Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ – a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. Fszt. 2., a Zombor u. 1. 2/13. és a Szabadság út 167/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről

gödöllő-címer

Gödöllő Város Képviselő-testülete 200/2023. (X.20.) sz. önkormányzati határozatával elrendelte a

 • Deák Ferenc tér 3. Fszt. 2. (59 m2, 1 szoba + 2 félszoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, wc, terasz helyiségekből álló, összkomfortos,) bérleti díj: 94.400 Ft/hó,

szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás költségelvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra (mely meghosszabbítható) történő bérbeadását.

 • Zombor u. 1. 2/13. (28 m2, 1 szoba, főzőfülke, előszoba, fürdőszoba + wc, helyiségekből álló, komfortos,) bérleti díj: 39.200 Ft/hó, közös költség:3.500 Ft/hó,
 • Szabadság út 167/1. (65 m2, 2 szoba + 1 félszoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, wc, helyiségekből álló, komfortos,) bérleti díj: 91.000 Ft/hó,

szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás piaci elvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb 3 éves határozott időtartamra (mely meghosszabbítható) történő bérbeadását.

 

A pályázati eljárás lebonyolítására, valamint a sikeres pályázóval történő szerződéskötésre a hivatkozott határozat alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

 

A pályázati eljárás

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú magyar állampolgár, aki

 1. a) a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban az életvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli hozzátartozóival együtt,
 2. b) a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű, vagy piaci lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásban,
 3. c) és akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lakbérét fizetni és fenntartási költségeit viselni tudják,
 4. d) a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelembe véve a méltányolható lakásigény mértékének alsó határát.

 

A rendelet 4. §-a alapján az egyszobás lakás maximum 2 fő részére, a két szobás lakás maximum 4 fő részére, a 2,5 szobás lakás maximum 5 fő részére adható bérbe.

 

A pályázati határidő lejártát követően az önkormányzat a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével folytatja le a pályázati eljárást az alábbi értékelési szempontok szerint:

 1. a) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama, legalább 5 év esetén 1 pont,
 2. b) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
 3. c) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 5 év esetén 2 pont,
 4. d) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
 5. e) 40. életévét betöltött házastársak, egyedülálló pályázó 0 pont,
 6. f) egyedülálló pályázó 1 gyerekkel 1 pont,
 7. g) egyedülálló pályázó 2 gyerekkel 2 pont,
 8. h) házaspár/élettársak 1 gyerekkel 1 pont,
 9. i) házaspár/élettársak 2 gyerekkel 2 pont,
 10. j) emelt összegű családi pótlékra jogosító fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekenként 1 pont.
 11. k) 40. életévét be nem töltött házasságban élő pályázó 2 pont

 

A fenti pontozási eljárást megpályázott lakásonként és pályázónként egyesével kell lefolytatni.

 

Vizsgálni és értékelni kell a pályázók jövedelmét és fizetőképességét a bérleti díj és a fenntartási költségek finanszírozása tekintetében. Egyedülálló, egyedül költöző pályázó esetében a maximum 1 főre jutó nettó jövedelem 300 000 Ft/hó összeget nem haladhatja meg. Minden más pályázó esetében a maximum 1 főre jutó jövedelem a 250 000 Ft / hó összeget nem haladhatja meg. A pályázók jövedelmi és fizetőképességi helyzetüknek megfelelő sorrend alapján kapnak pontokat oly módon, hogy a legkedvezőbb jövedelmi, fizetőképességű pályázó kapja a legnagyobb, a legkedvezőtlenebb kapja a legkevesebb pontot. A pontozás során a legmagasabb elérhető pontszám 10. A legmagasabb pontszám jövedelmi viszonyait figyelembe véve arányosítással kell meghatározni a többi pályázónak adható pontszámot.

 

A pályázatok benyújtásának módja: a tájékoztatóhoz csatolt formanyomtatvány  https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2023/11/formanyomtatvany-november.docx kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával levélben Gödöllői Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.noemi@godollo.hu címezve, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő: 8:00-18:00 és szerda 8:00-16:30 óráig)

A pályázat mellékleteként becsatolandó:

– Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata

– Életvitelszerű Gödöllőn lakás igazolása lakcímkártya másolatával, lakásbérleti szerződés csatolásával stb. (gödöllői lakos pályázó esetén).

– A munkaviszony igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott igazolás alapján (Gödöllőn dolgozó pályázó esetén).

– A jövedelem igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott jövedelemigazolás alapján, mely igazolás a pályázó legalább elmúlt 6 havi jövedelmét tartalmazza.

– Saját háztartásban eltartott kiskorú gyermek esetén a családtámogatási ellátás (pl. családi pótlék stb.) folyósításának igazolása. (MÁK határozattal, bankszámlakivonattal)

 

A megpályázni kívánt lakások megtekinthetők:

A Deák Ferenc tér 3. Fszt. 2. sz. alatti lakás 2023. november 21n 16.00 órakor Nagy Noémivel (06/70 886 8727). Találkozás Deák Ferenc tér 3. épület előtt.

A Zombor u. 1. 2/13. sz. alatti lakás: 2023. november 21-én 16.30 órakor Nagy Noémivel (06/70 886 8727). Találkozás a Zombor u. 1. épület előtt.

A Szabadság út 167/1. sz. alatti lakás 2023. november 23-án 16:00 órakor Nagy Noémivel (06/70 886 8727). Találkozás a Máriabesnyői Patika parkolójában.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. november 27.

 

A bérleti jogviszony

A bérbeadó a sikeres pályázóval lakásbérleti szerződést köt. A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 havi bérleti díj).

A bérbeadó a sikeres pályázatot benyújtó házastársakkal bérlőtársi szerződést köt. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

 

A lakásbérleti szerződés fennállta alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

 

A bérlő az általa használt lakásba a törvényben meghatározott személyek körén kívül más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be.

 

Bérlő a bérlet időtartama alatt köteles gondoskodni a lakás belső burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. A bérbeadó szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról, cseréjéről, az ezzel kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó kötelezettséget vállalhat.

 

Bérlő köteles a lakásbérleti díjat előre, minden hónap 15. napjáig a bérbeadó számlája alapján megfizetni. A Képviselő-testület a lakásbérleti díjat évente felülvizsgálja, és rendeletében módosíthatja, melyet a bérlő tudomásul vesz.

 

Bérlő köteles a lakásbérleti díjon felül a lakás használatából eredő költségeket (vízfogyasztás és csatornahasználati díj, elektromos áramfelhasználás, gázfelhasználás, szemétszállítás, egyéb) közvetlenül a szolgáltató társaságok felé megfizetni.

 

A bérleti szerződés a bérlet időtartama alatt közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 

Pályázatához sok sikert kívánok!

 

Gödöllő, 2023. október

dr. Kiss Árpád

   jegyző

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás