Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

TAT_8833

Nyugállományba vonul a 2. számú háziorvosi körzet háziorvosa Dr. Mészöly Jenő. Háziorvosi tevékenységét nyugdíjba vonulása a praxisban 2004. év óta alkalmazottként, háziorvosi tevékenységet ellátó gyermeke Dr. Mészöly Zsolt részére adja át, aki a feladatát a Mészöly & Mészöly MED-2008 Kft. tagjaként a Gödöllő Blaháné út 47. szám alatti rendelőben látja el.

 

A Képviselő-testület elfogadta a Gödöllő város 2019. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint ezen belül az önkormányzat intézményeinek, és saját tulajdonú gazdasági társaságainak beszámolóját.
Szintén elfogadták a képviselők a polgármester 2019. április 25-től végzett, Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásról szóló beszámolóját.

 

A Képviselőtestület elfogadta Gödöllő Város 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a 2019. szeptemberig végrehajtott előirányzat módosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetését és egységes szerkezetbe foglalását.

 

A Képviselő – testület elfogadta a Gödöllői Piac Kft. által 2020. január 1-től alkalmazandó bérleti díjakat. A 2020-as évre díjakban módosítás nem történt, de kedvezményeket vezettek be azon bérlők számára, akik egész éves fix szerződést kötnek.
A csarnok üzlethelyiségeit bérlő, de az udvaron külön díj ellenében is árusító kereskedők a május 1. – augusztus 31. közötti időszakra, az udvari pavilonok bérlői pedig a január 1.- február 28. közötti időszakra a bérleti díjból 25 százalékos kedvezményt kapnak;
Az udvari büfé a január 1.-február 28. közötti időszakra 50 százalékos kedvezményt kap. Az előterjesztő, Fekete Zoltán, a Gödöllői Városi Piac Kft. ügyvezető igazgatója a kedvezményt a piac forgalmi viszonyaival indokolta.

 

A VÜSZI Nonprofit Kft. a növényápolási szolgáltatás ellátását a 2018. és 2019. évre – közbeszerzési eljárás eredményeképpen – kötött keretszerződés keretében biztosította. A feladat ellátása érdekében a képviselő-testület jóváhagyta s 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását és a döntés a fedezet biztosítását.

 

A Képviselő-testület még júniusi ülésén döntött arról, hogy a Szabadság út 201. sz. alatti „kivett óvoda” megnevezésű 2205 m2 területű ingatlant – amelyben jelenleg az egyházközség a Gödöllői Református Óvodát működteti – a Gödöllői Református Egyházközség részére ingyenesen tulajdonba adja. Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásához a képviselő-testület többek között azzal a feltétellel járult hozzá, hogy az egyházközség visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, miszerint 15 évig működteti az óvodát, ez idő alatt az ingatlant nem idegeníti el és vállalja a tulajdonba adással felmerülő költségeket. Mivel a szükséges feltételek teljesültek, a testület felhatalmazta a polgármestert a tulajdonátruházó megállapodás aláírására.

 

Hegedűs Gyula nevét viselheti a jövőben a Művészetek Háza. Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett művészeti létesítmény tevékenységi körét tekintve hosszú évek óta sikeres, és a régióban hiánypótló, befogadó színházként működik. Felmerült az igény, hogy a MUZA nevét, annak jellegéhez közelebb állóan, színházzá változtassák. A testület a most elfogadott döntéssel kifejezi szándékát, hogy a társaság neve 2020. évtől Hegedűs Gyula Színház Nonprofit Közhasznú Kft. legyen. A Képviselő-testület felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy a 2019. decemberi ülésre készítse elő döntésre a társaság Alapító Okiratának módosítását, valamint az intézmény működésére vonatkozó szabályzatokat, dokumentációkat.
A névválasztással az önkormányzat az egykor városunkban sokat tartózkodó és a máriabesnyői temetőben eltemetett színész, a Vígszínház egyik alapítója Hegedűs Gyula emléke előtt tiszteleg. A döntés szerint a Művészetek Háza Gödöllő, mint intézmény új elnevezése: Hegedűs Gyula Színház és Művészeti Központ.

 

Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel közösen 2019-ben ismét pályázatot hirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címmel. Gödöllő Város Önkormányzata a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. fejlesztésére, eszközbeszerzésére nyújt be pályázatot, hangtechnikai, informatikai és irodai eszközök beszerzésére. A pályázati felhívás feltételeihez és az intézmény jelenlegi eszközigényéhez igazodva a tervezett beszerzés összértéke nettó 1 375 000 Ft. A fentieknek és a pályázati feltételeknek megfelelően a biztosítandó 10 százalékos önrész 137 500 Ft, melyet a 2019. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosít a képviselő-testület.

 

A végéhez közeledik a református templom felújítása. Az Egyházközösség több forrásból biztosította a munkálatok költségeit, de nincs elegendő forrásuk, hogy a munkát befejezzék. A képviselő-testület úgy döntött, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Református Egyházközösség részére a Református Templom felújításához és állagmegóvási munkálataihoz 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a fejlesztési tartalék terhére.

 

Gödöllő Város Képviselő-testülete, mint alapító kéri a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú jogállásának törlését, és ennek megfelelően e határozat mellékleteként elfogadja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A döntésre azért volt szükség, mert a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának közhasznúsági mellékletéből megállapítható, hogy nem áll rendelkezésére a törvényi előírásnak megfelelő erőforrás az előző lezárt két üzleti év vonatkozásában.

 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta több településrendezési szerződés megkötését: Stefkó Péterrel és Stefkó Jánossal, a TRIMAN Építőipari Kft., Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft -vel, ÁFÉSZ-ELSZER Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., CLEAR WORLD Környezetvédő, Kereskedő, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft-vel, a GDL Ingatlan Kft-vel, a New Home Design Kft-vel, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal.
Feltételül szabta azonban, hogy GDL Ingatlan Kft-vel, a New Home Design Kft-vel kötött szerződés csak akkor kerülhet aláírásra ha a jövő héten kedden megtartásra kerülő lakossági fórumon nics tartalmat befolyásoló módosítás a lakók részéről.

 

A képviselő-testület elfogadta a 2019.II. félévére vonatkozó munkatervet, valamint döntött a ProStyle Kft. 2100 Gödöllő, Kazinczy körúton található fodrászata alatti közterületre vonatkozó használati szerződését további 5 évvel történő meghosszabbításáról.

 

Lezárult a Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GESZ) módosítása véleményezési szakasza. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának partnerségi egyeztetésére a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a munkaközi tájékoztató kihirdetésre került; az önkormányzati honlapon a munkaközi tájékoztató mellett megjelentek a módosítási dokumentációk teljes terjedelmükben; – a tervezetekkel kapcsolatban lakossági fórumra került sor 2019. augusztus 27-én.
Mint az előterjesztésből kiderült, a lakossági fórumon kizárólag a Premontrei területekkel kapcsolatos észrevételek érkeztek. Tekintve, hogy sem ezen a fórumon, sem a Premontrei Rend szervezésében megrendezésre került későbbi tájékoztató fórumon nem sikerült megnyugtatóan rendezni a területre vonatkozó szabályozási kérdéseket, további egyeztetések szükségesek a konszenzusos megoldás kialakításához. Az Önkormányzat a további egyeztetés eredményének figyelembe vételével tud csak döntést hozni mind az eredeti, Premontreiek által kezdeményezett, mind az arra vonatkozó lakossági módosítási kérelmekről.
A véleményezési szakasz lezárásáról szóló testületi döntést követően az eljárás, a Premontrei területen kívüli területre vonatkozóan a dokumentáció véglegesítésével és végső szakmai véleményezési szakasszal folytatódik.
A határozat megállapítja, hogy a Premontrei Rend tulajdonában álló területre vonatkozóan a területen található társasházak által delegált megbízottak, a Rend és az önkormányzat közötti további egyeztetés szükséges.
Az előterjesztés kapcsán Gémesi György polgármester elmondta: A rendezési terv módosítása az év elején indult el az apátság kezdeményezésére. A tervezett templom áthelyezésével újra generálódott feszültség a lakók és az apátság között, amit az önkormányzat igyekezett koordinálni. A múlt héten megatartott lakossági fórumon megfogalmazódott, hogy a kompromisszum alapja az lehetne, ha nem épülnek meg a lakások. Az egyesületbe szerveződött lakók minden tekintetben partnerek a fejlesztésben, ha a tervezett 90 lakás nem épül meg a területen.
Gémesi György elmondta, felvetett egy olyan kompromisszumos javasaltot, a kilencven lakást magába foglaló három tömbház építését vegyék ki a tervből, ennek fejében az önkormányzat cseretelket biztosítana, ahol átvennék ezek a lakások helyet kaphatnának, valamint átvennék a zöldterület gondozását. A polgármester hangsúlyozta, ez egy javaslat, erről a későbbiekben a testületnek kell döntenie.
A testületi ülésre meghívást kapott Balogh Piusz Péter premontrei apát is, aki úgy fogalmazott, a magántulajdonban lévő területen történő fejlesztésben sok olyan dolog van, ami még finomításra szorul, vagy szorulhat, bevonva az ott lakók véleményét is.

 

Elfogadta a képviselő-testület a hosszútávú együttműködési megállapodás megkötését Gödöllő Város Önkormányzata és Veresegyház Önkormányzata között.
A megállapodás célja, hogy Gödöllő és Veresegyház idegenforgalmi fejlődését elősegítse. Mint arról Gémesi György polgármester az ülésen beszámolt Veresegyházon megkezdődött a 10 milliárdos fürdőfejlesztés, aminek az I. üteme szeptember végén indul. Ez a fejlesztés évente 200-250 ezer látogatót vonzhat a településre, míg Gödöllőn a kastély vonz ugyanennyi érdeklődőt. A megállapodás ezeket a látogatókat igyekszik összehangolni egy térségi fejlesztési programon belül, ami lehetőséget ad arra, hogy más településeket is bekapcsolva egy térségi fejlesztési program induljon el, ami mindenki számára előnyökkel jár. A megállapodás pénzügyi kötelezettséget nem tartalmaz, viszont egy szándékot igen, hogy a 2020-ban elkészülő fürdőfejlesztés első üteméhez egy későbbi testületi döntés alapján csatlakozik Gödöllő.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás