Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

TAT_2921

A képviselő-testület december 12-ei ülésén  2024. év december 31-ig  meghosszabbította az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. mint Üzemeltető, és az Accent Hotel Management Szolgáltató Kft. mint Szakmai Partner között az  Erzsébet Királyné Szállodával kapcsolatos komplex szálloda menedzsment-tanácsadási tevékenység ellátására vonatkozó együttműködési szerződés módosítását.

 

A Képviselő-testület elfogadta Gödöllő város klímastratégiáját. Gödöllő Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosítószámú és „Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása” elnevezésű pályázatát 100 %-os támogatásra érdemesnek ítélte a pályázat kiírója.
A pályázat keretében számos klímatudatossággal kapcsolatos szemléletformálási program valósul meg: iskolai tanulmányi versenyek, iskolai tanulmányi kirándulások, ismeretterjesztő kiadvány és médiakampány készül, több városi rendezvényen szemléletformáló program és verseny (öko-labirintus, klímasátor) lesz. A pályázat egyik fontos része a klímastratégia elkészítése.
Gödöllő Város Klímastratégiáját a város honlapján a  www.godollo.hu oldalon olvashatják az érdeklődők.

 

A Képviselő-testület elfogadta Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelését.
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdésének e) pontja kötelező jelleggel előírja a települési önkormányzatok számára, hogy a környezet állapotát illetékességi területükön elemezzék, értékeljék és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassák a lakosságot.
2019. évben a 2018. év környezeti állapot értékelését kellett elvégezni, a munkát a WENFIS Mérnöki Iroda Kft. végezte el.
Az értékelés többek között vizsgálta az Úrréti-tó vízminőségét, a csatornázottságot, a háztartási szennyvíz begyűjtését, az illegálisan lerakott hulladék felszámolását, a zöldterületek kezelését, a csapadékvíz elvezetést, valamint a környezet állapotát befolyásoló eseményeket.
Az értékelés a www.godollo.hu oldalon megtalálható.

 

A képviselő-testület elfogadta a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(11.06.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
A módosítás következtében a térítési díjak az alábbiak szerint változnak:
A bölcsődei napi négyszeri étkeztetésért és az óvodai háromszori étkezésért fizetendőtérítési díj napi 50 forinttal emelkedik, (az új térítési díj 500 Ft/nap);
A napközi otthonos iskolai háromszori étkezés térítési díja napi 60 forinttal nő (690 Ft/nap);
A gimnáziumi ebéd térítési díja napi 40 forinttal lesz több ( 460 Ft/nap);
A kollégiumi ás a szakgimnáziumi  napi háromszori étkeztetés térítési díja napi 90 forinttal nő (1040 Ft/nap).

 

A képviselő-testület elfogadta a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását. Az ehhez szükséges egyeztetések az elfogadás előtt megtörténtek továbbá lakossági fórum megtartására is sor került. Az elfogadott TKR-módosítást az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az önkormányzati honlapon hirdetményben, valamint a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban nyomtatásban közzéteszik.

A képviselő-testület 2020. július 1-re halasztotta a 2019. február 21-én elfogadott, a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését.
A rendelet átfogó szabályozással biztosítja a gödöllői közutak védelmét.
A közutakat nagy tömegű gépjárművet használókkal – elsősorban építési vállalkozásokkal – nyáron történt egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy az érintettek részére hosszabb felkészülési idő biztosítása indokolt. A testület emiatt a hatálybalépést nyáron az eredeti 2019. július 1- je helyett 2020. január 1 -re módosította, az elmúlt fél évben azonban kiderült,  további idő szükséges ahhoz, hogy a rendeletet maradéktalanul be tudják tartatni az érintettekkel.

A képviselő-testület döntött két, a Gödöllői Üzleti Park Zrt. tulajdonában lévő földterület belterületbe vonásáról, valamint elfogadta a Bánki Donát utca 11. sz ingatlant érint földhasználati jog átruházását.
Szintén elfogadták a Városmajor u. 1. szám alatti, 247 m2 -es, önkormányzati tulajdonban lévő terület 10.000.- Ft/m2 áron történő adásvételét. A mérete miatt építési telekként nem hasznosítható területet közműkiváltásra fogja használni a szomszédos területen ingatlanfejlesztést végző vállalkozó.

A testület hozzájárult, hogy a Mogyoród közigazgatási területén lévő Szentjakab parkból 30 lakóegység szennyvízelvezetését  a Gödöllői szennyvíztelepre kössék be. A határozat egyben leszögezi: a megépült csatornaszakaszt vagyonában nem kívánja átvenni, ebből eredően ellátási felelősséget nem vállal az adott csatorna szakaszra.

 

Kosárlabda csarnok épülhet a Dózsa György út 69. sz. alatti , jelenleg a VÜSZI használatában lévő ingatlanon, a telek egy be nem épített részén.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Gödöllői Sport Klub az ingatlanon felépítendő kosárlabda csarnokra építési engedélyt kérjen. A tervezett létesítmény parkolási igényeinek biztosítást az ingatlanon kell megoldani.
A kivitelezés feltétele, hogy az ingatlanhasználat részletes feltételeiről a kosárlabda csarnok megvalósítására kiadott jogerős építési engedély jogerőre emelkedésétől számított legkésőbb 60 napon belül az építtető Gödöllői Sport Klubbal szerződést kell kötni.
A képviselő-testület korábban támogatta egy sportcsarnok építését a volt teniszpálya területén, ám az anyagi forrás hiányban nem tudott megvalósulni. Most azonban a TAO bevonásával lehetőség van egy kosárlabda csarnok építésére, ahol más sport tevékenység gyakorlására is lehetőség nyílik.
A VÜSZI által használt telek az egyetlen olyan önkormányzati tulajdonú terület, amely méretében, közműellátottságában, elhelyezkedésében, valamint belső közlekedési, parkolási lehetőségeit tekintve megfelel a célnak. A terület méretében alkalmas arra, hogy a VÜSZI Kft. székhely funkciói és az itt megépülő asztalitenisz csarnok mellett a kosárlabda csarnoknak is helyet adjon.

A testület döntött több önkormányzati tulajdonú lakás, cserével történő bérleti szerződésének megkötésről, valamint két önkormányzati tulajdonú bérlakás szerződésének meghosszabbításáról.

Nem emelkednek jövőre az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek és földterület-bérleti díjak a képviselő-testület döntése értelmében. Az önkormányzat helyiséggazdálkodásában az elmúlt egy évben változás nem történt, a helyiségbérlői körről elmondható, hogy díjfizetési kötelezettségét rendszeresen teljesíti.

A testület megválasztotta a VÜSZI Nonprofit Kft. felügyelő bizottságát, valamint a VÜSZI NKft. könyvvizsgálóját.
A felügyelőbizottság tagjai: Gódor Gábor, Kovásznai Szász Gergely és Bánkuti Béla.
Könyvvizsgálónak a PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. választották meg.
Szintén megválasztották a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának tagjait Kátai Henrietta, Rétfalvi Antalné és Buzásiné Kómár Noémi személyében, és a szükséges adatváltozások miatt módosították a cég alapító okiratát.

Módosították a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő alapító okiratát is. Erre azért volt szükség, mert pontosítani kellett alapító okirat legutolsó módosítása óta az alaptevékenységhez tartozó kormányzati funkciószámokat és megnevezésüket, valamint át kellett vezetni a korábban az Ady Endre sétányon működött Tüdőgyógyászati szakrendelés  székhelyre való átköltöztetésével járó változást is. Az alapító okirat szerkezetében is követi a Magyar Államkincstár által előírt formai követelményeket is.

Gödöllői Méhészegyesület és a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete kérelmezte, hogy székhelyüket a Civil Házba helyezzék át. A képviselő-testület mindkét civil szervezet számára engedélyezte a Szabadság út 23. alatt található ingatlan székhelyként való használatát.

 

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) ismételten Országos Tornaterem Felújítási Programot hirdetett a VI. ütem keretében. A program keretében önkormányzatoknak lehetősége nyílik fejleszteni a kézilabdázásra is alkalmas sportcsarnokaikat és tornatermeiket.
A beruházásjelentős részben (70 %) a Magyar Kézilabda Szövetség forrásából valósulhat meg. Az önkormányzatnak 30%-os önrészt szükséges biztosítani.

A pályázati kiírásnak a gödöllői általános iskolák tornatermei közül csak a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnoka felel meg. Korábbi években már 3 alkalommal is sikeresen pályázott az önkormányzat: 2017-ben megújult a tetőhéjazat, a világítás és a padlózat, 2018-ban a térelválasztó függönyök kerültek kicserélésre, 2019-ben -jelenleg is folyamatban lévő beruházás keretében- az öltözői blokk külső szigetelés, nyílászáró-cseréi és a belső korlát felújítása történik meg.
A jelen pályázati kiírás részeként a csarnok fűtés rendszerének teljes megújítására, önálló új fűtés kialakítására nyílik lehetőség. A testület támogatta a pályázaton való indulást.

A képviselő-testület a gödöllői 1159/41 helyrajzi számú közterületet Francsek Imre építészről, a gödöllői 1159/66 helyrajzi számú közterületet Medgyaszay István építészről, valamint a gödöllői 4427/2, valamint a 4427/5 helyrajzi számú közterületeket Meggyes köznek nevezte el.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás