Gödöllői polgármesteri hivatal

Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Ügytípus neve: Hagyatéki eljárás

Ügyintézés határideje, díja: A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Illetékmentes.

Illetékesség: Az elhunyt utolsó állandó lakóhelye Gödöllőn volt.

Ügyleírás: A hagyatéki ügyintéző az eljárás megindulását (értesülés hivatalból a halálesetről) követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást.

A halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozónak két típusú nyilatkozat kerül kiküldésre. Amennyiben nem maradt leltározandó vagyon, akkor a hozzátartozó a nemleges nyilatkozatot tölti ki és postafordultával küldi vissza. Az utóbbi esetben a hagyatéki eljárás lezárul, a hagyatéki ügyintéző az ügyiratot irattárba helyezi.

Amennyiben hagyatéki eljárás alá eső vagyon maradt, az  eljárás lefolytatására vonatkozó nyilatkozat pontos, olvasható kitöltést követően a nyilatkozatot a lentebb részletesen felsorolt dokumentumok másolataival együtt kell az értesítésben  megjelölt időpontig megküldeni Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalába, az eljáró hagyatéki ügyintézőnek.

Az ügyfél mindkét nyilatkozatban büntetőjogi felelőssége tudatában, aláírásával igazolja az adatok valódiságát.

A nyilatkozatok elektronikus úton nem nyújthatóak be.

A hagyatéki leltárt az ügyintéző egyrészt az ügyfél nyilatkozata és az általa becsatolt okiratmásolatok, adatok alapján készíti el, másrészt ingatlan vagyon esetén az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik: megkeresi az ingatlanok fekvése szerint illetékes Polgármesteri Hivatalok adóirodáit és kéri az adó-és értékbizonyítvány kiállítását. Az illetékes adóirodák lakóházak és lakások esetében általában helyszíni szemle keretében értékelik fel az ingatlant, majd az elkészített az adó-és értékbizonyítványt megküldik a hagyatéki ügyintézőnek.

Amennyiben a hozzátartozó nem Gödöllői lakos, nyilatkozatfelvétel céljából a hagyatéki ügyintéző értesíti a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett temetést intéző személyt vagy belföldi jogsegély keretében megkeresi a  hozzátartozó lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt.

Miután a hagyatéki ügyintéző a rendelkezésére álló adatok és dokumentumok alapján elkészítette a hagyatéki leltárt, a kapcsolódó iratokkal együtt megküldi az eljáró  közjegyzőnek és kizárólag a nyilatkozatot tevőt értesíti az iratok közjegyzőnek történő megküldésének időpontjáról.

A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyző jogosult. A hagyatéki eljárás a közjegyzőnél fejeződik be, ahol a hagyatéki tárgyalás keretében átadják a vagyont az örökösöknek. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre. A tárgyalás időpontjáról a közjegyző értesíti az érdekelteket. A közjegyző tevékenységének díját jogszabály állapítja meg, összegéről a közjegyző tájékoztatja az érdekelteket.

Póthagyatéki eljárás lefolytatására abban az esetben kerül sor, amennyiben a hagyatéki eljárás befejezését követően kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy. Póthagyatéki leltár felvételét a hagyatéki ügyintézőnél lehet kérelmezni az  eljárás lefolytatására vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. Póthagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző az illetékes, aki a már korábban befejezett hagyatéki eljárást lefolytatta. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: halotti anyakönyvi kivonat másolta, Hagyatékadó Végzés másolata, az elhunyt személy hagyatéki eljárásának befejezését követően előkerült ingóságaira, ingatlanaira, valamint vagyoni jogosultságaira és kötelezettségeire vonatkozó dokumentumok.

Szükséges okiratok:

– a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata

– amennyiben az elhunyt végintézkedést tett, a végrendelet, öröklési szerződés fénymásolata

– betétkönyv  fénymásolata

– kárpótlás, letéti jegy, részvény, kötvény  fénymásolata

– az örökhagyó életbiztosítási vagy halálesetre szóló balesetbiztosítási szerződésének fénymásolata

– jármű, gépjármű, motorkerékpár, utánfutó forgalmi engedélyének fénymásolata

– amennyiben az elhunyt utolsó havi munkabérét, táppénzét nem tudták felvenni, úgy munkáltatói igazolás a munkabér, táppénz pontos összegéről

– nyugdíjszelvény fénymásolata, amennyiben az elhunyt halála hónapjára járó utolsó havi nyugdíját nem vették fel

Megjegyzés:

Az utolsó havi nyugdíjat akkor kell hagyatéki leltárba felvenni, ha az elhunyt nem vette fel, s nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult. A jogosult halála esetén a fel nem vett nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Megjegyzés: nyugellátásra jogosult elhunyt esetén a haláleset tényét a nyugellátás felvételére jogosított személy – vagy a várható örökös – 15 napon belül köteles bejelenteni az illetékes nyugdíjfolyósító szervnek (1997. évi LXXXI. törvény 97.§ (3) bekezdés)

– lakossági folyószámla, devizaszámla, egyéb bankszámla örökhagyó halálának hónapjára vonatkozó számlakivonatának fénymásolata

– vagyoni értékű jog (üdülési jog, stb.) hagyatékba tartozása esetén, az arra vonatkozó okiratok fénymásolata

– szerzői, találmányi jogdíjakat igazoló iratok, másolatban

– ha az elhunyt gazdasági társaság tagja volt, igazolás  arról, hogy a társaságban mekkora vagyoni résszel rendelkezett, cégkivonat,  az örökhagyó halálakor fennálló mérleg

hagyatéki terheket igazoló iratok fénymásolata

– temetési számlák fénymásolata

Megjegyzés: A temetési költségre vonatkozó adatokat kizárólag abban az esetben szükséges megadni és a temetési költségekre vonatkozó iratok (számlák) másolatait csatolni, ha nem egyeneságbeli rokon az örökös, illetve, ha az örökösök között a temetési költségek elszámolása kapcsán vita alakul ki, továbbá amennyiben hagyatéki hitelezői igényt nyújtanak be az örökösökkel szemben a temetési költségekre.

– egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgyak adatai (pl. lőfegyver, műkincs; védett műalkotás, hajó, repülőgép stb.)

– külföldi állampolgárok esetében az állampolgárság megállapításául szolgáló közokiratok:

idegenrendészeti jogállásra vonatkozó okmányok (pl. tartózkodási-, letelepedési engedély, regisztrációs igazolás stb.), örökhagyó belföldi jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó adatok és iratok csatolása kötelező, TAJ szám

Alkalmazott jogszabályok:

– A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.)

– A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), a Hetv-ben megjelölt esetekben

– A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:     melléklet szerint

Nyilatkozat-hagyatéki-eljárás-lefolytatásához: 2023 nyilatkozat

Nemleges-nyilatkozat-hagyatéki-ügyben: 2023 nemleges nyilatkozat

Egyéb, fontos tudnivalók: A hagyatékot Gödöllőn az alábbi közjegyzők adják át a haláleset hónapja szerinti beosztásban, amennyiben az  elhunyt utolsó belföldi lakóhelye Gödöllőn volt:

– január, április, július, október: dr. Rádonyi Dénes József közjegyző,  székhelye: 2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. fsz. 2. telefonszáma: 06 28 430 063, 06 28 512 266,  e-mail: radonyi@mokk.hu

– február, május, augusztus, november: dr. Szabó Barbara közjegyző, székhelye: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 1. fsz. 3., telefonszám: 06 28 999 660; e-mail: szabo.barbara@mokk.hu
– március, június, szeptember, december: dr. Szabó Veronika közjegyző, székhelye: 2100 Gödöllő, Kossuth u. 1.  telefonszáma:  06 28 413 039; e-mail: szabov@mokk.hu

 

 

 

Megszakítás