Ügyintézés

Mérnöki iroda
Az iroda előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.
Hatósági kérdésekben
2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Műszaki kérdésekben
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
előzetes időpontfoglalás szükséges
Tevékenység
 I. Műszaki (beruházás, üzemeltetés) feladatok
 1. Önkormányzati beruházások és felújítások előkészítése, lebonyolítása, hatósági engedélyek beszerzése
 2. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzat által használt intézmények felújítása, korszerűsítése, kivitelezők kiválasztása, vállalkozási szerződések megkötése
 3. Önkormányzat feladatkörébe tartozó karbantartási, üzembentartói feladatok végrehajtása
 4. Használatbavételi-, forgalomba helyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek engedélyezési eljárásának lefolytatása, üzembe helyezési okmányok elkészítése
 5. A szükséges karbantartási és megbízási szerződések megkötése
 6. Közvilágítás felújítása, korszerűsítése
 7. Csapadékvíz hálózat felújítása, korszerűsítése
 8. Helyi utak, járdák, kerékpárutak, hidak és azok tartozékainak felújítása, korszerűsítése
 9. Közút forgalmi rendjének kialakításában való közreműködés
 10. Műszaki nyilvántartások vezetése
 11. Szakhatóságok részére adatszolgáltatás az utakról, járdákról, kerékpárutakról, hidakról, a közvilágítási hálózatról, csapadékvíz elvezető rendszerekről.
II. Vízgazdálkodási hatósági feladatok: Vízjogi engedélyezési eljárás (pl. kutak) III. Építésügyi hatósági feladatok:
 1. Településképi bejelentés eljárás
 2. Településképi kötelezés eljárás
 3. Rendeltetésmódosítási eljárás ( 400 m2 feletti kereskedelmi egységek esetében)
IV. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok:
 1. Telepengedélyezési eljárás
 2. Telep létesítésének bejelentése bejelentés-köteles ipari tevékenységgel
 3. Működési engedély kiadására irányuló eljárás
 4. Üzlet működésének bejelentése iránti eljárás
 5. Szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás
 6. Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezése iránti eljárás
V. Környezetvédelmi hatósági feladatok:
 1. Zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
 2. Növényvédelmi feladatok – parlagfüves, ill. „egyéb gyomos” ingatlanokkal kapcsolatos eljárás – fakivágások engedélyezése iránti eljárás
VI. Birtokvédelmi eljárás VII. Állattartással kapcsolatos tevékenységek: Ebösszeírás és ebnyilvántartás vezetése VIII. Közterület-használat engedélyezése:
 1. Közterület-használati hozzájárulás kiadására irányuló eljárás
 2. Taxiállomások igénybevételének engedélyezése iránti eljárás
 3. Választási plakátok elhelyezését szolgáló ideiglenes hirdetőberendezések közterületen való elhelyezésének engedélyezése iránti eljárás
IX. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás X. Címrendezéssel kapcsolatos eljárás XI. Közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás XII. Hirdetményekkel kapcsolatos eljárások:
 1. Az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
 2. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele
XIII. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás XIV. Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárás XV. Szakhatósági feladatok:
 1. Telekalakítási engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
 2. Sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
 3. Egyéb (környezetvédelmi, természetvédelmi, útügyi stb.) engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
XVI. Közútkezelői feladatok (önkormányzati kezelésű utak):
 1. Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos előzetes hozzájárulások
 2. Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos útfelbontás hozzájárulások
 3. Súlykorlátozással érintett utcákat érintő behajtási engedély
 4. Közútcsatlakozások engedélyezése
 5. Túlméretes járművek útvonalengedélye
 6. Jogszabályban meghatározott egyéb esetekhez kapcsolódó hozzájárulások, feladatok
XVII. Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok XVIII. Települési vízgazdálkodással kapcsolatos kezelői feladatok: Csapadékvíz befogadói hozzájárulások Nyilvántartások: 1. Méhnyilvántartás 2. Kereskedelmi nyilvántartás 3. Szálláshely-nyilvántartás 4. Telepnyilvántartás 5. Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartása 6. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása 7. Talált tárgyakkal kapcsolatos nyilvántartása
Formanyomtatványok letöltése
Munkatársak
Irodavezető
Czeba Attila
06-28-529-246
Titkárság
Mészáros Ildikó
06-28-529-246
titkársági feladatok
az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
közterület-használattal kapcsolatos eljárások
Hatósági feladatok
Béres Tímea
06-28-529-135
közútkezelői feladatok
településképi bejelentési eljárások
építésügyi tárgyú hatósági bizonyítványok
Szász Szilvia
06-28-529-173
címrendezési eljárások
fakivágás engedélyezési eljárás
föld, valamint tanya adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetmények
ebösszeírás, ebnyilvántartás
méhészek nyilvántartása
vadkárral kapcsolatos ügyintézés
állatvédelmi feladatok
zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás
máriabesnyői búcsú
Mészáros Mariann
06-28-529-243
zaj- és rezgéskibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
környezetvédelmi szakhatósági eljárások
üzletek működési engedélyezési eljárása, üzlet működésének bejelentése
szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése és nyilvántartása
síkosságmentesítés
Jogi referens
Dr. Polareczky János
06-28-529-244
birtokvédelmi eljárás
közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások
hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
telep engedélyezése, telep bejelentés nyilvántartásba vétele
társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás
behajtási engedélyek (Szent János utca)
taxidroszt nyilvántartása, engedélyek kiadása
Mérnöki feladatok
Borbélyné Tóth Gizella
06-28-529-238
beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
Gonda Andrea
06-28-529-167
beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
behajtási engedélyek (súlykorlátos)
Fazekas Tamás
06-28-529-272
beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
környezetirányítási (KIR) feladatok
munkavédelmi feladatok
telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulások
behajtási engedélyek (súlykorlátos)
Kucsora István
06-28-529-177 (kedd, csütörtök)
városi víz-szennyvíz közmű rendszerrel kapcsolatos műszaki ügyek
Skultéti István
06-28-529-265
út, kerékpárút, járdaépítési beruházások előkészítése, lebonyolítása
városi közlekedéssel kapcsolatos ügyek
városi tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
Szakál János
06-28-529-151
út, járdaépítési beruházások lebonyolítása
közvilágítással kapcsolatos ügyek
árvízvédelemmel kapcsolatos ügyek
E-közmű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
energetikai ügyek