Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

F E L H Í V Á S a 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

Az óvodai felvételi beiratkozás benyújtásának időpontja: 2022.április 25-29-ig

 

Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azok a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett felhívásban meghatározott időpontban.

Az óvodai felvételre vonatkozó beiratkozásra 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan – a Szándéknyilatkozat kitöltésével van lehetőség 2022. április 25-29-ig terjedő időszakban a Gödöllői Óvoda által biztosított elektronikus felületen, amely az alábbi honlapon érhető el.

www.mesekhaza.hu

A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda utca szerinti körzet beosztását a jelen felhívás végén olvashatják.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (1)bek. h) pontjában foglalt rendelkezések alapján az óvodai felvételről legkésőbb 2022. május 29-ig értesítést küld a Gödöllői Óvoda intézményvezetője.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében  a szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv)a  Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Az a szülő, aki a fentiekben részletezett okok miatt felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 2022. április 15-ig nyújthatja be kérelmét a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalához. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

 

 

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 51.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, amennyiben az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.§. (1-3) bekezdésében foglaltak alapján  a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel/tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A szakértői véleményben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzati óvoda fogadja az SNI-s gyermekeket.

Amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Az óvodai felvételt nyert gyermek óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.-38.§/1/bekezdésben foglalt rendelkezések alapján az óvoda döntése intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést

  1. a) jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
  2. b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében. A fenntartó eljárásában a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti és a nevelési–oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt  az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

Gödöllő, 2022. március 17.                                                                            Dr. Gémesi György sk.

A GÖDÖLLŐI ÓVODÁK UTCA SZERINTI KÖRZET BEOSZTÁSA

Gödöllői Óvoda
(2100. Gödöllő, Szent János u.8.):
BÁSTYA UTCA, GOMBA UTCA, HOLLÓ UTCA, KELEMEN LÁSZLÓ UTCA, KNÉZICH KÁROLY UTCA ÖREGHEGYI UTCA, PRÉSHÁZ UTCA, SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA, VASVÁRI PÁL UTCA, VENYIGE UTCA, VINCELLÉR UTCA, ZENGŐ UTCA;
Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvodája (2100.Gödöllő, Táncsics M. út 1.):
AKÁCFA UTCA, AMBRUS ZOLTÁN KÖZ, BALASSI BÁLINT UTCA, BLAHÁNÉ UTCA, BODZA KÖZ, BUZOGÁNY UTCA, CSALOGÁNY UTCA, CSERJÉS KÖZ, CSONKÁS KÖZ, DIÓFA UTCA, DOBOGÓ UTCA, DÓZSA GYÖRGY ÚT, ERKEL FERENC UTCA, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KÖRÚT, ESTIKE UTCA, FÜVES KÖZ, FŰZFA UTCA, GALAGONYA UTCA, GALAMB UTCA, GERLE UTCA, GIDA KÖZ, HAJNALKA UTCA, HARASZTI KÖZ, HARASZTI UTCA, HÁRSFA UTCA, HATÁRJÁRÓ ÚT, HEGY UTCA, HEGYALJA UTCA, HEGYESI MARI UTCA HÉRICS KÖZ, HOMOKI NAGY ISTVÁN UTCA, ILONA UTCA, KANDÓ KÁLMÁN UTCA, KÁPOLNA KÖZ, KECSKÉS DŰLŐ, KENYÉRGYÁRI UTCA, KOSSUTH LAJOS UTCA 15-TŐL PÁRATLAN, 32-TŐL PÁROS, KOTLÁN SÁNDOR UTCA , KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR UTCA, LÁZÁR VILMOS UTCA, LIGET UTCA , LIGETI JULISKA UTCA, MAGYAR KÁZMÉR KÖZ, MARGITA UTCA, MEZSGYE ÚT, MIHÁLY DÉNES KÖZ, MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA, MÓRA FERENC UTCA, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA, NAGY SÁNDOR KÖZ, NAGYREMETE, NYÁRFA UTCA, NYÁRKÚT UTCA, PERCZEL MÓR UTCA, PERESZKE UTCA, REMSEY JENŐ KÖRÚT, RÉT UTCA, RIGÓ UTCA, SAS UTCA, SEMMELWEIS UTCA, SŐTÉR KÁLMÁN UTCA, SPORT KÖZ, SZADAI UTCA, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA, SZENT GELLÉRT UTCA, SZENT IMRE UTCA, SZENT ISTVÁN TÉR, TÁNCSICS MIHÁLY ÚT, TOLDI MIKLÓS UTCA, TÖLGYFA UTCA, ÚRRÉTI UTCA, VÁROSMAJOR UTCA, VIRÁG UTCA, VŐFÉLY KÖZ, VÖLGY UTCA;
Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvodája
(2100. Gödöllő, Martinovics u. 16.):
ALKONY UTCA, ÁLLAMITELEP, ÁLLAMITELEPEK, ÁLLOMÁS TÉR, ÁLLOMÁS UTCA, ALSÓ-TÓ UTCA, ALVÉG UTCA, ARBORÉTUM, BATSÁNYI JÁNOS UTCA, BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA, BESENYEI GYÖRGY UTCA, BIHARI JÁNOS UTCA, CSIPKE UTCA, DALMADY GYŐZŐ UTCA, DÉRYNÉ UTCA, DESSEWFFY ARISZTID UTCA, ESZE TAMÁS UTCA, FAISKOLA TÉR, FAISKOLA UTCA, FELSŐ-TÓ UTCA, FÜRDŐ UTCA, GÉBICS UTCA, GULYÁS TANYA, HAJNAL UTCA, HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA, HONVÉD UTCA, HORGÁSZTÓ UTCA, IFJÚSÁG UTCA, ISASZEGI ÚT, KERT UTCA, KÉTHÁZ UTCA, KIRÁLY UTCA, KISS ERNŐ UTCA, KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA, KÖZTÁRSASÁG ÚT, KÜTTEL TANYA, LÉGSZESZ UTCA, LEVENDULA UTCA, LISZT FERENC UTCA, LOVARDA UTCA, LOVAS UTCA, MAGTÁR KÖZ, MAJOR UTCA, MALOMTÓ UTCA, MARTINOVICS IGNÁC UTCA, MÉHÉSZ KÖZ, NAGY LÁSZLÓ UTCA, NAGYVÁTHY JÁNOS UTCA, NÉMETH LÁSZLÓ UTCA, PACSIRTA UTCA, PITYPANG UTCA, PODMANICKY UTCA, REPÜLŐTÉR, REPÜLŐTÉRI ÚT, RÓMER FLÓRIS UTCA, SÍK SÁNDOR UTCA, SIMON ISTVÁN UTCA, SZABÓ PÁL UTCA, SZABÓ TANYA, SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ, SZÁRÍTÓPUSZTA, TANÍTÓ KÖZ, TAVASZMEZŐ UTCA, TELEP UTCA, TESSEDIK SÁMUEL KOLLÉGIUM, TESSEDIK SÁMUEL ÚT, THÖKÖLY IMRE UTCA, TÖRÖK IGNÁC UTCA, VADÁSZ UTCA, VAK BOTTYÁN UTCA, VÁSÁR UTCA, VERES PÉTER UTCA, VILLANYTELEP UTCA;
Gödöllői Óvoda Mesékháza Tagóvodája
(2100. Gödöllő, Szent János u. 6.):
ARADI UTCA, ARANY JÁNOS UTCA, ÁRPÁD UTCA, BARTÓK BÉLA UTCA, BÁTHORI ISTVÁN UTCA, BÉKE UTCA, BEM JÓZSEF UTCA, BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA, BERKENYE UTCA, BETHLEN GÁBOR UTCA, BOCSKAI ISTVÁN UTCA, BRASSÓ UTCA, DEÁK FERENC TÉR, FILLÉR UTCA, FIUME UTCA, FORINT UTCA, GRASSALKOVICH ANTAL UTCA, JÓKAI MÓR UTCA, JÓZSEF ATTILA UTCA, KAFFKA MARGIT UTCA, KISS JÓZSEF UTCA, KISS-KOMLÓS UTCA, KODÁLY ZOLTÁN UTCA, KÖKÖRCSIN KÖZ, KÖR UTCA, MÁRCIUS 15. UTCA, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT, NAGYVÁRAD UTCA, OKTÓBER 6. UTCA, PAÁL LÁSZLÓ KÖZ, RÁKÓCZI FERENC UTCA, RÁKOS-PATAK UTCA, SZABADKA UTCA, SZENT JÁNOS UTCA, TÁTRA UTCA, TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA, TOMPA MIHÁLY UTCA, TOPOLYA UTCA, VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA, ZOMBOR UTCA, ZRÍNYI MIKLÓS UTCA ;
Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvodája
(2100. Gödöllő, Kazinczy körút 32.):
ÁDÁM UTCA, ATTILA UTCA, BERENTE ISTVÁN UTCA, BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA, CSILLAG UTCA, DÓZSA GYÖRGY ÚT, ÉVA UTCA, FECSKE UTCA, GARÓ EMILÍA UTCA, HAMVAY FERENC UTCA, HOLD UTCA, HUNYADI JÁNOS UTCA, KAZINCZY FERENC UTCA, KAZINCZY KÖRÚT, KLEBELSBERG KUNÓ UTCA, KORNYA MIHÁLY UTCA, MÁRKI SÁNDOR UTCA, NAP UTCA, ODRAY JÁNOS UTCA, OTTÓ FERENC UTCA, RADNÓTI MIKLÓS UTCA, RIPKA FERENC UTCA, RÓZSA UTCA, SURIN ISTVÁN UTCA, SZILHÁT UTCA, SZŐLŐ UTCA, THEGZE LAJOS UTCA, UNDI MARISKA UTCA;
Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodája( I.)
(2100. Gödöllő, Batthyány L. u. 34-36.):
AGYAGOS UTCA, ALKOTMÁNY UTCA, ANTALHEGYI LEJTŐ, ANTALHEGYI UTCA, ARANKA UTCA, ÁRVÁCSKA UTCA, ASBÓTH SÁNDOR UTCA, AULICH LAJOS UTCA, AVAR UTCA, BABATI UTCA, BAGOLY UTCA, BALATON UTCA, BÁNKI DONÁT UTCA, BATTHYÁNY LAJOS UTCA, BESNYŐ UTCA, BIRS UTCA, BOGLÁRKA UTCA, BOJTORJÁN UTCA, BONCSOKI DŰLŐ ÚT, BORÓKA UTCA, BOROSTYÁN UTCA, CÍMER UTCA, CSANAK UTCA, CSEMETE-KERT, CSIPERKE UTCA, DAMJANICH JÁNOS UTCA, DANKÓ PISTA UTCA, DÁRDA UTCA, DOBÓ KATICA UTCA, DOMBOLDAL UTCA, DUNA UTCA, ERDÉLYI FERENC UTCA, ERDŐSZÉL UTCA, ÉRSEK UTCA, FENYVES KÖZ 1-15. , FENYVESI DŰLŐÚT, FENYVESI FŐÚT, FENYVESI NAGYÚT;
Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodája (II.)
(2100. Gödöllő, Batthyány L. u. 34-36.):
FODOR KÖZ, FOGADALOM UTCA, FÜRJ UTCA, GÁRDONYI GÉZA UTCA, GESZTENYE UTCA, GRÓF TELEKI PÁL TÉR, GYERTYÁN UTCA, GYÖNGYVIRÁG UTCA, HAJÓ UTCA, HARMAT UTCA, HAVAS UTCA, HÉJA UTCA, HÉTHÁZ UTCA, HÓVIRÁG UTCA, HUN UTCA, IBOLYA UTCA, ILLÉS KÖZ, ISKOLA KÖZ, ISKOLA UTCA, IVÁNKA IMRE UTCA, JOGAR UTCA, JUHAR UTCA, KANKALIN UTCA, KAPUCINUSOK TERE, KARD UTCA, KATONA JÓZSEF UTCA, KERENGŐ UTCA, KERESZT UTCA, KERTÉSZ KÖZ, KILÁTÓ UTCA, KINIZSI PÁL UTCA, KLAPKA GYÖRGY UTCA, KLAPKA KÖZ,, KOKÁRDA UTCA, KÖKÉNY UTCA, LOMB UTCA, MADÁCH IMRE UTCA, MAGYAR UTCA, MÁLYVA UTCA, MANDULA UTCA, MEGGYES UTCA, MIKES KELEMEN UTCA, MÓKUS UTCA, NÁDAS UTCA, NÁDOR KÖZ, NAGYBOLDOGASSZONY TÉR, NAPSUGÁR UTCA, NYÁR UTCA, ORGONA KÖZ, ORSZÁGALMA UTCA, ÖLYV UTCA, ŐRHÁZ UTCA, ÖRÖKZÖLD UTCA, ŐSZ UTCA, PALÁST UTCA, PANORÁMA UTCA, PERES DŰLŐ, PERES UTCA, PRÉSHÁZ UTCA, PUSKÁS TIVADAR UTCA, REKETTYE UTCA, REMÉNY UTCA, REPKÉNY UTCA, SELYEMFENYŐ UTCA, SIÓ UTCA, SÓLYOM UTCA, SZABADSÁG ÚT 99-től, SZARVAS UTCA, SZÁZSZORSZÉP UTCA, SZEDRES UTCA, SZÉKELY BERTALAN UTCA, SZÉKELY KÖZ, SZÍV UTCA, SZIVÁRVÁNY UTCA, SZKÍTA KÖRÚT;
Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodája (III.)
(2100. Gödöllő, Batthyány L. u. 34-36.):
SZTELEK DÉNES UTCA, TÁBORNOK UTCA, TÁJKÉP UTCA, TAMÁS ATYA UTCA, TAVASZ UTCA, TÉL KÖZ, TÉL UTCA, TEMETŐI ŐRHÁZ, TOBOZ UTCA, TURUL UTCA, VIOLA UTCA, VIRÁG KÖZ, ZÁPOR UTCA, ZÁSZLÓ UTCA, ZÚZMARA UTCA, ZSÁLYA UTCA
Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvodája
(2100. Gödöllő, Palota-kert u. 17-18.):
ADY ENDRE SÉTÁNY, ARANY JÁNOS ÚT, ASBÓTH SÁNDOR UTCA, BABAT PUSZTA, BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA, BORBOLYA UTCA, BRASSÓ UTCA, CSILLAGFÜRT UTCA, CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY UTCA, DEMBINSZKY JÁNOS UTCA, DUNA UTCA, EPERJES UTCA, ÉSZAK UTCA, GÁBOR ÁRON UTCA, HEGEDŰS GYULA UTCA, HŐS UTCA, KAMPIS ANTAL TÉR, KISFALUDY SÁNDOR UTCA, KOMÁROMI UTCA, KOSSUTH LAJOS UTCA, KÖLCSEY FERENC UTCA, LUMNICZER SÁNDOR UTCA, MARIKA TELEP, MÉHÉSZET, MOHÁCS UTCA, NAGYVÁRAD UTCA, PALOTAKERT,
PALOTA-KERT, PETŐFI SÁNDOR TÉR, PETŐFI SÁNDOR UTCA, PITYPANG UTCA, SAJÓ UTCA, SZABADSÁG TÉR, SZABADSÁG ÚT 97-ig, SZABÓ PÁL UTCA, SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ, TISZA UTCA ;
Premontrei Kikelet Óvoda
(2100 Gödöllő, Takács Menyhért utca 2.):
ALMA UTCA, ATE KISÉRLETI TÉR, BARACKOS UTCA, BÚZAVIRÁG UTCA, EGYETEM TÉR, EGYETEMI KOLLÉGIUMOK, ERDÉSZ KÖZ, FÁCÁN SOR, FENYVES KÖZ 16-TÓL, IPOLYSÁG UTCA, JÁSZÓVÁR UTCA, KASSA UTCA, KIKERICS UTCA, LELESZ UTCA, MÁRIA UTCA, NEFELEJCS UTCA, OTTLIK GÉZA UTCA, ŐZ UTCA, PÁTER KÁROLY UTCA, PIPACS UTCA, PREMONTREI UTCA, RAKTÁR UTCA, RÓNAY GYÖRGY UTCA, ROZSNYÓ UTCA, SZENTGYÖRGYI ALBERT UTCA, SZIE KOLLÉGIUM, TAKÁCS MENYHÉRT ÚT, TÚRÓC UTCA, VÁRADHEGYFOK UTCA, ZARÁNDOK UTCA;

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás