Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

cimer

A Képviselő-testület hozzájárulásával megkezdődhet a Gödöllői Városi Piac épülete üvegtető cseréje, a Gödöllői Piac Kft. a munkát az eredménytartaléka terhére végezteti el.
A piac csarnok üvegtető része folyamatos beázásokkal nehezíti a piacon folyó mindannapi munkát.
A kivitelezés bekerülési költsége nettó 24.921.600,- Ft. A beruházás várhatóan július közepén indul, és normál ütemezés szerint két-három hetet vesz igénybe. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazta Fekete Zoltánt, a társaság ügyvezetőjét a beruházás megvalósításának érdekében szükséges intézkedések megtételére.

A MOP-CSI Clean Kft. végzi a Művészetek Háza takarítását a következő egy évben. A képviselő-testület jóváhagyta az erre vonatkozó szerződéstervezetet és felhatalmazta az ügyvezetőt a szerződés aláírására. Kovács Balázs a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbbet választotta ki, és javasolta a szerződés megkötését.

A Várkapitányi lak belső felújításának jelenlegi munkálatai jó illeszkednek a Nemzeti Kulturális Alap által közzétett a „műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” című pályázathoz, ezért a képviselő-testület támogatta ,,A gödöllői Várkapitányi lak díszítő falképeinek restaurálása II. ütem” című pályázat benyújtását. Pozitív döntés esetén így kiegészítő forrást biztosíthatnak a Várkapitányi lak falképrestaurálásához.
A megkötött szerződés alapján a jelenleg zajló munka ellenértéke nettó 16 500 000 forint. A restaurálás közben fellelt falkép maradványok újabb 25 m2-es falfelület restaurálását teszik szükségessé. A pótmunka várható költsége a kapott árajánlat alapján nettó 30 000 000 Ft. Így a pályázatban tervezett restaurálási munkák összköltsége nettó 19 500 000 forint. A pályázati kiírás szerint a bruttó költség (24 765 000 Ft) 50%-ára, azaz bruttó 12 382 500 forint támogatásra nyújthatunk be pályázatot. Eredményes pályázat esetén a képviselő-testület biztosítja a megvalósításhoz szükséges önerőt a 2019. évi költségvetés Felhalmozási kiadások, Várkapitányi lak helyreállítása előirányzat terhére.

A Képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. „Kivitelezési szerződés mart aszfalttal való útstabilizálási munkák elvégzésére”, és a „Kivitelezési szerződés járdaépítési munkák elvégzésére” című szerződést.

Az első megállapodás alapján a VÜSZI Nonprofit Kft. a rendelkezésére álló aszfaltból végezné el a szükségessé vált útstabilizálási munkákat a Lázár Vilmos, a Vasvári Pál,az Erdőszél és Lomb utcában, valamint a Köztársaság út 63. melletti névtelen zsákutcában. A szükséges munkák összesen bruttó 55 000 000.- Ft összegkereten belül valósulnak meg.
A másik szerződés – lakossági igény felmerülésére reagálva – járda felújítási, járdaépítési munkákat tartalmaz, a Honvéd utca Martinovics utca és Ifjúság utca közötti szakaszán, bruttó 6 843 653.- Ft. , valamint a Kodály Zoltán utca teljes hosszában bruttó 20 634 196.- Ft értékben. Az előirányzat szerepel a Képviselő-testület által elfogadott, módosított költségvetésben.

A képviselő-testület még 2018. szeptember 20-i ülésén határozott a „Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Irányú Kerékpáros Fő-hálózat II. ütem” elnevezésű pályázat benyújtásáról, aminek szakmai bírálata jelenleg is folyamatban van.
Az Állami Telepekhez vezető kerékpárút nyomvonala érinti a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) vagyonkezelésében és használatában lévő területet, azonban nem befolyásolja a jelenlegi használatot. A vagyonkezelő HáGK képviselője írásban nyilatkozott, hogy a tervezett beruházáshoz hozzájárul.
Az Isaszegi úttal párhuzamosan a telekhatáron elhelyezkedő kerítés 2,5 méterrel történő beljebb helyezése szükséges, hogy a szabványokban előírt kerékpárút megépíthető legyen. A kerítés áthelyezésének költségét Gödöllő Város Önkormányzata vállalja.
A Vagyonkezelő előzetes elvi hozzájáruló nyilatkozatát adta, azonban a kivitelezéshez és sikeres pályázat esetén a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a tulajdonos, a Nemzeti Föld Alapkezelő hozzájárulása is. Ezt azzal a feltétellel adták meg, ha az érintett terület az önkormányzat tulajdonába kerül. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás közösségi célokat szolgál, a testület az 1630 m2 területet illetően térítésmentes tulajdonba vételre tett javaslatot.

Elfogadta a képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadását és költségvetési maradvány elszámolását. Gémesi György polgármester kiemelte: A város a múlt évben közel 2 milliárd forintot fordított fejlesztésre, amiknek a fő iránya az infrastruktúra (az út, a járda, a vízelvezetés, a csatorna és kerékpárút) volt, a valamint a főtér bővítése és a várkapitányi lak felújításának folytatása. Szintén elfogadásra került a Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II. l.) számú önkormányzati rendelet módosítása. A rendeletbe bekerültek azok a feladatok, amelyekre az önkormányzat többlet forrást tud biztosítani. Így, többek között a korábbi források mellett 110 millió forint többlettámogatást biztosítanak a Tormay Károly Egészségügyi Központnak a szükséges fejlesztésekre.
Gémesi György örömtelinek nevezte, hogy a fejlesztési céltartalékban lévő pénzmaradvány megnövekedett, amire szükség lesz a következő időszak beruházásaihoz, például a városháza bővítése második ütemének fedezéséhez.
Elfogadták a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról szóló, valamint a 2018. évi ellenőrzési tapasztalatokról szóló beszámolót is.

Pályázat útján kívánja értékesíteni az önkormányzat a Tüdőbeteg-gondozó Intézetének helyet adó tehermentes ingatlan, valamint a mellette elhelyezkedő, Légszesz utca 1/A. szám alatti területet.
A Tüdőbeteg-gondozó Intézetet 2019. szeptember 30-ig új helyre, a Petőfi Sándor utca 1-3. szám alatt található Tormay Károly Egészségügyi Központba költöztetik a betegellátás zavartalan, folyamatos biztosítása érdekében.
A későbbiekben az építési övezeti előírások szerint az ingatlanokon, az önkormányzat által támogatott, megvalósítandó funkció – a korábbi rendeltetést figyelembe véve – az egészségügyi szolgáltatások ellátását szolgáló intézményi épület/épületek kialakítása. Az ingatlanokon az építési övezetnek megfelelő, szakmai befektetés keretében kizárólag olyan, a város ellátásában is szerepet vállaló egészségügyi intézmény létesítése támogatott, amelyben járó és legalább 80 aktív ággyal rendelkező fekvőbeteg ellátás együttesen valósulna meg, ezzel megteremtve annak lehetőségét, hogy Gödöllőn is megvalósuljon, a fekvőbeteg ellátás. A GÉSZ előírásainak megfelelően – a fekvőbeteg ellátáshoz igazodva, az aktív ágyak számának megfelelő – személygépjármű telken belüli parkolás lehetőségét biztosítani kell.

A testület döntött a Besnyő és Gárdonyi Géza utca sarkán lévő ingatlan, valamint a Dózsa György út-Kossuth Lajos utca kereszteződésében lévő ingatlan eladásáról is. Utóbbit az önkormányzat szintén pályázat útján kívánja értékesíteni.
Az ingatlanértékesítések kapcsán Simon Gellért sajnálatosnak nevezet a városi ingatlanvagyon értékesítését, amire Gémesi György úgy reagált, az ingatlan eladások részei a gazdaságfejlesztési projektnek. Példának hozta fel a Petőfi téren a volt leromlott nevelési tanácsadó lerobbant épületének eladását, aminek a helyén ma a befektetőknek köszönhetően lakások és üzletek vannak, amik minőségi szolgáltatást nyújtanak, a kereskedelmi forgalom pedig bevételt termel.

A GSK Kft-vel köt szerződést az önkormányzat a Táncsics Mihály útisporttelep üzemeltetésére, az azon lévő salakos, szabvány méretű teniszpályák üzemeltetését pedig a VÜSZI Kft. végzi a jövőben. Az erre vonatkozó szerződéseket jóváhagyta a képviselő-testület.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás