Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

cimer

Tiszteletadással kezdődött Gödöllő város képviselő-testületének május 30-i ülése. Gémesi György polgármester kérésére a képviselők egy perces néma felállással emlékeztek meg a szerdai dunai hajóbaleset áldozatairól.

***
A képviselő-testület  a Gödöllői Palotakert Óvoda alkalmazotti közössége és a szülői munkaközösség támogatásával újabb öt évre Varga Lillát nevezte ki az intézmény vezetőjének.

***

A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Néhány adat a beszámolóból:

A Családvédelmi Szolgálat által készített anyag szerint Gödöllőn az állandó lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú népesség 6500 fő, (tartózkodási hellyel rendelkezőkkel együtt) 6762 fő.
2018. évben hozott döntések alapján a tárgyévben nyilvántartásba vett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 320 fő volt.

Alapösszegű támogatásban 2018. augusztus hónapban 78 fő kapott támogatást összesen 468 E Ft értékű Erzsébet-utalványban, 2018. novemberben 516 E Ft értékben 86 gyermek részesült 6.000,- Ft értékű Erzsébet-utalványban, melynek fedezetét a normatív támogatás biztosította.

Emelt összegű támogatásban 2018. augusztus hónapban 198 fő kapott támogatást összesen 1.287 E Ft értékű Erzsébet-utalványban, 2018. novemberben 1.082 E Ft értékben 172 gyermek részesült 6. 5 00, – Ft értékű Erzsébet-utalványban, melynek fedezetét a normatív támogatás biztosította.
2018. évben 615 fő részére, összesen 10.895 E Ft összegű rendkívüli települési támogatás került kifizetésre. Ebből az összegből 195 család, 370 gyermeke részére 2.980 E Ft összegű támogatás került megállapításra.

A rendkívüli települési támogatás keretén belül természetbeni juttatásként (rászorultsági étkezési támogatás) 3 fő részére összesen 183 E Ft összegű támogatás került kifizetésre.

Az önkormányzat a városi bölcsődékben 169 férőhelyen biztosít ellátást azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Az értékelés tartalmazza a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

***

Több pontban módosították és jóváhagyták a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját és annak mellékleteit, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. Szintén elfogadták a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család-és Gyermekjóléti Központ, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása , az Éjjeli Menedékhely , a Nappali melegedő és a  Szociális konyha házirendjét. A módosításra a jogszabályi környezet változása miatt volt szükség.

***

A képviselő-testület jóváhagyta a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát. A módosítását a jogszabályi változások indokolták.

***

A képviselő-testület döntése értelmében hogy az önkormányzat a családok átmeneti elhelyezésének biztosítása céljából a Magyar Protestáns Segélyszervezettel köt határozatlan idejű szerződést.

***

A testület jóváhagyta a Tormay Károly Egészségügyi Központ Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díjára vonatkozó Szabályzatát és a térítési díjakat tartalmazó mellékletet.

Az intézmény finanszírozási szerződéssel rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, ennek  keretében az általános járóbeteg szakellátás a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes körűen finanszírozásra kerül, amelynek szabályozása, díjtétele, elszámolása és számlázása a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

A NEAK általi finanszírozás keretében nem elszámolható betegellátási szolgáltatások díjtételeinek, továbbá a fizetési kötelezettséggel érintett személyek meghatározása érdekében  a Tormay Károly Egészségügyi Központnak rendelkezni kell a szükséges a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzattal.
A dokumentum pontosan tartalmazza, kik , milyen feltételek mellett és mely szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyenesen, és azt is, hogy kiknek és mely szolgáltatásokért kell fizetni.
A térítési díjakról szóló tájékoztatást kifüggesztik a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatói titkárságán és a betegregisztráción, valamint hozzáférhető lesz a  Tormay Károly Egészségügyi Központ honlapján  (www.tormay.hu).

***

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány és a Gödöllői Sport Közalapítvány 2018-as tevékenységéről szóló beszámolókat.

***

31.146 000 Ft pozitív eredménnyel zárta a 2018. üzleti évet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft, ami a harmadik üzemeltetési évét kezdte meg. Ez alatt sikerült az országos átlag feletti mutatókat elérnie. A szálloda fő tevékenységi köre, szállodai szolgáltatás és saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
A szálloda átlagos foglaltsági mutatója 63,7 %-os volt, amely magasabb mint az országos átlagos kihasználtság.A Szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzá kapcsolódó garázs és terembérletből, a másik pedig az üzletek kiadásából van. Az értékesítés bevétele 356.618 E Ft, ami a tervezettnél 4,1 %-kal magasabb. Egyéb bevétele 3.349 E Ft, Pénzügyi műveletek bevétele 268 E Ft, összes bevétel 360.235 E Ft volt, amely 5,2 % -al haladta meg a tervezettet.
A képviselő-testület elfogadta az Erzsébet Királynl Szálloda Kft. 2018. évi beszámolóját, az ügyvezető igazgató részére pedig 3 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyták jóvá.

***

A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 111.440 E Ft mérleg-főösszeggel fogadta el.
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 56.852 E Ft bevétellel, 52.176 E Ft költségekkel, ráfordításokal, és 4.676 E Ft adózott eredménnyel.
A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. bevételei az  üzleti tervben tervezetthez képest 93,5 %-ban, kiadásai 92,11 %-ban teljesültek.  
A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. a tulajdonos részére, 2.000 E Ft osztalékfizetési kötelezettséget állapított meg, az ügyvezető igazgató részére pedig kéthavi munkabérnek megfelelő jutalom kifizetéséről döntött.
A beszámoló kapcsán Simon Gellért (Fidesz-KDNP) a piaci csarnok üvegtetejének tervezett felújításával kapcsolatban tett fel kérdéseket.
Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. vezetője ezekre válaszolva elmondta, már a múlt évben tervezték a felújítást, de mivel kiírásra került egy olyan pályázat, ami eredményesség esetén jelentős forrást biztosíthatott volna, ezért elhalasztották a munkát. A pályázat azonban nem kapott támogatást, így idén újra megkeresték a korábban ajánlatott beadott három, nagy tapasztalatokkal és megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozót, akik közül kettő adott be ismét ajánlatot. Közülük a kedvezőbb ajánlattévőt kérték fel a munka elvégzésére, amire július 5-augusztus 31.között kerül sor.

***

A Gödöllői Távhő Kft. A 2018. évi gazdálkodásának bevételét nagymértékben befolyásolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díjtételekre vonatkozó előírása. A társaság fő tevékenységének bevétele az alapdíj és hődíj bevétel tesz ki.
Geiger Ferenc ügyvezető a beszámoló kiegészítőjeként elmondta, hogy az elmúlt időszakban felülvizsgálták a távhőrendszert és optimalizálták a működést. Ennek eredményeként mind gázköltségben, mind elektromos enegrgia felhasználásban jelentős megtakarítást tudtak elérni. Mivel a tőzsdei árnál jobb gáz vételárat tudtak elérni, így itt is megtakarítás jelentkezett. Mindezek mellett sikerült csökkenteni a cég kintlévőségeit is.
A képviselő-testület a a Gödöllői Távhő Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét: 748.197 E Ft mérleg~főösszeggel, a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását: 566.515 E Ft bevétellel, 532. 782 E Ft költséggel, ráfordítással, 33.733 E Ft adózott eredménnyel fogadta el, valamint jóváhagyta az ügyvezető részére három havi munkabér összegének megfelelő jutalom kifizetését.

***

A képviselő-testület a 2019-es költségvetésben 37.000 E forintot biztosított sportfeladatokra, melynek felosztásáról pályázati felhívást tett közzé a település sportéletében versenyeztetés területén tevékenykedő civil szervezetek, szakosztályok pályázati úton történő, továbbá a gödöllői diák- és szabadidősport, valamint a versenysport területén működő egyesületek, szakosztályok tevékenységükkel kapcsolatos, ténylegesenfelmerült költségeinek támogatására.
A felosztás pontrendszer alapján történt.
A testületi ülésen döntöttek a 13 millió Ft-os I. keret fellosztásáról, amelyre kiemelt egyéni- és csapat sportegyesületek, szakosztályok (GEAC Atlétika-szakosztály, GEAC Vívó-szakosztály, Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz-szakosztály) pályázhattak.
A testület döntése értelmében a GEAC Atlétikai szakosztály 5000 000,-, GEAC Vívó szakosztály szintén
5 000 000,- a  GSK Asztalitenisz szakosztály pedig 3 000 000 ,-támogatást kapott.

A nem kiemelt versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő 8,5 millió forintos összegű támogatási keretét két részre bontották. A II/a. keretben a versenysport szakosztályoknak 6.000 E forintot, a II/b. keretben a a szakosztályok szabadidősport tevékenységére 2.500 E forintot osztottak szét.
A Képviselő-testület a nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok részére az alábbi támogatási összegeket hagyta jóvá:
Gödöllői Taekwon-do SE 1 000 000
Grassalkovich SE 1 000 000
VUELTA SE 500 000
Jumpers Tánc és Sport KE 500 000
Team Coach Kuzma Team 170 000
Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály 300 000
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 250 000
Gödöllői Judo Klub 130 000
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE 220 000
Gödöllői Sakkbarátok Köre 150 000
Gödöllői Kirchhofer SE 500 000
Sainó Karate-Do Közhasznú SE 320 000
Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szako. 150 000
1 WD Motorsport Egyesület 180 000
Fujinaga Karaete-do SE 150 000
TIG-Diák Sport Egyesület 480 000

A szabadidősport egyesületek/szakosztályok részére az alábbi támogatási összegeket hagyták jóvá:
Gödöllői W ado Sport Egyesület 200 000
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület 500 000
Pelikán Horgász SE 150 000
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület400 000
Aikido Testgyakorló Egyesület 100 000

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás