegformák, tetőidomok, anyaghasználat, építészeti értékek) az illeszkedés igazolására;
 2. rendeltetés, rendeltetési egységek számának meghatározása;
 3. rövid műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról a különböző védettségek bemutatásával, kitérve a városképi illeszkedés tervezett módjának bemutatására;
 4. helyszínrajzi elrendezés ábrázolása (a szomszédos beépítések bemutatásával, védettségek lehatárolásával, terepviszonyok megjelenítésével),
 5. eltérő szintek alaprajza,
 6. metszetek a megértéshez szükséges mértékben,
 7. valamennyi eltérő homlokzat,
 8. településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is), domboldalon a lejtés felől feltáruló látvány ábrázolása,
 9. reklámelhelyezés ábrázolása,
 10. az épület megjelenését befolyásoló gépészeti és közműellátási szerelvények elhelyezési módjának, kialakításának bemutatása (homlokzatokon, tömegvázlatokon).

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díja:

A településképi véleményezési eljárás lefolytatása illeték- és díjmentes.

Az eljárás ügyintézési határideje:           15 nap

Ha a polgármester határidőn belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

Településképi véleményezési eljárás rövid leírása:

A polgármester a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül az illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban véleményt ad az önkormányzati rendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

A polgármester a véleményének kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri a főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét.

A polgármester a településképi véleményének megalapozására a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontját az alábbi esetekben kéri meg:

 1. műemléki környezetben megvalósuló új épület építése, meglévő épület minden olyan átalakítása, bővítése, ami a műemléki érték városképi érvényesülését befolyásolja;
 2. országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen 5000 m2 összes szintterületet elérő kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá 2000 m2 összes szintterületet elérő egyéb rendeltetésű új épület építése, átalakítás, bővítése;
 3. az 1. mellékletben meghatározott Városközpont területén és a kiemelt közlekedési utak mentén megvalósuló, 1000 m2 összes szintterület feletti kereskedelmi- szolgáltató-gazdasági, valamint ipari-gazdasági épület építése;
 4. az Önkormányzat beruházásában megvalósuló építmény építése;
 5. új épület építése, amely nagyvárosias lakóterület, intézmény terület, településközpont terület és a különleges terület építési övezetbe tartozik, valamint összes szintterülete az 500 m2-t, kizárólag lakófunkciójú épületeknél a 600 m2-t meghaladja;
 6. nagyvárosias lakóterület, Ln-03 jelű építési övezetbe sorolt, lapos tetős épületek magastetőssé történő átalakítása;
 7. helyi védelem alatt álló területen lévő építményt vagy egyedi helyi védelem alatt álló építményt érintő, városképi megjelenést befolyásoló építési munka végzése;
 8. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak talapzatával együtt mért magassága a 6,0 métert meghaladja,
 9. műemlék telkén megvalósuló új épület építése, műemléki épület minden olyan átalakítása, bővítése, ami a műemléki érték városképi érvényesülését befolyásolja.

A polgármester véleményében

 1. engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
 2. engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
 3. ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a jogszabályokban meghatározottaknak, vagy
 4. bb) a főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontja a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.

A polgármester véleménye tartalmazza:

 1. a kérelmező (építtető) adatait,
 2. a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,
 3. előzőekben meghatározott véleményét és annak részletes indoklását.

A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

A településképi véleményben foglaltak jogkövetkezménye:

A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét az építésügyi hatóság bizonyítékként veszi figyelembe.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

További információk:

Az eljárásról tájékoztatás kérhető telefonon, illetve személyesen:

 • telefon: 28/529-194
 • ügyfélfogadás: szerdán 08:00–16:30 óráig előzetes időpontegyeztetést követően (Dózsa György út 69.)

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

kérelem nyomtatvány településképi véleményezési eljárás megindítására

 

Főépítészi Iroda, Kiemelt hírek

Új helyen a főépítészi iroda ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája 2021. január 27-től a Dózsa György út 69. szám alatt fogadja az ügyfeleket,
szerdánként 8-16.30-ig előzetes időpontfoglalást követően.

Telefon 06 28/529-194.

A járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is ajánljuk a telefonos és e-mailes kapcsolattartást.

Kérjük, az alábbi lehetőségeket vegyék igénybe az előzetes tájékozódáshoz.

Ügyféltájékoztatás, konzultáció:

Gödöllői telkek övezeti előírásairól:

 • Gödöllő város hivatalos honlapján (godollo.hu) megtalálható a helyi építési szabályzat és annak melléklete, a szabályozási terv 18 térképszelvénye, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv (keresőmezőbe beírva a leggyorsabb elérni)
 • e-mailen történő konzultáció: foepitesz@godollo.hu vagy a partnersegi@godollo.hu
 • telefon: +36-28-529-194

Településképi-, és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről (szakmai konzultáció):

 

 

Mészáros Judit

főépítész s.k.

Főépítészi Iroda

AKTUÁLISAN VÉLEMÉNYEZENDŐ TERVEK

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő város településrendezési eszközeinek – településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának – tervezete. A dokumentumok innen tölthetők le.

Betűk visszaállítása
Kontraszt