Közigazgatási és Szociális Iroda kategória segédlet: Ügyleírások

ÉLETBEN LÉT IGAZOLÁSA

Ügytípus neve: Életben lét igazolása Ügyleírás: Az állampolgárnak egy más hatóság vagy szervezet megkeresésére igazolnia kell, hogy életben van. ( Általában más ország hatósága felé kell igazolni.) A személyes megjelenés kötelező, mert az ügyfél aláírása az ügyintéző előtt történik. Szükséges okiratok: Az ügyfél hozza a nevére kiállított nyomtatványt. Személyazonosítására alkalmas fényképes igazolvány, és lakcím igazolvány. …

ÉLETBEN LÉT IGAZOLÁSA Read More »

KÖZTEMETÉS

Ügytípus neve: Köztemetés Ügyleírás: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az elhunyt személy utolsó lakóhelye …

KÖZTEMETÉS Read More »

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Ügytípus neve: Rendkívüli települési támogatás Ügyleírás: Egyedi elbírálás alapján, évente négy alkalommal állapítható meg. Jövedelemhatár: Családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2021. évben: 57.000,- Ft), egyedülálló esetében a 250 %-át (2021. évben: 71.250,- Ft), valamint létfenntartást biztosító vagyona nincs. …

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Read More »

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Ügytípus neve: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ügyleírás: Szociálisan rászorult személyek részére, évente kétszer pénzbeli támogatás és ingyenes vagy kedvezményes (50%-os) intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosító ellátás. Elbírálás szempontjai: A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az …

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY Read More »

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE

Ügytípus neve: Újszülöttek köszöntése Ügyleírás: A gödöllői Védőnői Szolgálat az első családlátogatás alkalmával kitölti az újszülött köszöntéshez szükséges adatlapot, amelyet továbbít a Közigazgatási és Szociális Iroda részére. A pénzbeli támogatás, emléktárgy és az emléklap átadásáról a Polgármester gondoskodik. Elbírálás szempontjai: Gyermekenként 20.000,- Ft pénzbeli támogatás, emléktárgy és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője …

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE Read More »

HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Ügytípus neve: Hagyatéki eljárás Ügyintézés határideje, díja: A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Illetékmentes. Illetékesség: Az elhunyt utolsó állandó lakóhelye Gödöllőn volt. Ügyleírás: A hagyatéki ügyintéző …

HAGYATÉKI ELJÁRÁS Read More »

ÁPOLÁSI DÍJ

ÁPOLÁSI DÍJ Ügytípus neve: Települési támogatásként folyósított ápolási díj Ügyleírás: 1993. évi III. tv. 45. §-a alapján települési támogatás keretében nyújtható támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére. Települési támogatásként ápolási díj állapítható meg méltányosságból azon kérelmező részére: – aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, …

ÁPOLÁSI DÍJ Read More »

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM

Ügytípus neve: Hatósági Bizonyítvány kérelem Ügyintézés határideje, díja: Sommás eljárás esetén 8 nap Illetékmentes. Illetékesség: Gödöllő közigazgatási területén bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely. Ügyleírás: Az ügyfél adatainak igazolása hatósági bizonyítvány formájában. Szükséges okiratok: Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, lakcímigazolvány. Amennyiben meghatalmazott jár el az ügyben, akkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás szükséges Alkalmazott jogszabályok: A polgárok …

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM Read More »

LAKCÍM FIKTIVÁLÁSI KÉRELEM

Ügyleírás: A bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helynek a jogszabály szerint a valós állapotot kell tükröznie. Amennyiben a bejelentett cím nem valós, lehetőség van a lakcím érvénytelenítésére hatósági eljárás keretében. Ez az úgynevezett lakcím fiktiválás. A lakcímrendezési eljárás illetékmentes. A kérelmezőnek (ingatlan tulajdonosának, haszonélvezőjének) igazolnia kell, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a …

LAKCÍM FIKTIVÁLÁSI KÉRELEM Read More »

Skip to content