Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

HATÁROZAT I. FOKÚ VÍZKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSE

 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) továbbiakban: DMRV Zrt.) kezdeményezésére a rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás miatt jelentkező ellátási problémák megoldásaként a folyamatos ivóvíz ellátás érdekében

 

  1. június 23. napjától visszavonásig

 I.fokú – részleges – vízkorlátozást rendelek el.

 

Az vízkorlátozás időtartama alatt Gödöllő közigazgatási területén a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználás megvalósítására, továbbá Gödöllő közigazgatási területén

 

t i l o s :

 

  • a kommunális ivóvízellátó rendszerről házi kertek-, gazdálkodó szervezetek és alapítványok oktatási célú üzemi kertjeinek-, közterületek-, közparkok locsolása, öntözése, illetve ezen területeken locsoló és öntözőberendezések (ide érte a csepegtető berendezéseket is) működtetése 8-21 óra között,
  • a gépjárművek tömlős mosása,
  • járdák, utak mosása.

 

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Gödöllő Város Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Thököly út 97-101.)  A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet természetes személy papír alapon vagy elektronikus úton Gödöllő Város Önkormányzatnak címezve Gödöllői Polgármesteri Hivatalhoz (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kell benyújtani.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

 

INDOKOLÁS

 

A DMRV Zrt. 2021. június 21-én kelt levelében kezdeményezte Gödöllő Város közigazgatási területén az I. fokú vízkorlátozás elrendelését, hivatkozva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pont és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm rendelet 83.§ alapján.

 

Az I. fokú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy az elmúlt hét rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli napok miatt fokozódott a vízfogyasztók vízfelhasználása, mely a közüzemi hálózatban nyomáscsökkenést, vízhiányt idézhet elő.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 83.§ (1) és (2) bekezdései szerint „(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DMRV Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedem a vízkorlátozás megszüntetés iránt.

 

Határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm rendelet 83.§-án alapul.

A közigazgatási per lehetőségét az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114.§-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39.§ 50.§ és 77.§-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9.§ és 15.§-a valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 83.§-a alapján állapítottam meg.

 

 

Gödöllő, 2021. június 23.

 

 

 

Dr. Gémesi György

 

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás