Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

1-2

A képviselő-testület június 20-án megtartott ülésén módosította a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. évi (11.01.) számú önkormányzati rendeletet.

Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 9.026 E Ft támogatást kapott a központi költségvetéstől a 2018. évi L. tv.  szerint. A bevétel összegével megemelték a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozását és kiadási előirányzatát.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben bérkompenzációban részesülnek a 275/2018.(XII.21 .)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 1.039 E Ft támogatást kapott az önkormányzat ezen a jogcímen. Ebből a támogatásból a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Kastélykert Óvoda. a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői Városi Múzeum, valamint a Polgármesteri Hivatal kapott többlet forrást.

kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.218 E Ft támogatási kapott a 2018. évi L. törvénynek megfelelően, melynek összegével a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata került megemelésre.

Mindezek mellett a képviselő-testület saját hatáskörében döntött arról, hogy egyes fejlesztésekhez többletforrást biztosít.
– A GAK Nonprofit Közhasznú Kft részesedés miatt beruházás előirányzat növelésre 20 E Ft ;
– a Tormay Károly Éti Intézmény felújítási ei. növelés kivitelezési munkák és eszközbeszerzésre (röntgen előhívórendszer) 10 000 E Ft ;
– Kenyérgyári út aszfaltjavítás miatti felújítására 6 000 E Ft;
– az Ady sétány aszfaltjavítás miatt felújítására 12 500 E Ft;
– a Fenyvesi út, Kertész köz mart aszfalt javítás miatt útépítés felújítási előirányzatának növelésére
44 500 E Ft;
– Járdaépítésre a máriabesnyői parkolótól az incsői lakóparkig 25 000 E Ft;
– Futókör kialakításához pályázati önrész biztosítására 30 000 E Ft;
– A Mosolygó óvoda felújításához pályázati önrész biztosítására 25 565 E Ft;
– Okos zebra kialakításához  pályázati önrész biztosítására 1 273 E Ft támogatást szavazott meg a testület.

Az előterjesztésben szerepelt, hogy polgármesteri hatáskörben  1 900 E Ft-ot kapott támogatási szerződéssel a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ,  és 2 480 E Ft -ot a Gödöllői Városi Múzeum programjaik megvalósítására.
A városi óvodák közül a Mesék Háza óvoda 100 E Ft-ot kapott a csíkszeredai testvéróvoda látogatásának támogatására, valamint a Gödöllői Kastélykert Óvoda 559 E Ft, a Gödöllői Palotakert Óvoda 627 E Ft, a Gödöllői Zöld Óvoda pedig 427 E Ft-ot dologi kiadásokra.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ bevételi és kiadási előirányzata megemelésre került 9.000 E Ft-tal a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozás növekedése miatt.

***

Három feltételt szabott a képviselő-testület a Gödöllői Premontrei Apátság által készíttetett telepítési tanulmányterv elfogadásának.
A Gödöllői Premontrei Apátság 2019. április végén azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy ismételten szeretné kérni a tulajdonába került területre vonatkozó hatályos építési előírások módosítását. Levelükben leírták, hogy több zöldterületet szeretnének biztosítani az iskolába és az óvodába járó gyermekeknek, az új templom építésére pedig a korábbi elképzeléstől eltérően, az örökségvédelmi és hitéleti igények egyaránt figyelembe vevő új, optimális helyszín került kiválasztásra, amelynek erre a célra való felhasználása a jelenlegi övezeti besorolása miatt nem lehetséges.

A Képviselő-testület által elfogadott, a rend területére vonatkozó korábbi (2018. novemberi) telepítési tanulmánytervhez képest az alábbi változások, fejlesztési szándékok tervezettek: – a tervezett templom helyszínének módosítása az örökségvédelmi és hitéleti szempontokat figyelembe véve, – temetkezési emlékhely övezeti határának korrekciója, – iskola- és óvodakert bővítése.

A megindított GESZ-módosítás jogszabály szerinti Partnerségi egyeztetése keretében, első körben az előzetes tájékoztatást az önkormányzat megtette. Az eljárást megindító módosítási szándékról 2019. június 11-én Lakossági Fórumot tartottak, amelyen a helyi lakosság nagy számban, és igen aktívan vett részt. A Fórumon a Premontrei Apátság nem képviseltette magát, módosítási szándékaikat, és a telepítési tanulmányterv szakmai tartalmát a hatályos településrendezési terveinket készítő, ezúttal általuk felkért településtervező szakember, illetve táj építész szakember mutatta be. A Fórumon a lakosság hangot adott azon igényének, hogy az Apátság által tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban érdemi párbeszéd alakuljon ki a Rend és az itt élők között, és hogy képviselhessék a jelenlegi, ill. korábbi életminőségük fenntartásával kapcsolatos érdekeiket. Ennek kapcsán a lakosság aggályát fejezte ki többek közt a tervezett közlekedési hálózat esetleges többlet átmenő forgalmat generáló hatása, és a zöldfelületek kezelése miatt.

Gémesi György polgármester a testület ülésén elmondta, hogy a 2019. június 11-én megtartott fórumon ígéretet tett, hogy az érintett helyi lakosságból szerveződő érdekképviseleti csoporttal a Polgármesteri Hivatal munkatársai felveszik a kapcsolatot, és személyes egyeztetéseken próbálják összehangolni a különböző szempontokat. A polgármester arra is ígéretet tett, hogy az Apátság felé egyfajta közvetítő szerepet vállal és megpróbálja elérni, hogy a kormánydöntés eredményeképpen kialakult igen speciális tulajdonjogi helyzet ne váljon az itt élők hátrányára, alakuljon ki a párbeszéd, egymás jogos érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása, ami alapja lehet a jövőbeli harmonikus együttélésnek.

A  képviselő-testület végül szakmai kiindulási alapként, azzal a feltétellel fogadta el a Gödöllői Premontrei Apátság által készíttetett telepítési tanulmánytervet, hogy a tervezett közlekedési rendszert felül kell vizsgálni a következő szempontok alapján:
– Az iskola és az óvoda által generált napi szintű, csúcsidőben jelentkező forgalom súlypontja ne terhelődjön át a lakóházak környezetére, és a tervezett új létesítmények (pl. sportcsarnok) forgalma se a lakózónát terhelje.
– A parkolókapacitás-számításnál figyelembe kell venni a korábbiakhoz képest megnövekedett lakossági személygépjármű-állományt (ami átlagosan lakásonként kb. 1,5 autót jelent).
–  A továbbtervezés során meg kell vizsgálni a zöldfelületek jövőbeli megújításának ütemezettségére vonatkozó szabályozási garanciák beépíthetőségét.

***

A  képviselő-testület  Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Református Egyházközség kérelmére ingyenesen tulajdonba adta a Szabadság út 201.sz alatt lévő  „kivett óvoda” megnevezésű ingatlanát, amelyben jelenleg az egyházközség a Gödöllői Református Óvodát működteti.
Az ingatlant 2011-ben „Ingatlan használati szerződés „keretében ingyenes használatba adta az önkormányzat az egyházközség részére, amely azóta több, mint 23 millió forintot fordítottak az óvodaépületre és az annak helyet adó telek fejlesztésére. Az egyházközség a további felújításra és bővítésre állami támogatás keretében pályázatot nyújtottak be, aminek lebonyolításához is szükséges az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
Az egyházközség a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nyújtotta lehetőségre hivatkozva, kérte az ingatlan ingyenesen kérte átadást.
Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásához a képviselő-testület többek között azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a Gödöllői Református Egyházközség  visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, miszerint  15 évig működteti az óvodát, ez idő alatt az ingatlant nem idegeníti el és vállalja a tulajdonba adással felmerülő költségeket.

***

A képviselő-testület elfogadta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosítását. Ennek értelmében a jövőben a Dózsa György úti temető területére a halottszállítók, a szemétszállítók, a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállítók, a temetkezési tevékenységben részt vevők, valamint az üzemeltető VÜSZI Kft. által kiadott engedéllyel rendelkezők mellett az utast szállító vagy utasért érkező személytaxisok is díjmentesen behajthatnak.

A rendelet egyúttal a temetőben 2019-ben épült új urnafal esetében az alábbi megváltási díjakat állapítja meg:
Kolumbárium egyes fülke: 32.000 Ft + ÁFA,
Kolumbárium kettes fülke : 49.000 Ft + ÁFA.

***

Csak 2020. január 1-jével lép életbe az a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló szabályozás, amelyről februári ülésén döntött a képviselő-testület. A most elfogadott módosítást az indokolta, hogy a gödöllői közutak védelmét szolgáló rendeletre való felkészülésre a nagy tömegű gépjárművet használóknak több időre van szükségük.

***

Adatváltozás miatt módosította a testület a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társasággal kötött szerződést.

***

44 csoport indítását engedélyezte a 2019/2020-as nevelési évben a Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján az önkormányzat által fenntartott óvodákban.
Szeptember l-jén a maximális létszám 5 százalékos túllépését engedélyezék a Gödöllői Fenyőliget Óvoda VI. csoportjában, a Gödöllői Kastélykert Óvoda II. és III. csoportjában, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda II. csoportjában.
10 százalékos túllépésre kaptak engedélyt a Gödöllői Kikelet Óvoda II. és III csoportjában, a Gödöllői Mosolygó Óvoda II csoportjában, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda V, VII. és VIII csoportjában.
15 százalékos túllépésre a Gödöllői Fenyőliget Óvoda VII. csoportjában, a Gödöllői Kikelet Óvoda I. és IV. csoportjában, a Gödöllői Zöld Óvoda I., III., VI. csoportjában lesz lehetőség.
20 százalékos túllépésre a Gödöllői Mosolygó Óvoda I. és IV. csoportjában és  a Gödöllői Zöld Óvoda IV. csoportjában adtak engedélyt.
A Képviselő-testület valamennyi saját fenntartású óvodájában engedélyezte nevelési év közben a 20 százalékos eltérést azzal a kikötéssel, hogy a gyermekek összlétszámát tekintve év közben a kihasználtság nem emelkedhet 115 százalék fölé.

***

Kiegészítést kért a Magyar Államkincstár  miután a képviselő-testület május 30-ai ülésén módosította a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát. A június 20-ai ülésen a kiegészítést megtette a testület és elfogadta az ennek megfelelően módosított szövegezést.

***

Továbbra is a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a Gödöllői Piac Kft. könyvvizsgálója. A testület további öt évre meghosszabbította a cég megbízatását, valamint az önkormányzat, mint alapító székhelyének megváltozása miatt módosította a Gödöllői Piac Kft. alapító okiartát.

***

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadta a KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-01222 azonosítószámú pályázat keretében elkészült Gödöllői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatát, valamint a szintén a pályázat kereténem elkészült IT Biztonsági Szabályzatát.

***

A Képviselő-testület 2019. május 30-án megtartott ülésén egyebek napirendi pont alatt Kovács Barnabás képviselő hozzászólásában választási célú ingyenes hirdetőberendezések kihelyezését kérte a közelgő önkormányzati választás idejére a jelöltek számára történő nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Mivel a kérés jogi akadályba nem ütközött, a június 20-ai ülésen a testület úgy döntött, hogy Gödöllő város belterületén 15 db választási célú, ideiglenes, térítésmentesen igénybe vehető hirdetőtáblát helyez ki a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának választási kampánya időtartamára.

***

Helyi védetté nyilvánították a Dózsa György úti temetőben Felsőmérai Ostorharicsi Horváth Károly jogász, Ferencváros egykori országgyűlési képviselője, valamint a máriabesnyői temetőben az 1868-ban született Neszvada Antal gyertyaöntő síremlékét.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás