Gödöllői polgármesteri hivatal

2.4 A hatósági ügyek intézésnek rendjéről

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Az államigazgatási hatósági ügyek jegyzői hatáskörbe tartoznak, a jogorvoslat szerve a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

Az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását részben a polgármesterre, részben a jegyzőre ruházta, ebben az esetben a jogorvoslati kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

Az átruházott hatásköröket a Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  20/2019. (XI.07.) önkormányzati rendeletének 2. sz. függeléke tartalmazza: https://www.godollo.hu/rendeletek/20-2019-xi-7-onkormanyzati-rendelet-godollo-varos-onkormanyzata-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatarol/

A Gödöllői Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézéséről szóló tájékoztatók:

Polgármesteri Kabinet: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/polgarmesteri-kabinet/

Jegyzői Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/jegyzoi-iroda/

Mérnök Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/mernoki-iroda/

Közigazgatási és Szociális Iroda:  https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/kozigazgatasi-es-szocialis-iroda/

Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/ado-es-ingatlangazdalkodasi-iroda/

Költségvetési Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/koltsegvetesi-iroda/

Főépítészi Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/foepitesz-iroda/

 

Megszakítás