Gödöllői polgármesteri hivatal

Mérnöki iroda

Mérnöki menü

Munkatársak menü

Ügyintézés menu

Mérnöki iroda

Az iroda ellátja a Gödöllői Polgármesteri Hivatal egyes hatósági és szakhatósági feladatait, vezeti a jogszabályok által előírt nyilvántartásokat, végzi az önkormányzati beruházások előkészítését és megvalósítását, közművekkel kapcsolatos műszaki ügyekben működik közre, kezeli a hirdetményekkel kapcsolatos eljárásokat, valamint kereskedelmi és ipari igazgatási feladatokat is végez.
Tevékenysége kiterjed a közterület-használat engedélyezésre, címrendezésre és közigazgatási szankciókkal kapcsolatos feladatokra, valamint a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárásra és a jegyzői birtokvédelemre is.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

 

Hatósági kérdésekben
2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

 

Településképi bejelentéssel kapcsolatos kérdésekben
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Hétfő-Csütörtök: 8:00-15:30
előzetes időpontfoglalás szükséges

 

Műszaki kérdésekben
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
előzetes időpontfoglalás szükséges

 

Tevékenység

I. Műszaki (beruházás, üzemeltetés) feladatok
Önkormányzati beruházások és felújítások előkészítése, lebonyolítása, hatósági engedélyek beszerzése
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzat által használt intézmények felújítása, korszerűsítése, kivitelezők kiválasztása, vállalkozási szerződések megkötése
Önkormányzat feladatkörébe tartozó karbantartási, üzembentartói feladatok végrehajtása
Használatbavételi-, forgalomba helyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek engedélyezési eljárásának lefolytatása, üzembe helyezési okmányok elkészítése
A szükséges karbantartási és megbízási szerződések megkötése
Közvilágítás felújítása, korszerűsítése
Csapadékvíz hálózat felújítása, korszerűsítése
Helyi utak, járdák, kerékpárutak, hidak és azok tartozékainak felújítása, korszerűsítése
Közút forgalmi rendjének kialakításában való közreműködés
Műszaki nyilvántartások vezetése
Szakhatóságok részére adatszolgáltatás az utakról, járdákról, kerékpárutakról, hidakról, a közvilágítási hálózatról, csapadékvíz elvezető rendszerekről.

 

II. Vízgazdálkodási hatósági feladatok:
Vízjogi engedélyezési eljárás (pl. kutak)

 

III. Építésügyi hatósági feladatok:
Településképi bejelentés eljárás
Településképi kötelezés eljárás
Rendeltetésmódosítási eljárás

 

IV. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok:
Telepengedélyezési eljárás
Telep létesítésének bejelentése bejelentés-köteles ipari tevékenységgel
Működési engedély kiadására irányuló eljárás
Üzlet működésének bejelentése iránti eljárás
Szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás
Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezése iránti eljárás

 

V. Környezetvédelmi hatósági feladatok
Zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
Növényvédelmi feladatok – parlagfüves, ill. „egyéb gyomos” ingatlanokkal kapcsolatos eljárás – fakivágások engedélyezése iránti eljárás

 

VI. Birtokvédelmi eljárás

 

VII. Közterület-használat engedélyezése:
Közterület-használati hozzájárulás kiadására irányuló eljárás
Taxiállomások igénybevételének engedélyezése iránti eljárás
Választási plakátok elhelyezését szolgáló ideiglenes hirdetőberendezések közterületen való elhelyezésének engedélyezése iránti eljárás

 

VIII. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

 

IX. Címrendezéssel kapcsolatos eljárás

 

X. Közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás

 

XI. Hirdetményekkel kapcsolatos eljárások:
Az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

 

XII. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

 

XIII. Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárás

 

XIV. Szakhatósági feladatok:
Sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
Egyéb (környezetvédelmi, természetvédelmi, útügyi stb.) engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások

 

XV. Közútkezelői feladatok (önkormányzati kezelésű utak):
Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos előzetes hozzájárulások
Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos útfelbontás hozzájárulások
Súlykorlátozással érintett utcákat érintő behajtási engedély
Közútcsatlakozások engedélyezése
Túlméretes, túlsúlyos járművek útvonalengedélye
Jogszabályban meghatározott egyéb esetekhez kapcsolódó hozzájárulások, feladatok

 

XVI. Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

 

XVII. Települési vízgazdálkodással kapcsolatos kezelői feladatok:
Csapadékvíz befogadói hozzájárulások

 

XVIII. Állattartással kapcsolatos tevékenységek
Állattartási ügyek
Állatvédelmi ügyek

 

Nyilvántartások:

1. Méhnyilvántartás

2. Kereskedelmi nyilvántartás

3. Szálláshely-nyilvántartás

4. Telepnyilvántartás

5. Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartása

6. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

7. Talált tárgyakkal kapcsolatos nyilvántartása

8. Ebnyilvántartás

Hírek és információk

Nincs megjelenítendő hír

Formanyomtatványok letöltése

Nyilvántartások

Mérnöki iroda munkatársai

Irodavezető

Czeba Attila

06-28-529-246

Titkárság

Bíró-Tóvaji Tímea

06-28-529-246

titkársági feladatok

Közterület használati engedélyek

az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások

föld, valamint tanya adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetmények

talált tárgyak kezelése

behajtási engedélyekkel kapcsolatos szankciók kiszabása

Lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

Hatósági feladatok

Göröcs-Koncz Anita

06-28-529-241

építésügyi tárgyú hatósági bizonyítványok

településképi bejelentési eljárások

építésügyi tárgyú irattári adatszolgáltatás

üzletek működési engedélyezési eljárása, üzlet működésének bejelentése

szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése és nyilvántartása

ingatlan vagyonkataszter

Herczeg Renáta

06-28-529-173

közigazgatási címrendezési eljárások

behajtási engedélyek (súlykorlátos)

túlsúlyos, túlméretes járművek útvonalengedélye

máriabesnyői búcsú

Haás Dóra

28/529-214

közterületi fakivágás

közigazgatási címrendezési eljárások

síkosságmentesítés

növényvédelmi feladatok, gazos ingatlannal kapcsolatos ügyek

zaj- és rezgéskibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása

zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás

Jogi referens

Dr. Polareczky János

06-28-529-244

birtokvédelmi eljárás

helyi rendeletek hatósági ügyei

társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások

telep engedélyezése, telep bejelentés nyilvántartásba vétele

vadkárral kapcsolatos ügyintézés

behajtási engedélyek (Szent János utca)

méhészek nyilvántartása, állatvédelmi feladatok

taxidroszt nyilvántartása, engedélyek kiadása

Mérnöki feladatok

Gonda Andrea

06-28-529-167

- irodavezető helyettes -

beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása

létesítménygazdálkodási, üzemeltetési feladatok

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

Domonkos Ernő

06-28-529-177

- közműügyi csoportvezető -

városi közmű rendszerrel kapcsolatos műszaki ügyek (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, villany, gáz, hírközlés)

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

környezetvédelmi szakhatósági eljárások

környezetvédelmi feladatok

települési vízgazdálkodási feladatok

Skultéti István

06-28-529-265

út, kerékpárút, járdaépítési beruházások előkészítése, lebonyolítása

csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek

városi közlekedéssel kapcsolatos ügyek

városi tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

közútkezelői feladatok (gáz-, víz-,szennyvíz-,hírközlési vezetékek létesítése, kapubehajtó létesítése)

Szakál János

06-28-529-151

út, járdaépítési beruházások lebonyolítása

csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek

közvilágítással kapcsolatos ügyek

küzútkezelői feladatok (elektromos vezetékek létesítése)

E-közmű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

energetikai ügyek

árvízvédelemmel kapcsolatos ügyek

Illés Levente

06-28-529-135

beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása

létesítménygazdálkodási, üzemeltetési feladatok

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

környezetirányítási (KIR) feladatok

munkavédelmi feladatok

Megszakítás