Gödöllői polgármesteri hivatal

Jegyzői iroda

Munkatársak menü

Ügyintézés menü

Jegyzői iroda

A Polgármesteri Hivatal törzskari szervezeti egysége. Gödöllő Város Önkormányzat vezetésének munkáját közvetlenül segítő, szervező tevékenységet lát el, ugyanakkor biztosítja a Polgármesteri Hivatal működtetéséhez szükséges feltételeket. Sokrétű tevékenysége miatt csoportokra tagozódik, a jegyző közvetlen irányításával.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30

Jegyzői Titkárság

 • biztosítja a jegyző munkakörével összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat.

Jogi és Szervezési Csoport

 • képviselő-testület, állandó bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos jogi, szervezési feladatok,
 • önkormányzati döntések (helyi rendeletek, határozatok) jogi előkészítése, a döntések rendszerezett nyilvántartása,
 • választásokkal, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos jogi-szervezési feladatok,
 • közbeszerzési, versenyeztetési eljárások jogi előkészítése, lebonyolítása, szerződések előkészítése, jogi véleményezése,
 • önkormányzati alapítványok, közalapítványok létrehozásával, működésével kapcsolatos, alapítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítése,
 • önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos szervezési, jogi feladatok ellátása, szerződések előkészítése,
 • belső szabályozások megalkotása, vezetői döntésre történő benyújtása.

Központi Iktató

 • A Polgármesteri Hivatal ügyiratainak iktatásával, irattározásával kapcsolatos feladatokat végzi a jegyző által kiadott és a Pest Megyei Levéltár által jóváhagyott szabályzat alapján, központilag meghatározott ASP program alkalmazásával.

Gondnoksági csoport:

 • a Jegyzői Iroda keretében tevékenykedő, a Városháza zavartalan működését, a Polgármesteri Hivatal technikai kiszolgálását biztosító munkacsoport. Ellátja a Városháza egészére vonatkozó üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatokat. A gondoksági munkacsoport munkáját a gondnok szervezi és irányítja. A gondnokság dolgozói a hivatalsegéd, takarítók, nappali és éjszakai portások, karbantartó.

Városrendészet

 • Telefonszám: 06-20-359-2525
 • A Városrendészet ellenőrzi a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét, a közterület rendjét és tisztaságát. Jogszabály által tiltott tevékenység észlelése esetén intézkedik a tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása érdekében. Közreműködik a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
 • A városrendész köztisztviselő intézkedései során jogszabályban meghatározott módon, iratokba betekint, adatokat gyűjt, igazoltat, valamint kép rögzítő eszközt használ a szabálysértés bizonyítása érdekében. A városrendész az intézkedéseit követően, szükség szerint, utóellenőrzéseket végez.
 • Működteti a városi térfelügyeleti rendszert, az észlelt események „térfelügyeleti eseménynapló”-ban kerülnek rögzítésre.

Pályázatíró Csoport

 • A pályázati csoport kiemelt figyelemmel kísérik az Önkormányzat, illetve költségvetési szervei (Polgármesteri Hivatal, intézmények) részére kiírt hazai és európai uniós pályázatokat. A pályázatfigyelés eredményeként valamennyi rendelkezésre álló pályázati lehetőségre elkészítik a város pályázatát a következők szerint: a pályázati csoportvezető koordinálásával a pályázat tárgya szerint illetékes irodák vezetői és köztisztviselői a jegyző vezetésével előzetes pályázati egyeztetést tartanak (műszaki megvalósíthatóság, önerő, tervek, tanulmányok megléte, koncepciókhoz való illeszkedés stb.). A jegyző kialakítja a projekt-teamet, mely a pályázati csoport vezetőjének koordinálása mellett elkészíti a pályázati dokumentációt. A vezetői döntést követően a pályázati csoport elkezdi a pályázat elkészítését: dokumentumok beszerzése, pályázati formanyomtatványok, szöveges indoklások összeállítása, aláíratása, sokszorosítása, kötése a pályázati felhívásban, útmutatóban foglaltak szerint. A pályázati csoportvezető a projekt teljes megvalósítási folyamata alatt figyelemmel kíséri a pályázati felhívás szerinti feltételek teljesülését. A projekt befejezését követően a pályázati csoport a Költségvetési Irodával együtt elkészíti a támogatási/finanszírozási szerződében előírt szakmai, pénzügyi beszámolót. A pályázati csoport készíti el a fenntartási jelentéseket.

Személyzeti vezető

 • A jegyző, illetve a polgármester, mint Munkáltató részére döntésre előkészíti a személyi állomány rendelkezésre állásával kapcsolatos okiratokat. Lebonyolítja a pályázati és kiválasztási eljárásokat. Végzi a hivatali állomány köztisztviselői, valamint munkavállalói foglalkoztatásával kapcsolatos folyamatokat, különös tekintettel a közszolgálati életpályából adódó személyügyi feladatokat, koordinálja a szervezeti egységek vezetőinek ezzel kapcsolatos tevékenységét (teljesítményértékelés, minősítés, képzések, továbbképzések, vagyonnyilat-tételi kötelezettség). Ellátja az önkormányzati intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői alkalmazásával kapcsolatos pályázati és kiválasztási eljárások lebonyolítását, aktuális munkaügyi teendőket.
 • Az országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselők választása során biztosítja a szavazatszámláló bizottságok létrehozásának, működésének feltételeit.
 • Koordinálja a bírósági ülnökválasztás lebonyolítását.

Főmérnök

 • Gödöllő Város Önkormányzata által megvalósítandó építési, beruházási, településüzemeltetési és településfejlesztési feladatokban történő közreműködés, e feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítése. Város szempontjából kiemelten kezelt beruházások koordinálása.

Irodavezető

Dr. Kiss Árpád jegyző

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

Telefon: +36-28/529-190

E-mail: pmh@godollo.hu

Fogadóóra: Minden hónap második szerda 9-12 óráig.

Jegyzői Titkárság

Vígh Irén Margit

Titkársági ügyintéző

Jogi és szervezési csoport munkatársak

Bajdikné dr. Nagy Ilona

Jogi ügyintéző

Ecseriné Grznár Edit

Irodavezető

Kovács Katalin

Ingatlangazdálkodási ügyintéző

Dr. Varga Zsuzsanna

Jogi-szervezési ügyintéző

dr. Trinn Miklós

Jogi ügyintéző

Dr. Lakatos Dóra

jogi ügyintéző

Dr. Illés Zsuzsánna Éva

aljegyző

Központi iktató

Danielisz Erika

Ügykezelő osztályvezető

Matuzné Bencze Hajnalka

Ügykezelő

Konkoly Ágnes

Gondnoksági csoport

Dömök Mária

Gondnok

Dolányiné Drexler Anikó

hivatalsegéd

Cseke József

Karbantartó

Gerőcs Judit

Takarító

Kolompár Sándorné

Takarító

Városrendészet

Zimányi Norbert

Csoportvezető

Bokor Levente

Városrendész köztisztviselő

Cseh Gábor

Városrendész köztisztviselő

Farkas Lajos

Városrendész köztisztviselő

Kaiser László

Városrendész köztisztviselő

Koziorowski Richárd Zsolt

Városrendész köztisztviselő

Nagy Roland

Városrendész köztisztviselő

Petrák Zoltán

Városrendész köztisztviselő

Pocsai Attila

Városrendész köztisztviselő

Tóth Róbert

Városrendész köztisztviselő

Vidák Ádám

Városrendész köztisztviselő

Balogh Gyula

Térfigyelő munkatárs

Bihari Levente

Térfigyelő munkatárs

Laczkó Tamás

Térfigyelő munkatárs

Madarász Gergely

Térfigyelő munkatárs

Pályázatíró csoport

Kovács Gergő

Csoportvezető

Cselle Botond

Pályázati asszisztens

Személyzeti vezető

Lőrincz Marianna

Személyügyi vezető

Főmérnök

Varga Gábor

Főmérnök

Megszakítás