Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) (4)

bekezdései alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg az

általános iskolai beiratkozás rendjét:

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 7. §-a alapján a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2022. április 21. (csütörtök) és 2022. április 22. (péntek). 

A beiratkozás módjáról – ide értve az elektronikus (online) úton történő adatfelvételt – a tájékoztatást a köznevelési intézmények a helyben szokásos módon teszik közzé. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.8 (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást

megindító kérelmet a fenntartónak címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt

biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dunakeszi, 2022. március 22.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás