Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

TAT_4399

A Képviselő-testület március 28-án tartott ülésén elfogadta és jóváhagyta a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Gödöllői Városi Múzeum 2018. évi beszámolóját és a 2019. évi munkatervét.
***

A testület engedélyezte a Gödöllői Városi Múzeum számára 44 db műtárgy és egy molinó kölcsönzését a Sziklától a kőbaltáig című kiállításra, mely 2019. május 18-án Marosvásárhelyen a Maros Megyei Múzeumban nyílik meg.
A Sziklától a kőbaltáig című régészeti vándorkiállítás mára bejárta Magyarország nagyobb múzeumait többek között Százhalombattán, Debrecenben, Veszprémben és Kaposváron láthatta a nagyközönség. A kiállítás fontos elemeit alkotják a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményéből származó, Ignácz Ferenc gyűjteményéből és Emese Molnár-Bagley Pápua Új-Guinea-i gyűjteményéből származó darabok. A kiállítás az új kőkori kőeszköz-készítési technika modem, új-guineai megfelelőjéről szól. A tárlat gerincét a „kőbalta” és annak készítése, használata adja: a nyersanyag beszerzésének módjai, az eszközök készítésének egymásra épülő fázisai, a kőpengék nyélbe illesztése, az eszközökkel való kereskedelem és a használat különböző változatai. Mindezen túl a kőeszközök társadalmi, gazdasági, vallási szerepének bemutatása, sőt, a kőpengék „továbbélése”, másodlagos, az eredeti funkciótól eltérő használata sem maradhat ki.  A kiállítást szeptember 10-ig láthatja a nagyközönség.  A külföldi szereplés mindenképpen jó reklámot jelent a Gödöllői Városi Múzeumnak és a városnak is.

***

A Képviselő-testület a szociális törvény rendelkezései alapján ebben az évben is felülvizsgálta az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, Házirendjét és Megállapodásait. A testület elfogadta a jogszabályi változásokan megfelelő változásokat és jóváhagyta a dokumentumok módosításait.

***

244.306 E Ft bevételi, 308.599 E Ft kiadási főösszeggel, és 64.293 E Ft veszteséggel hagyta jóvá a testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2019. évi üzleti tervét, s az intézmény 2019. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást bruttó 171.228 E Ft összegben hagyja jóvá.
Az üzleti terv részletesen kidolgozva tartalmazza a 2019. évben teljesítendő magas színvonalú kulturális és művészeti tevékenység szakmai feladatait, amely illeszkedik a közművelődési megállapodásban megfogalmazott célokhoz. Bíznak benne, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázati bevételből pótolni tudják a TAO támogatás kiesett bevételét. Mivel a tervezési időszakban nincs pontos információ a támogatás mértékéről, ezzel a bevételi forrással nem terveztek. A pályázati úton elnyert bevétel csökkenteni fogja a Közhasznú Társaság veszteségét.
Amennyiben az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázat nem biztosít forrást a művészeti tevékenységre, a 64.293 E Ft tervezett veszteséget a társaság az előző üzleti évek gazdálkodásából származó eredménytartalékából (85.611 E Ft) tudja fedezni.
***

Elfogadták a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft- vel kötendő, 2019. évre vonatkozó Közművelődési megállapodást és annak mellékleteit is.
A Közművelődési megállapodás a város kulturális hagyományainak figyelembevételével kiemelt figyelmet fordít a befogadó nyitott ház funkció működtetésére. A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. teret biztosít a kiemelten támogatott és a támogatott művészeti csoportoknak próbáikhoz és műsoruk bemutatásához, ezzel biztosítva a művészeti csoportok működési, oktatási feltételeit, próbáik zavartalan lebonyolítását. A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. feladata – a lehetőségekhez mérten – a civil szervezetek, egyesületek, baráti körök elhelyezése a Civil Házban. A város nevelési-oktatási intézményeinek közösségi rendezvényeihez ebben az évben is biztosítja a helyszínt a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és rendelkezésre bocsátja technikai szolgáltatásait. Az értékközvetítő funkció ellátása keretében az önkormányzat változatlanul elvárja a különböző gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztályok számára a nemzeti és az egyetemes kulturális érték közvetítését. Ennek érdekében a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évben nagyszínházi, kamaraszínházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, valamint irodalmi esteket szervez, folytatja a változatos gyermekprogramok szervezését. 2019-ben 21 tervezett kiállítás megrendezésére kerül sor gödöllői és más városban alkotó művészek bemutatkozásával. A nemzeti, városi ünnepek, megemlékezések, egyéb programok szervezése, rendezése és lebonyolítása a Közművelődési megállapodás mellékletében tételesen felsorolt feladatsorral a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. feladatkörében marad, amelyek az üzleti tervben is rögzítésre kerültek. A Közművelődési megállapodás hangsúlyosan írja elő, kiemelt feladatként jelöli meg az oktatási intézményekkel, társintézményekkel, egyéb kulturális tevékenységet is folytató szervezetekkel az együttműködést, a programok egyeztetését, a közös pályázati lehetőségek felkutatását.

***

A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben  biztosított véleményezési jogával élve támogatta a Gödöllői Damjanich János Általános Iskolában maximálisan felvehető tanulólétszám 650 főről 680 főre történő emelését azzal a kikötéssel, hogy a tanulói létszám növekedésével járó esetleges tanterem kialakítása a jelenleg Gödöllő Város Önkormányzata használatában álló tornaterem ésszínházterem méretének csökkentésével nem járhat, és az önkormányzat használati joga nem sérülhet.

***

Mivel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2018. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítását követően a választási plakátra vonatkozó rendelkezései is módosultak, ennek megfelelően módosította a testület a  Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet, és Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018. (X.19.) önkormányzati rendeletet.

Ahhoz, hogy a választási gyűlés tartásához azonos feltételeket valamennyi jelölt és jelölő szervezet részére biztosítani lehessen, A képviselő-testület közfeladat, közszolgáltatás ellátása célú, közérdekű, vagy önkormányzati feladatellátást elősegítő célú bérbeadásra kijelölő határozata alapján pályázat tartása nélkül köthet bérleti szerződést, ezekben az esetekben a képviselő-testület hozhat döntést kedvezményes bérleti díj biztosításáról.

Választási gyűlés céljára helyiség az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működő intézményekben a Gödöllő Város Önkormányzat vagyonkezelésében nem álló helyiségek kivételével az intézményi feladatellátás sérelme nélkül 20.000 Ft/óra díj ellenében adható bérbe a (3) bekezdésben foglaltak kivételével, amely szerint ahelyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása választási kampányában, választási gyűlés céljára  2.000 Ft/óra díj ellenében adható bérbe helyiség.
Választási gyűlés céljára történő bérbeadások esetén a bérbeadói jogkört a képviselő-testület felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja.

***

Elfogadták a 2019. 10. 01. – 2021. 10. 01. időszakra szóló, a földgáz energia szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás  megindításához szükséges Beszerzési Célokmányt és a villamos energia beszerzése vonatkozó a 2020. 01. 01. – 2021. 12. 31. időszakra szóló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges Beszerzési Célokmányt.   A  testület egyidejűleg felhatalmazta a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat szerinti ajánlati felhívás elfogadására azzal, hogy az ajánlati felhívások legkésőbb a Képviselő-testület májusi ülésén tájékoztatásként bemutatásra kerülnek. Az eljárások lebonyolítására a határozat mellékleteként a testület elfogadta a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft -vei kötendő szerződés szövegét. Az önkormányzat korábbi energia beszerzéseteit elektronikus árlejtés útján sikeresen lebonyolító cég kedvező ajánlatot adott a speciális szakértelmet igénylő közbeszerzési eljárások lebonyolítására, valamint az energia beszerzéshez és vételezéshez kapcsolódó feladatok szakmai támogatására a két eljárás tekintetében.

***
A Képviselő-testület döntött a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 444/48 helyrajzi számú ingatlan 444/19 és 444/42 helyrajzi számú ingatlanok mellett elhelyezkedő 73 m2 nagyságú területét 1.460.000 forintos vételáron értékesítéséről, valamint a  4849/26 helyrajzi számú ingatlan  2.190.000 forintos vételáron történő értékesítéséről.

***

A képviselö-testület  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában -Gödöllő Város Önkormányzatának vagyonkezelésében – lévő, Gödöllő 2313/1 helyrajzi számon felvett, a Vasvári Pál utca mentén található „kivett út” megnevezésű, 82 nm területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az állami tulajdonban lévő terület elengedhetetlenül fontos az ingatlan mellett lévő út szélesítése, a biztonságos járműforgalom feltételeinek megteremtése és az út szükséges tartozékainak (úgymint a csapadékvíz-elvezető árok vagy a gyalogos közlekedésre szolgáló járda) kialakításához.

***

A városi ivóvíz hálózatot üzemeltető Duna Menti Regionális Vizimű Zrt. elkészítette, a képviselők pedig jóváhagyták a Gödöllő városára vonatkozó Vízkorlátozási Intézkedési Tervet . A dokumentum rögzíti többek között, hogy milyen esetekben rendelhet el a polgármester vízkorlátozást és annak fokozatait is.

***

Döntött a testület a civil szervezetek, oktatási-, és kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására, támogatására kiírt pályázatról.
Az önkormányzat által meghirdetett felhívásra 17 szervezettől érkezett pályázat, melyekre a képviselő-testület az alábbi támogatási összegeket ítélte meg. (A támogatási összegek ezer forintban értendők):
Levendula Galéria 50, Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány 200, AD-Libitum Gödöllő Alapítvány- Gödöllői Városi Fúvószenekar: 150, Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat:100, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda: 200,  Gödöllői Mesék Háza Óvoda: 100, Pelikán Makett Klub Egyesület: 100,  Gödöllői Lokálpatrióta Klub: 200, Continuo – Gödöllő Alapítvány: 250, AR TESZ Kórusalapítvány: 200, Confidentia Egyesület: 100, SANTIMONA SKE: 200, Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány: 40, Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület 300, Gödöllői Méhészegyesület: 120, Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete: 200, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola:150;
Összesen: 2.660.000.-Ft

***

A képviselő-testülete idén 37.000 E forintot határozott meg sporttámogatásra a 2019-es év költségvetésben. Az iskolai sporttámogatások esetében – annak ellenére, hogy 2013. január 1-től az állam lépett afenntartói szerepkörbe – az iskolai sport zavartalan működésének biztosítása érdekében 1.500 E forintos keretet fogadtak el.

Az I.keretben A kiemelt egyéni- és csapat versenysport szakosztályok pályázati úton történő alaptámogatása során a  GEAC Atlétika-szakosztály, a GEAC Vívó-szakosztály, és a Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz-szakosztály támogatására  13.000 E Ft-ot ítélt meg a testület.

A II. keretben a nem kiemelt, versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatási keretét. 8.500 E Ft-ban határozták meg. Ezen belül, a
II ./a  6.000 E Ft -os keretre a versenysport szakosztályok pontrendszer alapján pályázhatnak ;
a II./b 2.500 E Ft -os keretösszegre az egyesületek, szakosztályok kimondottan a szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységeik támogatására adhatnak be pályázatot, pontrendszer alapján.

A III. keretben a F.U.T. Alapítvány támogatása 2.000 E Ft-ot, a IV. keretben a városi Diák Sport Bizottság támogatására 2.000 E Ft-ot, az V. keretben az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatására 1.500 E Ft-ot, VI. keretben a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet, sportfeladatainak ellátására szolgáló keretben 4.000 E Ft-ot hagyott jóvá a testület, a VII. , a tartalék keretben 6.000 E Ft áll rendelkezésre.

***

Az M3-as autópálya zajvédő falának továbbépítését kéri a hatóságoktól a képviselő-testület, s egyben felkérte Vécsey Lászlót, Gödöllő országgyűlési képviselőjét, hogy – korábbi felajánlásához hűen – tegyen meg mindent, annak érdekében, hogy a zajvédőfal továbbépítése az M3-as autópálya jobb pálya 30+100 – 30+400 km közötti szelvénye közötti szakaszán megvalósulhasson.

A  képviselő-testület februári ülésén Kis Antal önkormányzati képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) a Pilisi Parkerdő által a Csanak mögötti területen zajló fakivágásokkal kapcsolatban elmondta, a múlt évben és a most végzett fakivágások miatt jelentősen emelkedik a terület zajszintje, ami elveszti az autópálya felé eső védelmét. Ezzel kapcsolatban azt kérdezte Vécsey Lászlótól: Lát-e arra esélyt, hogy a megnövekedett zajszint miatt, az autópálya zajvédőfalát meghosszabbítsák? Kérdésére az országgyűlési képviselő úgy válaszolt: Ha a testület megfogalmazza a javaslatot, akkor továbbítja azt a szakhatósághoz.
A március 28-ai ülésen már szavaztak is a kérdésben, az ülésen részt vevő Vécsey László nem kívánt hozzászólni az előterjesztéshez, úgy fogalmazott: Neki akkor lesz feladata, ha a testület elfogadja azt. A képviselők a határozatban arra is felkérték az országgyűlési képviselőt, hogy a megtett lépésekről és eredményekről folyamatosan tájékoztassa a testületet és a lakosságot.

***

A képviselő-testület pályázatot írt ki öt darab, az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakásra. (Deák Ferenc tér 1. II/8., Deák Ferenc tér 2. fszt. 1 Deák Ferenc tér 3. fszt. 1., Deák Ferenc tér 3. II/10. Deák Ferenc tér 3. II/l4.)
A pályázatokat, az önkormányzati rendelet meghatározott pontrendszer alapján bírálták el és döntöttek a bérlők személyéről.
A lakások meghirdetésére 122 pályázat érkezett, amiből 109-volt érvényes.
Kovács Barnabás (MSZP) a bizottsági ülésen és a testület ülésén is felvetette, bár a rendeletet nem tartja rossznak, a beérkezett pályázatok alapján mégis úgy látja, ilyen sok pályázat esetében egy ponthatár fölött sorsolással döntsenek a lakásokról, mivel a pontok között csak minimális, sok esetben századnyi eltérések vannak.
Simon Gellért (Fidesz) javasolta, hogy a jövőben válasszák szét a pályázatot, a közintézményben, a város érdekében dolgozók más rendszer szerint kapjanak szolgálati lakást.
A képviselői javaslatokra reagálva Halász Levente, a gazdasági bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázatokat a testület által megalkotott 25/2018. (X.19.) számú, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletben foglalt pontszámok alapján bírálták el.

Pelyhe József alpolgármester szintén felhívta a figyelmet arra, hogy  a szabályozást elfogadta a testület, az ezzel kapcsolatos aggályokat korábban kellett volna jelezni. Akik most résztvettek, ennek az ismeretében nyújtották be a pályázatukat, így azt utólag már nem lehet módosítani.

Pelyhe József kijelentette, a rendelet egyértelműen objektív, átlátható, ellenőrizhető, nem ad lehetőséget a szubjektivitásra. Amennyiben a rendelet a későbbiekben felülvizsgálatra, módosításra kerül, akkor lesz lehetőség módosító javaslatot tenni.
A szavazás előtt Gémesi György polgármester is leszögezte: a rendeletet a szakma dolgozta ki, az elbírálás szabályai tiszták és egyértelműek.  Most nincs lehetőség a módosításra, de a következő alkalommal lehet benyújtani javaslatot, s akkor a testület mérlegelni fogja a módosítás lehetőségét.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás