Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

F E L H Í V Á S a 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük az iskolakezdésre.
A veszélyhelyzet fennállása miatt a 2021/2022. óvodai nevelési évre történő beiratkozás – a személyes kontaktus elkerülése végett – elektronikusan történik, amelyhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.
A beiratkozás óvodai felvételre 2021/2022. nevelési év – a Szándéknyilatkozat kitöltésével történik, 2021. május 14-20-ig terjedő időszakban, amely óvodánként az alábbi linkeken érhető el.

Gödöllői Mesék Háza Óvoda
www.mesekhaza.hu

Gödöllői Palotakert Óvoda
www.godolloipalotakertovoda.hu

Gödöllői Zöld Óvoda
www.zoldovoda-godollo.hu

Gödöllői Mosolygó Óvoda
www.godolloi-mosolygo-ovoda.webnode.hu

Gödöllői Kikelet Óvoda
www.kikeletovi.com

Gödöllői Fenyőliget Óvoda
www.fenyoligetovi-hu.webnode.hu

Gödöllői Kastélykert Óvoda
www.martinovicsovi.hu

A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda utca szerinti körzet beosztását jelen felhívás melléklete tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lakcímkártyával igazolt életvitelszerű lakóhely szerint illetékes körzetes óvodába nyújtsák be a jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozatot a fentiekben megjelölt felületen.
Tájékoztatom, hogy a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az érintett szülőket e-mailen keresztül tájékoztatja.
A körzetes óvoda hivatalból felveszi – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon – azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
A gyermekek felvételéről az intézményvezetők 2021. június 11-ig hoznak döntést. Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket elektronikus úton.
A beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
1. Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.
2. Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2021. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.
A szülő a fenti két esetben a beiratkozás időpontjában a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.

Kötelező felvételt biztosító óvoda
utca szerinti beosztás:
https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2021/04/Kotelezo-felvetelt-biztosito-ovoda-utca-szerinti-beosztas.docx

 

 

 

 

 

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás