Gödöllői polgármesteri hivatal

Iroda leírása

A Polgármesteri Hivatal törzskari szervezeti egysége. Gödöllő Város Önkormányzat vezetésének munkáját közvetlenül segítő, szervező tevékenységet lát el, ugyanakkor biztosítja a Polgármesteri Hivatal működtetéséhez szükséges feltételeket. Sokrétű tevékenysége miatt csoportokra tagozódik, a jegyző közvetlen irányításával.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30

Jegyzői Titkárság

 • biztosítja a jegyző munkakörével összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat.

Jogi és Szervezési Csoport

 • képviselő-testület, állandó bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos jogi, szervezési feladatok,
 • önkormányzati döntések (helyi rendeletek, határozatok) jogi előkészítése, a döntések rendszerezett nyilvántartása,
 • választásokkal, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos jogi-szervezési feladatok,
 • közbeszerzési, versenyeztetési eljárások jogi előkészítése, lebonyolítása, szerződések előkészítése, jogi véleményezése,
 • önkormányzati alapítványok, közalapítványok létrehozásával, működésével kapcsolatos, alapítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítése,
 • önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos szervezési, jogi feladatok ellátása, szerződések előkészítése,
 • belső szabályozások megalkotása, vezetői döntésre történő benyújtása.

Központi Iktató

 • A Polgármesteri Hivatal ügyiratainak iktatásával, irattározásával kapcsolatos feladatokat végzi a jegyző által kiadott és a Pest Megyei Levéltár által jóváhagyott szabályzat alapján, központilag meghatározott ASP program alkalmazásával.

Gondnoksági csoport:

 • a Jegyzői Iroda keretében tevékenykedő, a Városháza zavartalan működését, a Polgármesteri Hivatal technikai kiszolgálását biztosító munkacsoport. Ellátja a Városháza egészére vonatkozó üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatokat. A gondoksági munkacsoport munkáját a gondnok szervezi és irányítja. A gondnokság dolgozói a hivatalsegéd, takarítók, nappali és éjszakai portások, karbantartó.

Városrendészet

 • Telefonszám: 06-20-359-2525
 • A Városrendészet ellenőrzi a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét, a közterület rendjét és tisztaságát. Jogszabály által tiltott tevékenység észlelése esetén intézkedik a tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása érdekében. Közreműködik a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
 • A városrendész köztisztviselő intézkedései során jogszabályban meghatározott módon, iratokba betekint, adatokat gyűjt, igazoltat, valamint kép rögzítő eszközt használ a szabálysértés bizonyítása érdekében. A városrendész az intézkedéseit követően, szükség szerint, utóellenőrzéseket végez.
 • Működteti a városi térfelügyeleti rendszert, az észlelt események „térfelügyeleti eseménynapló”-ban kerülnek rögzítésre.

Pályázatíró Csoport

 • A pályázati csoport kiemelt figyelemmel kísérik az Önkormányzat, illetve költségvetési szervei (Polgármesteri Hivatal, intézmények) részére kiírt hazai és európai uniós pályázatokat. A pályázatfigyelés eredményeként valamennyi rendelkezésre álló pályázati lehetőségre elkészítik a város pályázatát a következők szerint: a pályázati csoportvezető koordinálásával a pályázat tárgya szerint illetékes irodák vezetői és köztisztviselői a jegyző vezetésével előzetes pályázati egyeztetést tartanak (műszaki megvalósíthatóság, önerő, tervek, tanulmányok megléte, koncepciókhoz való illeszkedés stb.). A jegyző kialakítja a projekt-teamet, mely a pályázati csoport vezetőjének koordinálása mellett elkészíti a pályázati dokumentációt. A vezetői döntést követően a pályázati csoport elkezdi a pályázat elkészítését: dokumentumok beszerzése, pályázati formanyomtatványok, szöveges indoklások összeállítása, aláíratása, sokszorosítása, kötése a pályázati felhívásban, útmutatóban foglaltak szerint. A pályázati csoportvezető a projekt teljes megvalósítási folyamata alatt figyelemmel kíséri a pályázati felhívás szerinti feltételek teljesülését. A projekt befejezését követően a pályázati csoport a Költségvetési Irodával együtt elkészíti a támogatási/finanszírozási szerződében előírt szakmai, pénzügyi beszámolót. A pályázati csoport készíti el a fenntartási jelentéseket.

Személyzeti vezető

 • A jegyző, illetve a polgármester, mint Munkáltató részére döntésre előkészíti a személyi állomány rendelkezésre állásával kapcsolatos okiratokat. Lebonyolítja a pályázati és kiválasztási eljárásokat. Végzi a hivatali állomány köztisztviselői, valamint munkavállalói foglalkoztatásával kapcsolatos folyamatokat, különös tekintettel a közszolgálati életpályából adódó személyügyi feladatokat, koordinálja a szervezeti egységek vezetőinek ezzel kapcsolatos tevékenységét (teljesítményértékelés, minősítés, képzések, továbbképzések, vagyonnyilat-tételi kötelezettség). Ellátja az önkormányzati intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői alkalmazásával kapcsolatos pályázati és kiválasztási eljárások lebonyolítását, aktuális munkaügyi teendőket.
 • Az országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselők választása során biztosítja a szavazatszámláló bizottságok létrehozásának, működésének feltételeit.
 • Koordinálja a bírósági ülnökválasztás lebonyolítását.

Főmérnök

 • Gödöllő Város Önkormányzata által megvalósítandó építési, beruházási, településüzemeltetési és településfejlesztési feladatokban történő közreműködés, e feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítése. Város szempontjából kiemelten kezelt beruházások koordinálása.
Megszakítás