Adó és ingatlangazdálkodás

TÁJÉKOZTATÓ KATA ADÓALANYOKNAK

A helyi iparűzési adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) – a kisadózó vállalkozások esetében is – az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység) keletkeztet adókötelezettséget (Htv. 35. § (1) és (2).).

Az adózó a helyi iparűzési adó tekintetében az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az erre a célra rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon az illetékes önkormányzati adóhatóságnak (2017. évi CL. tv. 18. §).

A Htv. szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók (továbbiakban: KATA adóalanyok) teljes adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert. Amennyiben az adózó az állami adóhatóságnál (továbbiakban: NAV) a KATA adóalanyiságot választotta, de a KATA adóalanyiságát az önkormányzathoz nem jelenti be a törvényben meghatározott időben, akkor az alábbiakban felsorolt adózási módok közül már csak a 2. illetve 3. pontban részletezett módok szerint számolhatja el adóját.

A NAV-nál nyilvántartott 2012. évi CXLVII. törvény alapján a KATA adóalanyok az önkormányzati adóhatóságnál háromféle adózási mód közül választhatnak:

  1. Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján – KATA tételes adózás
  2. Htv. 39/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján adózók (akiknek a nettó árbevétele adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot – nettó árbevétel 80%-a (Htv. 39/A. § (3).)
  3. Htv. 39. § (1) bekezdés alapján adózók – tételes költségelszámolás

A Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig – jogvesztő határidőig – jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. (Htv. 39/B. § (9).)

A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az „Bejelentkezés/Változás-bejelentés” nyomtatvány (V. pont) szolgál. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig van érvényben, amíg változás-bejelentési nyomtatványon – az adóév február 15-ig – a vállalkozás bejelenti, hogy az adó alapját már nem a tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. (Htv. 39/B. § (9).)

Ha a kisadózó vállalkozás ezt a adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben

  1. a) 12 hónap, akkor adóját – 50.000 Ft – évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
  2. b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

A Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel – a 41. §-ban és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével – adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

Nem kell éves iparűzési adóbevallást benyújtani azon KATA tételes adózást választó vállalkozásoknak, akiknek fix összegű (50.000 Ft/év) iparűzési adót kell fizetnie, és az adót semmilyen jogcímen nem tudja csökkenteni.

Ugyanakkor a Htv. 39/B.§ (6) bekezdés alapján a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy bevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha

– az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt,

–  az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre (2.000.000 Ft), adókedvezményre, a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult (pl. az ideiglenes jellegű tevékenység végzése után megfizetett átalányadót vagy a megfizetett útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani) és az adót csökkenteni kívánja.

2019-től adóéven belül, többszöri szünetelés esetén is csak egy iparűzési adóbevallást kell benyújtani. 

Amennyiben a vállalkozásnak csak Gödöllőn van székhelye ill. telephelye, a vállalkozási szintű adóalapja – a tényleges árbevételtől függetlenül! – 2,5 millió Ft/év illetve annak időarányos része.

A bevallásban soraiban nem a tényleges árbevételt kell szerepeltetni. A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó a Htv. 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Ha a kisadózó vállalkozás a Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról záró adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz. (Htv. 39/B. § (8).)

A szüneteltetésből visszalépő KATA tételes adózó vállalkozásoknak a szünetelés utolsó napját követően a „Bejelentkezés/Változás-bejelentés” nyomtatványon 45 napon belül be kell jelentkeznie, az V. pont egyidejű kitöltésével. 

 

Összefoglalva a bevallás esetkörei a következők lehetnek:

– a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye,

– adómentességet – amennyiben az adóalap nem haladja meg a 2.000.000 Ft – kívánnak igénybe venni, vagy

– a megfizetett útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani.

Azon KATA adóalanyok, akik adóévre vonatkozóan adómentességet, adókedvezményt kívánnak érvényesíteni, a bevallási kötelezettségüket az adóévet követő év január 15-ig kötelesek megtenni. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adóelőny érvényesítése kizárólag a bevallás határidőre történő benyújtásával lehetséges!

2019.január 1-től a vállalkozók (társas- és egyéni) kizárólag elektronikus úton nyújthatják be adóbevallásukat!

Iparűzési adó számla száma: 12001008-00155330-04500004

 

Hozzászólások
Megszakítás