Adó és ingatlangazdálkodás

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

A helyi iparűzési adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. § alapján az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység keletkeztet adókötelezettséget. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Az adó alanya a vállalkozó. A vonatkozó törvény 36. § alapján adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A Htv. 38. § értelmében az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Kezdő vállalkozó adatairól és a cégnyilvántartásban szereplő adatok változásairól a NAV-nak a Htv. 42/E. § alapján napi adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzati adóhatóság felé. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 18. §. (továbbiakban: Art.) alapján az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. Az adóalanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.

Az adó alapja általános esetben iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a Htv. 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

Az adó mértéke a Htv.-ben meghatározott adóalap 2%-a. Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(X.21.) számú önkormányzati rendelet alapján mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39.§ (1) bekezdése, vagy a 39/A.§-a, 39/B.§-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forint. Art. 2. melléklet II./A. 1/a. pontja alapján a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell bevallást tenni.

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján a Kata-alany az adóévre/adóévtől – ha korábbi évben más adóalap-megállapítást alkalmazott, február 15-ig, illetőleg a Kata-törvény hatálya alá kerüléstől számított 45 napig – tételes iparűzési adóalap – székhely, telephely településenként 2,5 M Ft/teljes naptári év {Htv. 39/B. § (3)} – szerinti adózást választhat, ezen döntését az önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásával köteles bejelenti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A Htv. 39/B. § (6) bekezdése szerint a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt vagy b) az önkormányzati rendelete alapján az adóévre adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 40/A. § alapján az adócsökkentésére jogosult s a fizetendő adót csökkenteni akarja.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Adó – és Ingatlangazdálkodási Irodájával 2019. január 1-től a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások stb.) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket. Az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) bekezdése alapján az Adóhatóságnak akkor is elektronikus úton kell tartania a kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

Hozzászólások
Skip to content