Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Felhívás óvodai jelentkezéshez

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő jelentkezés időpontja
2018. május 7-11-ig, 8.00 – 17.00 óráig.

A 2018/2019-es nevelési évre való jelentkezés feltétele az ebben az évben betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely.
Kérem, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő vagy gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szintén szíveskedjenek magukkal vinni: a gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája, az utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata.
Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azok a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelmet az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdetéig, azaz április 20-ig nyújthatják be, illetve a kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a nevelési év során kérheti a felmentést.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével.
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel/tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
SNI gyermekek ellátására jogosult óvodák:
A fogyatékosság típusának megfelelően valamennyi önkormányzati óvoda fogad SNI-s gyermekeket. Kérem, hogy konkrét esetben a honlapon található elérhetőségeken érdeklődjenek az óvoda vezetőjénél.
Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján érhetők el.
Az óvodai felvételről legkésőbb 2018. június 12-ig értesítést küld az óvoda.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel/tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.
A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvoda döntése intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat.
Települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat el.
A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést
a) jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.
A fenntartó eljárásában a kérelmet elutasíthatja, a döntést
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisíheti és a nevelési–oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet – a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével – a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen a bizottság
a) a kérelmet elutasítja,
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) a hozott döntést megsemmisíti és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.
A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt támadhatja meg. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.
A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha a meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el.
Gödöllő, 2018. április 05.
Dr. Gémesi György

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás