Gödöllői polgármesteri hivatal

Főépítészi iroda

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

Településképi véleményezési eljárás

Építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell kérelmezni valamennyi építési engedély köteles építmény tekintetében, kivéve

 1. a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanács hatáskörébe tartozó építmények, és
 2. a meglévő építmények településképet nem érintő bővítése, átalakítása

esetén.

Az eljárásra vonatkozó főbb jogszabályok:

 • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
 • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet

Kérelem benyújtás módja:

A településképi véleményezési eljárást a kérelmező (építtető) a Főépítészi Irodán rendszeresített formanyomtatvány elektronikus úton való benyújtásával kezdeményezi.

A kérelmet és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) kell feltölteni, címzettként Gödöllő város polgármesterét kiválasztva.

Kérelem tartalma:

A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni.

Csatolandó mellékletek:

Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez – a kérelem tárgyának megfelelően – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. a településképi arculati kézikönyvnek megfelelő környezeti vizsgálat (beépítések, tömegformák, tetőidomok, anyaghasználat, építészeti értékek) az illeszkedés igazolására;
 2. rendeltetés, rendeltetési egységek számának meghatározása;
 3. rövid műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról a különböző védettségek bemutatásával, kitérve a városképi illeszkedés tervezett módjának bemutatására;
 4. helyszínrajzi elrendezés ábrázolása (a szomszédos beépítések bemutatásával, védettségek lehatárolásával, terepviszonyok megjelenítésével),
 5. eltérő szintek alaprajza,
 6. metszetek a megértéshez szükséges mértékben,
 7. valamennyi eltérő homlokzat,
 8. településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is), domboldalon a lejtés felől feltáruló látvány ábrázolása,
 9. reklámelhelyezés ábrázolása,
 10. az épület megjelenését befolyásoló gépészeti és közműellátási szerelvények elhelyezési módjának, kialakításának bemutatása (homlokzatokon, tömegvázlatokon).

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díja:

A településképi véleményezési eljárás lefolytatása illeték- és díjmentes.

Az eljárás ügyintézési határideje:           15 nap

Ha a polgármester határidőn belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

Településképi véleményezési eljárás rövid leírása:

A polgármester a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül az illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban véleményt ad az önkormányzati rendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

A polgármester a véleményének kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri a főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét.

A polgármester a településképi véleményének megalapozására a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontját az alábbi esetekben kéri meg:

 1. műemléki környezetben megvalósuló új épület építése, meglévő épület minden olyan átalakítása, bővítése, ami a műemléki érték városképi érvényesülését befolyásolja;
 2. országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen 5000 m2 összes szintterületet elérő kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá 2000 m2 összes szintterületet elérő egyéb rendeltetésű új épület építése, átalakítás, bővítése;
 3. az 1. mellékletben meghatározott Városközpont területén és a kiemelt közlekedési utak mentén megvalósuló, 1000 m2 összes szintterület feletti kereskedelmi- szolgáltató-gazdasági, valamint ipari-gazdasági épület építése;
 4. az Önkormányzat beruházásában megvalósuló építmény építése;
 5. új épület építése, amely nagyvárosias lakóterület, intézmény terület, településközpont terület és a különleges terület építési övezetbe tartozik, valamint összes szintterülete az 500 m2-t, kizárólag lakófunkciójú épületeknél a 600 m2-t meghaladja;
 6. nagyvárosias lakóterület, Ln-03 jelű építési övezetbe sorolt, lapos tetős épületek magastetőssé történő átalakítása;
 7. helyi védelem alatt álló területen lévő építményt vagy egyedi helyi védelem alatt álló építményt érintő, városképi megjelenést befolyásoló építési munka végzése;
 8. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak talapzatával együtt mért magassága a 6,0 métert meghaladja,
 9. műemlék telkén megvalósuló új épület építése, műemléki épület minden olyan átalakítása, bővítése, ami a műemléki érték városképi érvényesülését befolyásolja.

A polgármester véleményében

 1. engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
 2. engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
 3. ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a jogszabályokban meghatározottaknak, vagy
 4. bb) a főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontja a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.

A polgármester véleménye tartalmazza:

 1. a kérelmező (építtető) adatait,
 2. a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,
 3. előzőekben meghatározott véleményét és annak részletes indoklását.

A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

A településképi véleményben foglaltak jogkövetkezménye:

A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét az építésügyi hatóság bizonyítékként veszi figyelembe.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

További információk:

Az eljárásról tájékoztatás kérhető telefonon, illetve személyesen:

 • telefon: 28/529-194
 • ügyfélfogadás: szerdán 08:00–16:30 óráig előzetes időpontegyeztetést követően (Dózsa György út 69.)

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

kérelem nyomtatvány településképi véleményezési eljárás megindítására

 

Hozzászólások
Megszakítás